head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajte na našej webovej stránke,

pripravili sme pre Vás zaujímavé a aktuálne témy vzdelávacích podujatí, na ktoré Vás pozývame. Ich zoznam môžete vidieť nižšie. 

Vzdelávacie podujatia v tomto období realizujeme online formou. Bližšie informácie nájdete v organizačných pokynoch pri každom seminári.

Tešíme sa na Vás :)

Zoznam aktuálnych seminárov

Mzdy a personalistika

Stravovanie zamestnancov v roku 2022 - Zdaňovanie a výdavky zamestnávateľa v príkladoch

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - dlhoročná odborníčka a prednášateľka
Online seminár

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2022 - Ako viesť pokladňu v roku 2022?

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - uznávaná odborníčka na pokladničnú agendu
Online seminár

Najvýznamnejšie zmeny Zákonníka práce v roku 2022

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Zmeny v kolektívnom vyjednávaní a kolektívnych zmluvách v roku 2022 - Novely Zákonníka práce v roku 2022

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Telepráca, home office - Aktuálne nové pravidlá výkonu domáckej práce, telepráce vs homeoffice

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Videozáznam

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Ako pracovať v elektronickej schránke organizácie - praktické ukážky

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Online seminár

Moderná správa registratúry, archívnych dokumentov a nové trendy v roku 2022 - Identifikované problémy a návod na ich riešenie vo verejnej správe

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Online seminár

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - elektronizácia štátnej správy a samosprávy v roku 2022

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Online seminár

Základy správy registratúry - Seminár je určený najmä pre začiatočníkov správy registratúry

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Online seminár

Infozákon a GDPR, správa majetku štátu, konanie o sťažnostiach

Infozákon aktuálne v roku 2022 a ochrana osobných údajov (GDPR) v roku 2022

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Zákon o správe majetku štátu a pohľadávky štátu so súvisiacimi zákonmi v roku 2022

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Online seminár

Konanie o sťažnostiach aktuálne a v praxi so zapracovanými zmenami

Lektor: doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - Špecialista na oblasť sťažností, uznávaný odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Online seminár

Plán obnovy a odolnosti SR, finančná kontrola a riadenie rizík

Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsob implementácie, kontrola a audit

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy v roku 2022

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Online seminár

Finančná kontrola v kontexte novely zákona č.357/2015 Z. z. s praktickými príkladmi

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Účtovníctvo

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia aktuálne v roku 2021 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Spôsoby nadobudnutia dlhodobého hmotného majetku v účtovnej jednotke, spôsoby ocenenia, technické zhodnotenie a odpisovanie majetku Účtovné prípady v súvislosti s pandemickým ochorením covid-19 Stravovanie zamestnancov

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 v súlade s aktuálnou legislatívou

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky - Dvojdňový seminár

Lektor: Ing. Jana HVOJNÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021 v prostredí IS Centrálneho konsolidačného systému

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy s aktualitami pre rok 2022

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2021 - Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 (zmeny týkajúce sa verejnej správy)

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021 v prostredí RISSAM.výkazy

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov