head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

Mzdy, personalistika a cestovné náhrady

Novelizácie Zákonníka práce od 1.1.2020 - Personálna prax a nevyhnutnosť poznania tzv. „bielych miest“ v Zákonníku práce

Lektor: JUDr. Marián POLAKOVIČ - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Bratislava

Cestovné náhrady v roku 2020 a ich správne poskytovanie v praxi - Novela zákona o cestovných náhradách

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Bratislava

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2020 - Konkrétne rady, príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe

Všetko o evidencii dochádzky - Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch platných pre rok 2020

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
Bratislava

Zmeny v zamestnávaní štátnych zamestnancov po Novele zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe s účinnosťou od 1. januára 2020

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava

Stretnutie mzdárov a personalistov na začiatku roku 2020 - Prebiehajúce ročné zúčtovanie dane za rok 2019 - Legislatívne zmeny 2020

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Bratislava

Novely Zákonníka práce na rok 2020 a vznik a skončenie pracovného pomeru

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
Banská Bystrica

Finančná kontrola, riadenie rizík, účtovníctvo

Finančná kontrola v praxi - Ako (ne)vykonávať finančnú kontrolu v roku 2020 + Príklady dobrej praxe - Upozornenia, rady, typy a odporúčania pre rok 2020

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Banská Bystrica

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík vo verejnej správe v roku 2020

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Bratislava

Účtovné prípady v priebehu roka 2019 a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019 - Stretnutie s pani Ing. Jankou Vrškovou :)

Lektor: Ing. Jana VRŠKOVÁ - spoluautorka legislatívy účtovníctva neziskových organizácií, dlhoročná prednášateľka a špecialistka na účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Bratislava

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Webové sídlo inštitúcie verejnej správy v roku 2020 - praktické ukážky

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Bratislava

Nové trendy a povinnosti - Správa registratúry a registratúrny poriadok v roku 2020 - Aktuálne novinky a zmeny

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva

Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v roku 2020 - Novela zákona o e-Governmente, vylepšenie funkcionalít, nové vyhľadávanie správ, uľahčenie komunikácie so štátom, email - Praktické ukážky

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Bratislava

Ochrana osobných údajov a Infozákon

2 témy = 1 seminár - Praktické skúsenosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) a Infozákon v praxi - Najčastejšie pochybenia verejných orgánov pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť pre rok 2020

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Bratislava

Majetok a pohľadávky

Zákon o správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi v roku 2020 a jeho uplatňovanie v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované