head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň a tešíme sa na Vás v nasledujúcej vzdelávacej sezóne.

Pozývame Vás na vzdelávacie podujatia, ktorých zoznam je uvedený nižšie.

Prajeme Vám príjemné letné dni :)


Zoznam aktuálnych seminárov

Mzdy a personalistika

Zákon o štátnej službe so zmenami s uplatňovaním v praxi

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava
Online seminár

Veľká novela Zákonníka práce

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava
Online seminár

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy aktuálne

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - uznávaná odborníčka na pokladničnú agendu
Bratislava
Online seminár

Pracovný čas a jeho evidencia v praxi - Aktuálne novely Zákonníka práce - Ako správne rozvrhovať pracovný čas - Najčastejšie sporné otázky

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava
Online seminár

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - Aktuálne novely Zákonníka práce

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava
Online seminár

Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane zmien v roku 2022

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava
Online seminár

Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2022

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Bratislava
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy aktuálne - Praktické ukážky - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Bratislava
Online seminár

Moderná správa registratúry, archívnych dokumentov aktuálne a v praxi - Nové trendy v roku 2022 - Identifikované problémy a návod na ich riešenie vo verejnej správe

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava
Online seminár

Špeciálne druhy registratúrnych záznamov a ich správa - (účtovné, personálne a utajované dokumenty)

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava
Online seminár

Infozákon a GDPR

Infozákon aktuálne v roku 2022 a ochrana osobných údajov (GDPR) v roku 2022 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Bratislava
Online seminár

Finančná kontrola, Plán obnovy a odolnosti SR a Riadenie rizík

Finančná kontrola v roku 2022 - praktické príklady

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Bratislava
Online seminár

Výkon administratívnej finančnej kontroly - spolu so zohľadnením posledných noviel zákona

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsob implementácie, kontrola a audit

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

Účtovníctvo

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 v súlade s aktuálnou legislatívou - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Banská Bystrica
Bratislava
Online seminár

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia po novele zákona o účtovníctve aktuálne v roku 2022 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby po novele zákona o účtovníctve v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne v roku 2022

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky pre rok 2022 - Dvojdňový seminár

Lektor: Ing. Jana HVOJNÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021 v prostredí IS Centrálneho konsolidačného systému

Lektor: Ing. Katarína MALIŇÁKOVÁ - vedúca oddelenia konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Spracovanie finančných vykazov subjektom verejnej správy v roku 2022 - Zmeny vo finančných výkazoch v roku 2022

Lektor: Ing. Katarína MALIŇÁKOVÁ - vedúca oddelenia konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021 v prostredí RISSAM.výkazy

Lektor: Ing. Katarína MALIŇÁKOVÁ - vedúca oddelenia konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2021 - Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 (zmeny týkajúce sa verejnej správy)

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Postupy účtovania v roku 2022 v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách, obciach, VÚC a rozpočtových a príspevkových organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Majetok a pohľadávky

Aktuality v správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi - Čo je nové v správe majetku štátu, aké sú Vaše konkrétne problémy a ako ich správne riešiť

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava
Online seminár

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2022 aktuálne a v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava
Online seminár

Odpadové hospodárstvo

Veľká novela zákona o podpore OZE a zákona o tepelnej energetike

Lektor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - V súčasnosti vedie legislatívny a právny odbor na Ministerstve hospodárstva SR
Bratislava
Online seminár

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky