head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajte na webovej stránke Inštitútu vzdelávania,

Prvostupňové správne konanie (tu) – všetko podstatné, vrátane aktuálnej judikatúry sa dozviete na našom seminári 10.10. V termíne 12.10 sa budeme venovať téme autoprevádzky (tu) – jej organizácii, riadeniu, . . . samozrejme sa dozviete aj o nových trendoch v tejto oblasti a nevynecháme ani tému elektromobility.

Zoznam ďaľších seminárov so zaujímavými a aktuálnymi témami nájdete nižšie.

Semináre realizujeme prezenčnou aj online formou - môžete si vybrať, ktorá forma je pre Vás výhodnejšia.

Tešíme sa na Vás :)


Zoznam aktuálnych seminárov

Majetok a pohľadávky

Novela zákona o správe majetku štátu od 1.4.2024 v praxi - Správa majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu v znení aktuálnej novely účinnej od 1. 4. 2024 a súvisiacich predpisov

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony aktuálne a v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Správne konanie, konanie o sťažnostiach

Zákon o sťažnostiach aktuálne s praktickými príkladmi

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Online seminár

Prvostupňové správne konanie - Najčastejšie problémy v praxi a ich riešenia - Aktuálna judikatúra NS SR a NSS SR

Lektor: doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - špecialista na oblasť správneho konania, uznávaný odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Finančná kontrola, Riadenie rizík, Kontrola v štátnej správe

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy v roku 2023 v praxi

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Online seminár

Zákon č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe s praktickými radami a usmerneniami

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Administratívna finančná kontrola s praktickými príkladmi spolu so zohľadnením noviel zákona

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Finančná kontrola vysvetlená na praktických príkladoch

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Ako správne nastaviť výkon finančnej kontroly v organizácii

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Mzdy a personalistika

Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste, zmeny v oblasti elektromobility

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe. Aktuálne zmeny po novele Zákonníka práce

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane posledných zmien(zákon č. 553/2003 Z. z. v praxi

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Vznik a zmena pracovného pomeru 2023 podľa schválených zmien Zákonníka práce

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Cestovné náhrady v roku 2023 v príkladoch a vzoroch

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Aplikácia zákona o štátnej službe v praxi s dôrazom na vybrané problematické ustanovenia a ich správne riešenia

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava

Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2024 - Novely Zákonníka práce v roku 2023

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Stravovanie zamestnancov aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - dlhoročná odborníčka a prednášateľka
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Služobné hodnotenie štátnych zamestnancov za rok 2023

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Online seminár

Dovolenka a prekážky v práci 2023

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy - Zmeny pre rok 2023

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Účtovníctvo

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 v súlade s aktuálnou legislatívou - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Špecifické účtovné prípady a Účtovná závierka za rok 2023 pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Pripravovaná novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Jana VRŠKOVÁ - spoluautorka legislatívy účtovníctva neziskových organizácií, dlhoročná prednášateľka a špecialistka na účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2023 v súlade s aktuálnou legislatívou a pripravované novely opatrení od 1.1.2024 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému. Spracovanie nového konsolidačného balíka MF SR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023 - Inštruktážny seminár

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Ďaľšie semináre

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v roku 2023/2024 - Novela zákona o vlastníctve bytov - zákon č. 205/2023 Z. z.

Lektor: Mgr. Monika ŠTEPANOVSKÁ - spoluautorka legislatívnych zmien, lektorka v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Videozáznam

Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s pani Ing. Jankou Hvojníkovou

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka nových postupov účtovania, dlhoročná špecialistka a lektorka účtovníctva verejného sektora
Videozáznam

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov účtovania od roku 2023 v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Transfery - účtovanie a konsolidácie v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy podľa postupov účtovania od 1.1.2023

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rok 2023 vrátane všetkých zmien pre štátne a VÚC rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky, štátne účelové fondy

Lektor: Ing. Jana HVOJNÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Kompletne nové postupy účtovania (po 15 rokoch) platné od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky