head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajt​e na webovej stránke Inštitútu vzdelávania,

nový vzdelávací týždeň odštartujeme seminárom z oblasti verejného obstarávania (tu) – budeme sa venovať problematike zákaziek s nízkou hodnotou (ZsNH) – môžu byť 2 druhy ZsNH – ako s nimi pracovať v elektronickej platforme (a čo je to elektronická platforma) sa dozviete na našom seminári 22.4., kde na praktickej ukážke Vám odprezentujeme celý proces – od vytvorenia zákazky až po vyhodnotenie a zadanie súhrnnej správy. Uvidíte aj ukážku prác v eForms – seminár je prakticky orientovaný – vzorové príklady a príklady z praxe. V ďaľší vzdelávací deň (23.4.) sa na seminári budeme venovať téme eGovernmentu – dozviete sa, aké sú zmeny pre rok 2024, dôležité informácie o zverejňovaní a elektronickej forme komunikácie v roku 2024 (tu) – seminár pozostáva zo skúseností z praxe, aktualít a noviniek. Na seminári Vás budeme informovať aj o aktuálnych prognózach v tejto oblasti. Nová STN a jej premietnutie do úradných dokumentov (tu) – stále veľmi zaujímavá téma – čo prináša nová STN nové v tejto oblasti, aké sú zmeny - nové pravidlá a zásady tvorby, úpravy a správy úradných dokumentov a listov + ako tieto novinky zapracovať do Vašej praxe sa dozviete priamo od pani Dr. Mrižovej v termíne 24.4. Na seminári 25.4 sa dozviete všetko dôležité o vybraných zásadách správneho konania a ich aplikácii v rozhodovacej činnosti organizácie (tu) – problematika bude prednášaná nielen z aspektu správneho práva, ale aj praktických skúseností a rozhodovacej činnosti súdov s dôrazom na judikatúru Najvyššieho správneho súdu SR a Najvyššieho súdu SR + odporúčania pre Vašu prax. Prednáša lektorka, vysoko znalá tejto problematiky z teórie aj praxe, pani doc. Vallová. Vzdelávací týždeň uzavrieme problematikou autoprevádzky (tu) -  v spoločnosti veľmi diskutovaná problematika elektromobility – aké sú prognózy a stratégia elektromobility? Aké sú možnosti riešenia v autoprevádzke a ako vybrať to správne riešenie práve pre Vás? Aké sú povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú, udržiavajú a opravujú vozidlá? - dozviete sa 26.4 na našom seminári, ktorý bude plný zaujímavých a aktuálnych informácií o organizácii a riadení autoprevádzky. Samozrejme nebudú chýbať ani vzory, správne výpočty náhrad, posúdenie výdavkov . . .

Semináre realizujeme prezenčnou aj online formou - môžete si vybrať, ktorá forma je pre Vás výhodnejšia. Zo seminárov je štandardne vyhotovený a pre účastníkov sprístupnený videozáznam.

Tešíme sa na Vás :)


Zoznam aktuálnych seminárov

Verejné obstarávanie

Elektronická platforma a zákazka s nízkou hodnotou + eForms a súhrnné správy

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie
Online seminár

Novela zákona o verejnom obstarávaní s predpokladanou účinnosťou od 1.7.2024

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Zverejňovanie a elektronická podoba komunikácie v štátnej správe a samospráve - Zmeny pre rok 2024 - Praktické ukážky

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Úradné dokumenty podľa novej slovenskej technickej normy (STN) účinnej od 1.12.2023 v praxi

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Online seminár
Online seminár
Prezenčný seminár – Bratislava

Základy správy registratúry vrátane zmien v roku 2024

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Správne konanie, priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach

Správny poriadok v rozhodovacej činnosti správnych orgánov

Lektor: Doc. JUDr. Jana VALLOVÁ, PhD. - odborníčka na Správny poriadok a Zákon o priestupkoch
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Priestupkové konanie v praxi

Lektor: Doc. JUDr. Jana VALLOVÁ, PhD.
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Zákon o sťažnostiach v roku 2024 s praktickými príkladmi

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Online seminár

Mzdy a personalistika

Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2024 - Stratégia elektromobility 2024

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Aplikácia zákona o štátnej službe v praxi s dôrazom na vybrané problematické ustanovenia a ich správne riešenia

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe - Aktuálne zmeny po novele Zákonníka práce 2024

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - Aktuálne novely Zákonníka práce 2024

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Rozvrhovanie a evidencia pracovného času 2024 - Aktuálne novely Zákonníka práce 2024

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Poskytovanie cestovných náhrad v roku 2024 s príkladmi a vzormi a stravovanie zamestnancov v kocke

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - dlhoročná odborníčka a prednášateľka
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Dovolenka a prekážky v práci 2024

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Účtovníctvo, Finančná kontrola, Riadenie rizík, Kontrola v štátnej správe

Finančná kontrola pre začiatočníkov

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov účtovania od roku 2024v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy v roku 2024 v praxi

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Najčastejšie otázky k výkonu finančnej kontroly

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia po novele zákona o účtovníctve aktuálne v roku 2024 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Energetika

Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony aktuálne a v praxi v roku 2024

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Online seminár

Správa majetku štátu v roku 2024

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Infozákon a GDPR

Infozákon a ochrana citlivých dát - prehľad najčastejších problémov a riešenia v roku 2024

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Manažérske vzdelávanie

Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi - mediácia

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Videozáznam

Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s pani Ing. Jankou Hvojníkovou

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka nových postupov účtovania, dlhoročná špecialistka a lektorka účtovníctva verejného sektora
Videozáznam

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 v súlade s aktuálnou legislatívou - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Transfery - účtovanie a konsolidácie v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy podľa postupov účtovania od 1.1.2023

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka - Kapitoly štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému - Spracovanie nového konsolidačného balíka MFSR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023

Lektor: Ing. Katarína PERGELY - Sekcia štátneho výkazníctva Ministerstva financií SR, spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo a účtovnú konsolidáciu vo verejnom sektore
Videozáznam

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2023 v súlade s aktuálnou legislatívou a pripravované novely opatrení od 1.1.2024 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky a záväzky v súlade s aktuálnou legislatívou od 1.1.2024 v organizáciách štátnej správy a samosprávy + Novelizované postupy účtovania s účinnosťou od 1.1.2024

Lektor: Ing. Mgr. Dorota SALAY HABALČÍKOVÁ - spoluautor legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rok 2024 vrátane všetkých zmien + Nové opatrenia k postupom účtovania platné od 1.1. 2024

Lektor: Ing. Mgr. Dorota SALAY HABALČÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Kompletne nové postupy účtovania (po 15 rokoch) platné od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému. Spracovanie nového konsolidačného balíka MF SR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023 - Inštruktážny seminár

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky