head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

Ochrana osobných údajov a Infozákon

Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi verejného sektora - Najčastejšie problémy a ako ich správne riešiť

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - advokát špecializujúci sa na problematiku ochrany osobných údajov spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Bratislava
Online seminár

Zákon o slobode informácií - Najčastejšie problémy v súčasnom období a ako ich správne riešiť

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Bratislava
Online seminár

Mzdy, personalistika a cestovné náhrady

Sonda do najaktuálnejších zmien v pracovnoprávnych vzťahoch - Zmeny od 4.4.2020 a 17.6.2020

Lektor: JUDr. Marián POLAKOVIČ - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Bratislava

Praktické príklady z praxe pri odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2020 - Konkrétne rady, príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava
Online seminár

Zmeny v zamestnávaní štátnych zamestnancov po novelách v roku 2020 - Konkrétne rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava
Online seminár

Zmeny od 1. júla 2020 v práci mzdárov a personalistov - Polročné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov na prelome II.Q a III.Q roku 2020

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Bratislava
Online seminár

Cestovné náhrady v roku 2020 + Príklady z praxe vrátane zmien od 30.7.2020

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Bratislava
Online seminár

Aktuality v pracovno-právnych otázkach s pani JUDr. Zdenkou Dvoranovou - Príklady a riešenia najčastejších problémov v praxi

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Lektor: JUDr. Tomáš BUZINGER - uznávaný špecialista na oblasť zodpovednosti za škody pri výkone verejnej moci
Bratislava
Online seminár

Kolektívne vyjednávanie, kolektívne zmluvy a novely Zákonníka práce v roku 2020

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v roku 2020 - Výstupy z prvých kontrol

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Bratislava
Online seminár

Nové štandardy v správe registratúry - aktuálne novinky a zmeny - praktické ukážky - Aktualizovaný program - Seminár je vhodný aj pre začiatočníkov

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava
Online seminár

Webové sídlo inštitúcie verejnej správy aktuálne - Praktické ukážky

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Bratislava
Online seminár

Finančná kontrola, riadenie rizík, účtovníctvo

Výkon finančnej kontroly na mieste v roku 2020 - Upozornenia, rady, tipy a odporúčania pre rok 2020

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2020 v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava
Online seminár

Priestupkové a správne konanie, konanie o sťažnostiach

Správny poriadok v roku 2020 v praxi s lektorkou prof. JUDr. Máriou SREBALOVOU, PhD. - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie - Dvojdňový seminár

Lektor: prof. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky Správneho poriadku
Bratislava
Online seminár

Pripravujeme

Priestupkové konanie v roku 2020 - Dvojdňový seminár

Lektor: prof. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. a prof. JUDr. Juraj VAČOK, PhD. - Odborníci a prednášatelia problematiky Správneho poriadku a Zákona o priestupkoch
Miesto nie je definované

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík vo verejnej správe v roku 2020

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované