head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajte v novej vzdelávacej sezóne 2022/2023. Tešíme sa na stretnutia s Vami, či už v online priestore alebo na prezenčných seminároch.

Zoznam najbližších plánovaných vzdelávacích podujatí nájdete nižšie.

Prajeme Vám pekný deň :)


Zoznam aktuálnych seminárov

Majetok a pohľadávky

Aktuality v správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi - Čo je nové v správe majetku štátu, aké sú Vaše konkrétne problémy a ako ich správne riešiť

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Online seminár

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2022 aktuálne a v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava
Online seminár

Finančná kontrola, Plán obnovy a odolnosti SR a Riadenie rizík

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Bratislava
Online seminár

Výkon administratívnej finančnej kontroly - spolu so zohľadnením posledných noviel zákona

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsob implementácie, kontrola a audit

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

Finančná kontrola v roku 2022 - praktické príklady

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

Mzdy a personalistika

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - Aktuálne novely Zákonníka práce

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava
Online seminár

Zákon o štátnej službe po posledných zmenách

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava
Online seminár

Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane zmien v roku 2022

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava
Online seminár

Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2022

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Bratislava
Online seminár

Účtovníctvo

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 v súlade s aktuálnou legislatívou - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Bratislava
Online seminár

Špecifické účtovné prípady a účtovná závierka za rok 2022 pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Janka Vršková - spoluautorka legislatívy účtovníctva neziskových organizácií, dlhoročná prednášateľka a špecialistka na účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Bratislava
Online seminár

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2022 - Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2023 (zmeny týkajúce sa verejnej správy)

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Bratislava
Online seminár

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia po novele zákona o účtovníctve aktuálne v roku 2022 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby po novele zákona o účtovníctve v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne v roku 2022

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky pre rok 2022 - Dvojdňový seminár

Lektor: Ing. Jana HVOJNÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Postupy účtovania v roku 2022 v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách, obciach, VÚC a rozpočtových a príspevkových organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Moderná správa registratúry, archívnych dokumentov aktuálne a v praxi - Nové trendy v roku 2022 - Identifikované problémy a návod na ich riešenie vo verejnej správe

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava
Online seminár

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy aktuálne - Praktické ukážky - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Bratislava
Online seminár

Energetika

Veľká novela zákona o podpore OZE a zákona o tepelnej energetike

Lektor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - V súčasnosti vedie legislatívny a právny odbor na Ministerstve hospodárstva SR
Bratislava
Online seminár

Infozákon a GDPR

Infozákon aktuálne v roku 2022 a ochrana osobných údajov (GDPR) v roku 2022 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Bratislava
Online seminár

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky