head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Práva a povinnosti pri správe registratúry v roku 2019 v znení zmien od 1.3 .2019 a od 1.6.2019 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava
Banská Bystrica

Mzdy, personalistika a cestovné náhrady

Cestovné náhrady v roku 2019 a ich správne poskytovanie v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Bratislava

Uzatváranie a obsah kolektívnych zmlúv v roku 2019 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako lektorka, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo a sociálne zabezpečenie s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava

Zástupcovia zamestnancov - Zamestnanecká rada, Zamestnanecký dôverník, Odborové organizácie, zmeny ZP v roku 2019 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
Bratislava

Uplatňovanie Novely zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019 v štátnej správe a samospráve v praxi

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava

Polročné stretnutie mzdárov a personalistov - Aktuality a zmeny v práci mzdárov a personalistov a ako ich správne aplikovať v praxi

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Banská Bystrica
Bratislava

Finančná kontrola, sťažnosti a verejné obstarávanie

Metodické usmernenie k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinné od 5. 4. 2019 priamo od metodičiek zákona finančnej kontroly a auditu - Aktualizácia

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Banská Bystrica

Konanie o sťažnostiach aktuálne a v praxi so zmenami od 1.2.2019 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - Špecialista na oblasť sťažností, odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Bratislava

Majetok a pohľadávky

Zákon o správe majetku štátu a v súvisiacich zákonoch v roku 2019 a ich uplatňovanie v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava

Ako spravovať a konsolidovať pohľadávky štátu v roku 2019 podľa platných legislatívnych pravidiel v praxi - Zaktualizovaný seminár

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované