head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajte na webovej stránke Inštitútu vzdelávania,

zoznam seminárov so zaujímavými a aktuálnymi témami nájdete nižšie.

Semináre realizujeme prezenčnou aj online formou - môžete si vybrať, ktorá forma je pre Vás výhodnejšia.

Tešíme sa na Vás :)


Zoznam aktuálnych seminárov

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Úradné dokumenty podľa novej slovenskej technickej normy (STN) účinnej od 1.12.2023 v praxi

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Prezenčný seminár – Bratislava

Elektronická komunikácia štátnej správy a samosprávy - Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Zmeny pre rok 2024 - aktuality v pravidlách elektronickej komunikácie úradu

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Mzdy a personalistika

Aplikácia zákona o štátnej službe v praxi s dôrazom na vybrané problematické ustanovenia a ich správne riešenia

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Služobné hodnotenie štátnych zamestnancov za rok 2023

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Online seminár

Stretnutie mzdárov a personalistov na začiatku roku 2024 - Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 - Legislatívne zmeny 2023/2024 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Diskriminácia a šikana na pracovisku - právny pohľad - Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Online seminár

Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2024 - Stratégia elektromobility 2024

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Poskytovanie cestovných náhrad v roku 2024 s príkladmi a vzormi a stravovanie zamestnancov v kocke

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - dlhoročná odborníčka a prednášateľka
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane posledných zmien v praxi (zákon č. 553/2003 Z. z.)

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Energetika

Obnoviteľné zdroje energie - Nová európska legislatíva a návrhy zmien domácich právnych predpisov

Lektor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - V súčasnosti vedie legislatívny a právny odbor na Ministerstve hospodárstva SR
Online seminár

Finančná kontrola, Riadenie rizík, Kontrola v štátnej správe

Ako správne nastaviť výkon finančnej kontroly v organizácii

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Zákon č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe s praktickými radami a usmerneniami

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsob implementácie, kontrola a audit

Lektor: Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - metodička a lektorka pripravovaného zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a lektorka v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Základná finančná kontrola v kocke - Všetko, čo musíte vedieť o výkone základnej finančnej kontroly

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Manažérske vzdelávanie

Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Novela zákona o správe majetku štátu od 1.4.2024 v praxi - Správa majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu v znení aktuálnej novely účinnej od 1. 4. 2024 a súvisiacich predpisov

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Správne konanie, konanie o sťažnostiach

Prvostupňové správne konanie - Najčastejšie problémy v praxi a ich riešenia - Aktuálna judikatúra NS SR a NSS SR

Lektor: doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - špecialista na oblasť správneho konania, uznávaný odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Infozákon a GDPR

Riešenie najčastejších aplikačných problémov súvisiacich s Infozákonom a OOÚ v nadväznosti na aktuálnu legislatívu v roku 2024

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Ďaľšie semináre

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2024 v praxi - Aplikácia zákona č. 182/1993 Z. z. v znení aktuálnej novely č. 205/2023 Z. z. do Vašej praxe

Lektor: Mgr. Monika ŠTEPANOVSKÁ - spoluautorka legislatívnych zmien, lektorka v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Videozáznam

Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s pani Ing. Jankou Hvojníkovou

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka nových postupov účtovania, dlhoročná špecialistka a lektorka účtovníctva verejného sektora
Videozáznam

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov účtovania od roku 2023 v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 v súlade s aktuálnou legislatívou - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Transfery - účtovanie a konsolidácie v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy podľa postupov účtovania od 1.1.2023

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Základy účtovníctva pre rok 2023 vrátane všetkých zmien pre štátne a VÚC rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky, štátne účelové fondy

Lektor: Ing. Jana HVOJNÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2023 v súlade s aktuálnou legislatívou a pripravované novely opatrení od 1.1.2024 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Kompletne nové postupy účtovania (po 15 rokoch) platné od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 v prostredí IS centrálneho konsolidačného systému. Spracovanie nového konsolidačného balíka MF SR od 1.1.2024 s platnosťou pre KUZ 2023 - Inštruktážny seminár

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky