head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vážená dáma, vážený pán,

na základe aktuálnych opatrení realizujeme naše vzdelávacie podujatia formou online seminárov. Akonáhle to bude možné, pristúpime k realizácii našich seminárov aj prezenčnou formou.

Tešíme sa na Vás :)

Zoznam aktuálnych seminárov

Videoprednášky špeciálne pre účtovníkov v samospráve s uznávanou odborníčkou pani Ing. Miriam Majorovou, PhD.

Videoprednášky pre obce, mestá a vyššie územné celky

Lektor: Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD. - odborníčka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora, je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve, venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti
Videoprednáška

Videoprednášky pre rozpočtové organizácie zriadené obcami/mestami a VÚC

Lektor: Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD. - odborníčka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora, je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve, venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti
Videoprednáška

Videoprednášky pre príspevkové organizácie zriadené obcami/mestami a VÚC

Lektor: Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD. - odborníčka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora, je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve, venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti
Videoprednáška

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy povinnosti od 1.1. 2021

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Online seminár

Nové štandardy pre správu registratúry s účinnosťou od 1.7.2021 - Zaktualizovaný seminár :)

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. a Ing. Daniela DVOŘÁKOVÁ - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorky legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Online seminár

Odpadové hospodárstvo, vodný zákon, zákon o vlastníctve bytov, energetika

Zmeny v energetike pre vnútorný trh s elektrinou pre podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov

Lektor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - V súčasnosti vedie legislatívny a právny odbor na Ministerstve hospodárstva SR
Online seminár

Finančná kontrola a riadenie rizík

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy v roku 2021

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Online seminár

Ako si správne nastaviť výkon finančnej kontroly vo svojej organizácii

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Účtovníctvo

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia aktuálne v roku 2021 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Spôsoby nadobudnutia dlhodobého hmotného majetku v účtovnej jednotke, spôsoby ocenenia, technické zhodnotenie a odpisovanie majetku Účtovné prípady v súvislosti s pandemickým ochorením covid-19 Stravovanie zamestnancov

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v organizáciách štátnej správy a samosprávy aktuálne v roku 2021

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Spracovanie finančných výkazov subjektom verejnej správy v roku 2021 a Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2020

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Účtovníctvo v čase „korony“ a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2020 - Videozáznam

Lektor: Ing. Jana VRŠKOVÁ - spoluautorka legislatívy účtovníctva neziskových organizácií, dlhoročná prednášateľka a špecialistka na účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Videozáznam

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2020 Nové účtovné prípady v súvislosti s pandémiou Covid 19 - Videozáznam

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Mzdy a personalistika

Autoprevádzka komplexne v roku 2021 v praxi

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - uznávaná odborníčka na danú problematiku
Videozáznam

Telepráca, home office - Aktuálne nové pravidlá výkonu domáckej práce, telepráce vs homeoffice

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Videozáznam

Manažérske vzdelávanie, úprava písomností a etiketa

Základy manažérskych zručností - Tréning

Lektor: PhDr. Viera TRNKOVÁ - manažérska trénerka, lektorka, koučka s dlhoročnými skúsenosťami
Online seminár