head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vážená dáma, vážený pán,

na základe aktuálnych opatrení realizujeme naše vzdelávacie podujatia formou online seminárov. Akonáhle to bude možné, pristúpime k realizácii našich seminárov aj prezenčnou formou.

Tešíme sa na Vás :)

Zoznam aktuálnych seminárov

Videoprednášky špeciálne pre účtovníkov v samospráve s uznávanou odborníčkou pani Ing. Miriam Majorovou, PhD.

Videoprednášky pre obce, mestá a vyššie územné celky

Lektor: Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD. - odborníčka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora, je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve, venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti
Videoprednáška

Videoprednášky pre rozpočtové organizácie zriadené obcami/mestami a VÚC

Lektor: Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD. - odborníčka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora, je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve, venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti
Videoprednáška

Videoprednášky pre príspevkové organizácie zriadené obcami/mestami a VÚC

Lektor: Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD. - odborníčka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora, je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve, venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti
Videoprednáška

Priestupkové a správne konanie, konanie o sťažnostiach

Správny poriadok a jeho aplikácia v roku 2021 v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie - Dvojdňový seminár

Lektor: prof. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky Správneho poriadku

Vyvodzovanie priestupkovej zodpovednosti v štátnej správe a samospráve

Lektor: doc. JUDr. Juraj VAČOK, PhD. - Odborník a prednášateľ problematiky Zákona o priestupkoch a Správneho poriadku
Online seminár

Mzdy a personalistika

Cestovné náhrady aktuálne v roku 2021 s príkladmi z praxe

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Online seminár

Rozsiahla novelizácia Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. - prináša viac ako tridsať zmien v paragrafovom znení zákona s účinnosťou od 1.1.2021 a 1.3.2021

Lektor: JUDr. Marián POLAKOVIČ - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Online seminár

Zákon o štátnej službe aktuálne v roku 2021

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Online seminár

Zmeny v kolektívnom vyjednávaní a kolektívnych zmluvách v roku 2021 a novely Zákonníka práce v roku 2021

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Najvýznamnejšie zmeny Zákonníka práce v roku 2021 schválené zmeny od 1.1.2021 a 1.3.2021

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Praktické príklady z praxe pri odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2021

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Online seminár

Autoprevádzka komplexne v roku 2021 v praxi

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - uznávaná odborníčka na danú problematiku
Online seminár

Evidencia pracovného času a aktuálne zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2021 a 1.3.2021 - Ako správne rozvrhovať pracovný čas - Najčastejšie sporné otázky

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Manažérske vzdelávanie, úprava písomností a etiketa

Vybrané oblasti manažérskych zručností v štátnej správe

Lektor: PhDr. Viera TRNKOVÁ - manažérska trénerka, lektorka, koučka s dlhoročnými skúsenosťami
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Novela zákona o archívoch a registratúrach s pani Mgr, Mariou Mrizovou, PhD. :)

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Online seminár

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy povinnosti od 1.1. 2021

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Online seminár

Správa registratúry - Moderná správa archívnych dokumentov v praxi - Novela zákona o archívoch a registratúrach od 1.1.2021

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Online seminár

Finančná kontrola a riadenie rizík

Základná finančná kontrola v kocke - Všetko, čo musíte vedieť o výkone základnej finančnej kontroly v roku 2021

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy v roku 2021

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Online seminár

Najčastejšie otázky k výkonu finančnej kontroly - Upozornenia, rady, typy a odporúčania pre výkon finančnej kontroly v roku 2021

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Účtovníctvo

Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v organizáciách štátnej správy a samosprávy aktuálne v roku 2021

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Spracovanie finančných výkazov subjektom verejnej správy v roku 2021 a Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2020

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Účtovníctvo v čase „korony“ a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2020 - Videozáznam

Lektor: Ing. Jana VRŠKOVÁ - spoluautorka legislatívy účtovníctva neziskových organizácií, dlhoročná prednášateľka a špecialistka na účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Videozáznam

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2020 Nové účtovné prípady v súvislosti s pandémiou Covid 19 - Videozáznam

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Postupy účtovania aktuálne a v praxi v roku 2021 v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách, obciach, VÚC a rozpočtových a príspevkových organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Ochrana osobných údajov a Infozákon

2 témy = 1 seminár :) Praktické skúsenosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) v roku 2021 a Infozákon v praxi v roku 2021

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Energetika, odpadové hospodárstvo a zákon o vlastníctve bytov

Podpora výroby elektriny z OZE a VÚKVET - Zmeny v roku 2021

Lektor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - V súčasnosti vedie legislatívny a právny odbor na Ministerstve hospodárstva SR
Online seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - Novely vyhlášok - Zmeny od 1.1.2021 očakávané zmeny od 1.7.2021

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ - expert, praktik a lektor v oblasti odpadového hospodárstva, spoluautor viacerých odborných publikácií
Online seminár

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v roku 2021

Lektor: Mgr. Monika ŠTEPANOVSKÁ - spoluautorka legislatívnych zmien, lektorka v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Zákon o správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi v roku 2021 a jeho uplatňovanie v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Online seminár

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2021 v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Online seminár

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“