head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajt​e na webovej stránke Inštitútu vzdelávania,

ďakujeme Vám za Vašu priazeň počas tejto vzdelávacej sezóny. Je pre nás potešením a motiváciou, aby sme pre Vás stále pripravovali aktuálne vzdelávacie podujatia. Vašu priazeň si veľmi vážime. V oblasti štátnej služby a verejného obstarávania sú v tomto období rozsiahle zmeny – preto sme sa rozhodli tieto semináre realizovať aj počas letných mesiacov, kedy je štandardne obdobie pauzy v realizácii seminárov. Konkrétne témy a termíny nájdete nižšie. Ak Vás zaujímajú tieto zmeny, tešíme sa na stretnutia s Vami počas leta, ak Vás zaujímajú ďaľšie témy, tešíme sa na Vás od mesiaca september. Prajeme Vám krásne leto :)

Semináre realizujeme prezenčnou aj online formou - môžete si vybrať, ktorá forma je pre Vás výhodnejšia. Zo seminárov je štandardne vyhotovený a pre účastníkov sprístupnený videozáznam.

Tešíme sa na Vás :)


Zoznam aktuálnych seminárov

Mzdy a personalistika

Zmeny v zákone o štátnej službe súvisiace so zriadením Centrálneho informačného systému verejnej správy novelou (Zákon č. 99/2024 o Centrálnom informačnom systéme štátnej služby s účinnosťou od 01.06.2024)

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár

Piliere moderného cestovného manažmentu firiem a úradov, nové trendy na služobných cestách, legislatívne zmeny v roku 2024/2025

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Prezenčný seminár

Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2024 - Novely Zákonníka práce v roku 2024, zákona o minimálnej mzde a zákona o kolektívnom vyjednávaní

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Poskytovanie cestovných náhrad aktuálne a v praxi s príkladmi a vzormi + Stravovanie zamestnancov v kocke

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - dlhoročná odborníčka a prednášateľka
Prezenčný seminár
Online seminár

Diskriminácia a šikana na pracovisku - Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Stretnutie mzdárov a personalistov - Mzdová účtovníčka v priebehu IV. kvartálu roku 2024

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Prezenčný seminár
Online seminár

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane posledných zmien v praxi (zákon č. 553/2003 Z.z.)

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár
Online seminár

Spoločenské zmeny v autoprevádzke firiem a úradov, nástup elektromobility - Novela zákona o cestovných náhradách od 01.01. 2025

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Prezenčný seminár
Online seminár
Prezenčný seminár
Online seminár

Verejné obstarávanie

Elektronická platforma a podlimitná zákazka v zmysle novely OD 1.7.2024 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie
Online seminár

Novela zákona o verejnom obstarávaní 2024

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie
Online seminár

Podlimitná zákazka v elektronickej platforme v zmysle veľkej novely 2024 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie
Online seminár

Manažérske vzdelávanie

Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi - aktívne počúvanie a mediácia - Objavte kľúč k efektívnej komunikácii a riešeniu konfliktov!

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Prezenčný seminár
Online seminár

Správne konanie, priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach

Konanie o sťažnostiach aktuálne a v praxi so zapracovanými zmenami

Lektor: Doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - špecialista na oblasť sťažností, uznávaný odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Prezenčný seminár
Online seminár

Správny poriadok v rozhodovacej činnosti správnych orgánov

Lektor: Doc. JUDr. Jana VALLOVÁ, PhD. - odborníčka na Správny poriadok a Zákon o priestupkoch
Prezenčný seminár
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Správa registratúry a archívnictvo na jeseň 2024

Lektor: Mgr. Mária Mrižová, PhD.
Prezenčný seminár
Online seminár

Úradné dokumenty v praxi - Tvorba a formálna úprava úradných dokumentov podľa nových STN v praxi

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Prezenčný seminár
Online seminár

Účtovníctvo, Finančná kontrola, Riadenie rizík, Kontrola v štátnej správe

Transfery - Účtovanie a konsolidácia transferov v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy podľa postupov účtovania od 1.1.2024

Lektor: Ing. Katarína PERGELY - spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora a účtovnú konsolidáciu vo verejnej správe
Prezenčný seminár
Online seminár

Zákon o finančnej kontrole a audite: Praktické prístupy a riešenia

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Zákon č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe s praktickými radami a usmerneniami

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Prezenčný seminár
Online seminár

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2024 v súlade s aktuálnou legislatívou - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár
Online seminár

Finančná kontrola pri poskytovaní verejných financií s praktickými príkladmi

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Špecifické účtovné prípady a účtovná závierka za rok 2024 pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

Lektor: Ing. Jana VRŠKOVÁ - spoluautorka legislatívy účtovníctva neziskových organizácií, dlhoročná prednášateľka a špecialistka na účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Prezenčný seminár
Online seminár

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2024 v súlade s aktuálnou legislatívou

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár
Online seminár

Fondy Európskej únie a Plán obnovy

Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsob implementácie, kontrola a audit

Lektor: Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - metodička a lektorka pripravovaného zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a lektorka v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Správa majetku štátu aktuálne a v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár
Online seminár

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony aktuálne a v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár
Online seminár

Infozákon a GDPR

Infozákon a GDPR v nadväznosti na ďalšie právne predpisy

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Videozáznam

Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s pani Ing. Jankou Hvojníkovou

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka nových postupov účtovania, dlhoročná špecialistka a lektorka účtovníctva verejného sektora
Videozáznam

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov účtovania od roku 2024v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka - Kapitoly štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému - Spracovanie nového konsolidačného balíka MFSR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023

Lektor: Ing. Katarína PERGELY - Sekcia štátneho výkazníctva Ministerstva financií SR, spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo a účtovnú konsolidáciu vo verejnom sektore
Videozáznam

Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky a záväzky v súlade s aktuálnou legislatívou od 1.1.2024 v organizáciách štátnej správy a samosprávy + Novelizované postupy účtovania s účinnosťou od 1.1.2024

Lektor: Ing. Mgr. Dorota SALAY HABALČÍKOVÁ - spoluautor legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rok 2024 vrátane všetkých zmien + Nové opatrenia k postupom účtovania platné od 1.1. 2024

Lektor: Ing. Mgr. Dorota SALAY HABALČÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Kompletne nové postupy účtovania (po 15 rokoch) platné od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam
Videozáznam

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia po novele zákona o účtovníctve aktuálne v roku 2024 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému. Spracovanie nového konsolidačného balíka MF SR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023 - Inštruktážny seminár

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky