head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajt​e na webovej stránke Inštitútu vzdelávania,

nový vzdelávací týždeň (17.6) začneme hneď dvoma seminármi. Pani Inovecká - skúsená odborníčka nás prevedie praktickými skúsenosťami, najčastejšími problémami pri aplikácii a ich správnymi riešeniami v oblasti sťažností (tu). Máme tu novú tému seminára – v spoločnosti často diskutovaná téma elektrifikácie dopravy (tu) – aká je aktuálna situácia, aké sú plány a aké dôsledky má elektrifikácia pre užívanie vozidiel v organizáciách (nabíjanie, digitalizácia, bezpečnosť, . . . ), na ekonomických oddeleniach (účtovanie, výkazy, daňový aspekt, . . . ), aká je plánovaná podpora zo strany štátu - dozviete sa na našom seminári od pani Matisovej. V ďalší vzdelávací deň (18.6.) nadviažeme veľmi príjemným, humorným a už skutočne tradičným seminárom – polročné stretnutie s pánom Kukučkom (tu) – tým, ktorí pravidelne chodievate na tento seminár, netreba uvádzať bližšie informácie a tí, ktorí ho nepoznáte, odporúčame Vám prihlásiť sa – určite budete spokojní :). Nová téma, ktorú prednáša pán Dr. Pirošík – tentokrát to nie je Infozákon ani GDPR, ale mediácia (tu). Pán Dr. Pirošík sa rozhodol svoje vedomosti a skúsenosti zdieľať s Vami na našom seminári 19.6. – poskytne Vám relevantné informácie, zvýši Vám právne vedomie v tejto oblasti, aby ste vedeli chrániť Vaše práva, zároveň však poznali aj hranice správania. Dozviete sa ako efektívne komunikovať a čo to efektívna komunikácia vôbec je. Ako predchádzať konfliktom na pracovisku a keď už vzniknú, ako ich vyriešiť . . . Účtovníctvo – náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie výsledok hospodárenia (tu) – všetko čo potrebujete vedieť o účtovaní na týchto účtoch v roku 2024 Vám na seminári 20.6. odprezentuje pán Dr. Zakhar, a to aj na praktických príkladoch. Samozrejmosťou je aj riešenie Vašich praktických situácií vzhľadom ku špecifikám Vašej účtovnej jednotky. Je dôležité dodržiavať metodiku a predpisy v účtovníctve, aby účtovníctvo poskytovalo správne a reálne čísla, a to aj kvôli vyhodnoteniu efektívnosti účtovnej jednotky a cenotvorbe (náklady), daňovému aspektu (výnosy), dodržiavaniu zásady opatrnosti (opravné položky, rezervy) . . . V piatok 21.6. sme si pre Vás pripravili seminár, ktorého témou sú aktuálne zmeny v oblasti štátnej služby účinné už od 1.6.2024 (tu) – lektoruje praktička s viac ako 20 ročnými skúsenosťami na riadiacich pozíciach v oblasti riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe, ktorá sa tiež podielala na príprave a tvorbe právnych predpisov – pani Mgr. Antalová. Na seminári Vás prevedie všetkými zmenami, poskytne Vám relevantné informácie z tejto oblasti a upozorní Vás aj na časté aplikačné problémy s návrhom riešení. Nebudú chýbať ani odporúčania a tipy, ktoré vychádzajú z praktických skúseností pani lektorky.

Semináre realizujeme prezenčnou aj online formou - môžete si vybrať, ktorá forma je pre Vás výhodnejšia. Zo seminárov je štandardne vyhotovený a pre účastníkov sprístupnený videozáznam.

Tešíme sa na Vás :)


Zoznam aktuálnych seminárov

Manažérske vzdelávanie

Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi - aktívne počúvanie a mediácia - Zaktualizovaný seminár

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Mzdy a personalistika

Polročné stretnutie mzdárov a personalistov - Mzdová účtovníčka na konci II. kvartálu 2024 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Online seminár

Dovolenka a prekážky v práci 2024

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Zmeny v zákone o štátnej službe súvisiace so zriadením Centrálneho informačného systému verejnej správy novelou (Zákon č. 99/2024 o Centrálnom informačnom systéme štátnej služby s účinnosťou od 01.06.2024) - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Účtovníctvo, Finančná kontrola, Riadenie rizík, Kontrola v štátnej správe

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia po novele zákona o účtovníctve aktuálne v roku 2024 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Verejné obstarávanie - presun na júlové termíny z dôvodu legislatívneho procesu novely zákona

Novela zákona o verejnom obstarávaní 2024

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie
Online seminár

Verejné obstarávanie komplexne v zmysle novely od 1.7.2024 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie

Elektronická platforma a podlimitná zákazka v zmysle novely OD 1.7.2024 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Martin PAPCÚN - špecialista na verejné obstarávanie
Online seminár

Videozáznam

Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s pani Ing. Jankou Hvojníkovou

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka nových postupov účtovania, dlhoročná špecialistka a lektorka účtovníctva verejného sektora
Videozáznam

Kompletne nové postupy účtovania (po 15 rokoch) platné od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému. Spracovanie nového konsolidačného balíka MF SR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023 - Inštruktážny seminár

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov účtovania od roku 2024v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka - Kapitoly štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému - Spracovanie nového konsolidačného balíka MFSR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023

Lektor: Ing. Katarína PERGELY - Sekcia štátneho výkazníctva Ministerstva financií SR, spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo a účtovnú konsolidáciu vo verejnom sektore
Videozáznam

Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky a záväzky v súlade s aktuálnou legislatívou od 1.1.2024 v organizáciách štátnej správy a samosprávy + Novelizované postupy účtovania s účinnosťou od 1.1.2024

Lektor: Ing. Mgr. Dorota SALAY HABALČÍKOVÁ - spoluautor legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rok 2024 vrátane všetkých zmien + Nové opatrenia k postupom účtovania platné od 1.1. 2024

Lektor: Ing. Mgr. Dorota SALAY HABALČÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam
Videozáznam

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky