head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vážená dáma, vážený pán,
 
na základe aktuálnych opatrení v súvislosti s COVID-19 prechádzame na realizáciu našich vzdelávacích podujatí len formou online. Akonáhle budú hromadné podujatia opätovne povolené, budete mať možnosť účasti na našich seminároch aj prezenčnou formou.

Zoznam aktuálnych seminárov

Videoprednášky špeciálne pre účtovníkov v samospráve s uznávanou odborníčkou pani Ing. Miriam Majorovou, PhD.

Videoprednášky pre rozpočtové organizácie zriadené obcami/mestami a VÚC

Lektor: Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD. - odborníčka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora, je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve, venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti
Miesto nie je definované

Videoprednášky pre príspevkové organizácie zriadené obcami/mestami a VÚC

Lektor: Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD. - odborníčka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora, je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve, venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti
Miesto nie je definované

Videoprednášky pre obce, mestá a vyššie územné celky

Lektor: Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD. - odborníčka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora, je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve, venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti
Miesto nie je definované

Mzdy a personalistika

Evidencia pracovného času a aktuálne a pripravované zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2021 a 1.3.2021 - Ako správne rozvrhovať pracovný čas - Najčastejšie sporné otázky

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Cestovné náhrady v roku 2020 + Príklady z praxe vrátane zmien od 30.7.2020

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Online seminár

Služobné hodnotenie štátnych zamestnancov za rok 2020 po novele zákona o štátnej službe

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Online seminár

Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.1.2021 a od 1.3.2021 - Dočasné a trvalé zmeny v aktuálnom Zákonníku práce 2020 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: JUDr. Marián POLAKOVIČ - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Online seminár

Zákon o štátnej službe po novelách v roku 2020 - Konkrétne rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Novela zákona o archívoch a registratúrach s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2021

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava

Do pozornosti aj štátnym školám – základným, stredným a vysokým - Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v roku 2020 - Výstupy z prvých kontrol

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Zákon o správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi v roku 2020 a jeho uplatňovanie v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Online seminár

Ochrana osobných údajov a Infozákon

2 témy = 1 seminár :) Aktuálne praktické skúsenosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) a Infozákon v praxi - Najčastejšie pochybenia verejných orgánov pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť pre rok 2020

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Účtovníctvo

Účtovníctvo v čase „korony“ a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2020

Lektor: Ing. Jana VRŠKOVÁ - spoluautorka legislatívy účtovníctva neziskových organizácií, dlhoročná prednášateľka a špecialistka na účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Online seminár

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2020 Nové účtovné prípady v súvislosti s pandémiou Covid 19

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Spracovanie finančných výkazov subjektom verejnej správy v roku 2021 a Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2020

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Finančná kontrola

Finančná kontrola na mieste

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Výkon finančnej kontroly v roku 2021

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

Energetika, odpadové hospodárstvo a zákon o vlastníctve bytov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v roku 2020

Lektor: Mgr. Monika ŠTEPANOVSKÁ - spoluautorka legislatívnych zmien, lektorka v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov
Bratislava
Online seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - Zmeny od 1.1.2021

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ - expert, praktik a lektor v oblasti odpadového hospodárstva, spoluautor viacerých odborných publikácií
Online seminár

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované