head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajte na webovej stránke Inštitútu vzdelávania,

máme pre Vás pripravené zaujímavé a aktuálne vzdelávacie podujatia, ktorých zoznam môžete vidieť nižšie.

Semináre aktuálne realizujeme prezenčnou aj online formou - môžete si vybrať, ktorá forma je pre Vás výhodnejšia.

Tešíme sa na stretnutia s Vami a prajeme Vám pekný deň :)

 

Zoznam aktuálnych seminárov

Účtovníctvo

Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2022 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy v roku 2022 s aktualitami pre rok 2023

Lektor: Ing. Katarína PERGELY - odbor súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Kompletne nové postupy účtovania (po 15 rokoch) platné už od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia po novele zákona o účtovníctve aktuálne v roku 2022 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby po novele zákona o účtovníctve v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne v roku 2022

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 v súlade s aktuálnou legislatívou - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky pre rok 2022 - Dvojdňový seminár

Lektor: Ing. Jana HVOJNÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Ako prejsť na centrálny ekonomický systém? Funkcia centrálneho ekonomického systému v štátnej správe a činnosti súvisiace s prechodom na CES

Lektor: Ing. Katarína PERGELY - odbor súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora
Videozáznam

Finančná kontrola, Plán obnovy, Kontrola v štátnej správe

Zákon č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Výkon administratívnej finančnej kontroly - spolu so zohľadnením posledných noviel zákona

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Mzdy a personalistika

Zmeny v stravovaní zamestnancov v praxi - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - dlhoročná odborníčka a prednášateľka
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Veľká novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.11.2022 v praxi

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Zákon o štátnej službe po posledných zmenách vrátane zmien vyplývajúcich z novely zákonníka práce od 1.11.2022 v praxi

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane zmien v roku 2022

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Infozákon a GDPR

Aktuálna novela Infozákona účinná od 1. januára 2023 a 20 najčastejších otázok súvisiacich s Infozákonom - praktické riešenia

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Moderná správa registratúry, archívnych dokumentov aktuálne a v praxi - Nové trendy v roku 2022 - Identifikované problémy a návod na ich riešenie vo verejnej správe

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky