head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vážená dáma, vážený pán,

vzhľadom k preventívnym opatreniam proti šíreniu koronavírusu a nariadenia Ústredného krízového štábu, sme dočasne pristúpili k realizácii seminárov formou online seminárov. Online semináre sú plnohodnotná forma realizácie seminára, na ktorú potrebujete len stabilné pripojenie na internet, počítač a reproduktory resp. slúchadlá (bližšie informácie nájdete v Organizačných pokynoch v našich pozvánkach). Počas seminára uvidíte na obrazovke odborný materiál resp. prezentáciu, ako aj lektora. Zároveň máte možnosť konzultácie s lektorom (ústne) alebo kladenia otázok formou chatu.

Štandardne Vám zo seminára bude sprístupnený videozáznam.

Na príprave ďaľších tém našich online seminárov priebežne pracujeme (niektoré uvádzame v sekcii "Pripravujeme").

Sme radi, že napriek tejto ťažšej situácii sme našli riešenie, ako Vám plnohodnotne poskytnúť potrebné informácie k Vašej práci a zároveň eliminovať riziko nákazy. 

O to viac sa tešíme na stretnutia s Vami na našich online seminároch a veríme, že čoskoro sa uvidíme aj osobne :)

Zoznam aktuálnych seminárov

Ochrana osobných údajov a Infozákon

Infozákon v praxi - Najčastejšie pochybenia verejných orgánov pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť - Prehľad častých pochybení pri sprístupňovaní informácií na žiadosť podľa zákona o slobode informácií, príklady, aktuálne zmeny predpisov

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Mzdy, personalistika a cestovné náhrady

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Lektor: JUDr. Tomáš BUZINGER - uznávaný špecialista na oblasť zodpovednosti za škody pri výkone verejnej moci
Online seminár

Evidencia pracovného času a novely Zákonníka práce v roku 2020

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Aktuálne zmeny v zamestnávaní štátnych zamestnancov v roku 2020

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe

Kolektívne vyjednávanie, kolektívne zmluvy a novely Zákonníka práce v roku 2020

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2020 - Konkrétne rady, príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Online seminár

Polročné stretnutie mzdárov a personalistov - Mzdová účtovníčka na prelome II.Q a III.Q roku 2020 alebo skoro po korone, nielen o korone

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Nové štandardy v správe registratúry - aktuálne novinky a zmeny - praktické ukážky - Aktualizovaný program - Seminár je vhodný aj pre začiatočníkov

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2020 v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Online seminár

Finančná kontrola, riadenie rizík, účtovníctvo

Finančná kontrola v praxi - Ako (ne)vykonávať finančnú kontrolu v roku 2020 + Príklady dobrej praxe - Upozornenia, rady, tipy a odporúčania pre rok 2020

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Ako si správne nastaviť výkon finančnej kontroly vo svojej organizácii - Upozornenia, rady, tipy a odporúčania pre rok 2020

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Videozáznam (offline)

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny, novely iných súvisiacich predpisov, novely vyhlášok

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ - expert, praktik a lektor v oblasti odpadového hospodárstva, spoluautor viacerých odborných publikácií
Miesto nie je definované

Pripravujeme

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík vo verejnej správe v roku 2020

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované
Miesto nie je definované

Priestupkové konanie v roku 2020 - Dvojdňový seminár

Lektor: prof. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. a prof. JUDr. Juraj VAČOK, PhD. - Odborníci a prednášatelia problematiky Správneho poriadku a Zákona o priestupkoch
Miesto nie je definované

Správny poriadok a ochrana životného prostredia v roku 2020

Lektor: Mgr. Martin DUFALA, PhD. - odborník a prednášateľ problematiky ochrany životného prostredia
Miesto nie je definované

Konanie o sťažnostiach aktuálne a v praxi so zapracovanými zmenami

Lektor: Doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - Špecialista na oblasť sťažností, odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Miesto nie je definované

Správny poriadok v roku 2020 v praxi s lektorkou prof. JUDr. Máriou SREBALOVOU, PhD. - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie - Dvojdňový seminár

Lektor: prof. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky Správneho poriadku
Miesto nie je definované

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované