head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajt​e na webovej stránke Inštitútu vzdelávania,

nový týždeň začneme novelou zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (tu) - aké zmeny prináša, čo nás čaká  a ako sa na tieto zmeny pripraviť sa dozviete priamo od spoluautorky zmien - pani Mgr. Štepanovskej 28.2. Ako dodržiavať všetky pravidlá pri evidovaní a kontrole pokladničnej agendy (tu) a ako ich priemietnuť do Vašej praxe sa dozviete aj na praktických príkladoch 29.2. V prvý marcový deň nás skúsená odborníčka a lektorka v oblasti sťažností (tu) prevedie praktickými skúsenosťami, najčastejšími problémami pri aplikácii a ich správnymi riešeniami v praxi.

Semináre realizujeme prezenčnou aj online formou - môžete si vybrať, ktorá forma je pre Vás výhodnejšia. Zo seminárov je štandardne vyhotovený a pre účastníkov sprístupnený videozáznam.

Tešíme sa na Vás :)

Zoznam aktuálnych seminárov

Finančná kontrola, Riadenie rizík, Kontrola v štátnej správe

Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsob implementácie, kontrola a audit

Lektor: Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - metodička a lektorka pripravovaného zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a lektorka v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Základná finančná kontrola v kocke - Všetko, čo musíte vedieť o výkone základnej finančnej kontroly

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Zákon č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe s praktickými radami a usmerneniami

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Administratívna finančná kontrola s praktickými príkladmi spolu so zohľadnením noviel zákona

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy v roku 2024 v praxi

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Ďaľšie semináre

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2024 v praxi - Aplikácia zákona č. 182/1993 Z. z. v znení aktuálnej novely č. 205/2023 Z. z. do Vašej praxe

Lektor: Mgr. Monika ŠTEPANOVSKÁ - spoluautorka legislatívnych zmien, lektorka v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Mzdy a personalistika

Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2024 + Novely Zákonníka práce v roku 2024

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Aplikácia zákona o štátnej službe v praxi s dôrazom na vybrané problematické ustanovenia a ich správne riešenia

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Poskytovanie cestovných náhrad v roku 2024 s príkladmi a vzormi a stravovanie zamestnancov v kocke

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - dlhoročná odborníčka a prednášateľka
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Vznik a zmena pracovného pomeru 2024 podľa schválených zmien Zákonníka práce

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane posledných zmien v praxi (zákon č. 553/2003 Z. z.)

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2024 - Stratégia elektromobility 2024

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe - Aktuálne zmeny po novele Zákonníka práce 2024

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Správne konanie, konanie o sťažnostiach

Zákon o sťažnostiach v roku 2024 s praktickými príkladmi

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Správny poriadok v rozhodovacej činnosti správnych orgánov

Lektor: Doc. JUDr. Jana VALLOVÁ, PhD. - odborníčka na Správny poriadok a Zákon o priestupkoch
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Správa majetku štátu v roku 2024

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony aktuálne a v praxi v roku 2024

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Verejné obstarávanie

Priame rokovacie konanie

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie
Online seminár

Verejné obstarávanie komplexne (pre začiatočníkov)

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie

Elektronická platforma a zákazka s nízkou hodnotou + eForms a súhrnné správy

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Nové právne úpravy v správe registratúry a archívnych dokumentov v roku 2024 Nové povinnosti pôvodcov registratúry a potreba úpravy registratúrnych poriadkov v prvom polroku 2024

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Online seminár
Prezenčný seminár – Bratislava

Zverejňovanie a elektronická podoba komunikácie v štátnej správe a samospráve - Zmeny pre rok 2024 - Praktické ukážky

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Úradné dokumenty podľa novej slovenskej technickej normy (STN) účinnej od 1.12.2023 v praxi

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Infozákon a GDPR

2 témy = 1 seminár - Infozákon a Ochrana osobných údajov - Riešenie najčastejších aplikačných problémov v nadväznosti na aktuálnu legislatívu v roku 2024

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Videozáznam

Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s pani Ing. Jankou Hvojníkovou

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka nových postupov účtovania, dlhoročná špecialistka a lektorka účtovníctva verejného sektora
Videozáznam

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov účtovania od roku 2023 v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 v súlade s aktuálnou legislatívou - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Transfery - účtovanie a konsolidácie v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy podľa postupov účtovania od 1.1.2023

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka - Kapitoly štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému - Spracovanie nového konsolidačného balíka MFSR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023

Lektor: Ing. Katarína PERGELY - Sekcia štátneho výkazníctva Ministerstva financií SR, spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo a účtovnú konsolidáciu vo verejnom sektore
Videozáznam

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2023 v súlade s aktuálnou legislatívou a pripravované novely opatrení od 1.1.2024 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky a záväzky v súlade s aktuálnou legislatívou od 1.1.2024 v organizáciách štátnej správy a samosprávy + Novelizované postupy účtovania s účinnosťou od 1.1.2024

Lektor: Ing. Mgr. Dorota SALAY HABALČÍKOVÁ - spoluautor legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rok 2024 vrátane všetkých zmien + Nové opatrenia k postupom účtovania platné od 1.1. 2024

Lektor: Ing. Mgr. Dorota SALAY HABALČÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Kompletne nové postupy účtovania (po 15 rokoch) platné od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému. Spracovanie nového konsolidačného balíka MF SR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023 - Inštruktážny seminár

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky