head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

Mzdy, personalistika a cestovné náhrady

Novinky a zmeny v zákone o štátnej službe - konkrétne rady, príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe

Cestovné náhrady v roku 2019 a ich správne poskytovanie v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Bratislava

Uzatváranie a obsah kolektívnych zmlúv pre rok 2020 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po zmenách od 1.1.2019 a od 1.9.2019 - Zmeny, ktoré priniesli nedostatky v odmeňovaní zamestnancov pri ich aplikácií v praxi

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava

Ochrana osobných údajov a Infozákon

2 TÉMY = 1 SEMINÁR :) Praktické skúsenosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) a Infozákon v praxi - Najčastejšie pochybenia verejných orgánov pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Bratislava

Infozákon - najčastejšie problémy pri sprístupňovaní informácií - Praktické príklady, riešenia, aktuálne zmeny predpisov - Praktické odporúčania - ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie vysporiadať s touto agendou

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Bratislava

Ďaľšie semináre

Účtovné prípady v priebehu roka 2019 a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019 - Stretnutie s pani Ing. Jankou Vrškovou :)

Lektor: Ing. Jana VRŠKOVÁ - spoluautorka legislatívy účtovníctva neziskových organizácií, dlhoročná prednášateľka a špecialistka na účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Bratislava

Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite s praktickými príkladmi, návodmi, riešeniami a odporúčaniami - priamo od metodičiek zákona o finančnej kontrole a audite

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Nové trendy a povinnosti - Správa registratúry a registratúrny poriadok v druhom polroku 2019 - Aktuálne novinky a zmeny

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava

Priestupkové a správne konanie, konanie o sťažnostiach

Konanie o sťažnostiach aktuálne a v praxi so zmenami od 1.2.2019

Lektor: Doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - Špecialista na oblasť sťažností, odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Bratislava

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované