head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajte na našej webovej stránke,

vzhľadom k priaznivému vývoju pandemickej situácie a aktuálnym opatreniam UVZSR od 1.6.2022 pristupujeme k realizácii našich vzdelávacích podujatí aj prezenčnou formou. Online forma našich seminárov zostáva aj naďalej v platnosti - môžete si vybrať, ktorá forma je pre Vás výhodnejšia :)

Bližšie informácie nájdete v organizačných pokynoch pri každom seminári.

Tešíme sa na Vás :)

Zoznam aktuálnych seminárov

Plán obnovy a odolnosti SR, finančná kontrola a riadenie rizík

Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsob implementácie, kontrola a audit

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Online seminár

Základná finančná kontrola v kocke - Všetko, čo musíte vedieť o výkone základnej finančnej kontroly v roku 2022

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Špeciálne druhy registratúrnych záznamov a ich správa - (účtovné, personálne a utajované dokumenty)

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Online seminár

Moderná správa registratúry, archívnych dokumentov a nové trendy v roku 2022 - Identifikované problémy a návod na ich riešenie vo verejnej správe

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava
Online seminár

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - elektronizácia štátnej správy a samosprávy v roku 2022 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Bratislava
Online seminár

Manažérske vzdelávanie

Vedenie porád

Lektor: PhDr. Viera TRNKOVÁ - manažérska trénerka, lektorka, koučka s dlhoročnými skúsenosťami
Bratislava

Odpadové hospodárstvo

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - posledné schválené a pripravované zmeny

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ - expert, praktik a lektor v oblasti odpadového hospodárstva, spoluautor viacerých odborných publikácií
Bratislava
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2022 v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava
Online seminár

Zákon o správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi v roku 2022

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava
Online seminár

Mzdy a personalistika

Zákon o štátnej službe so zmenami platnými pre rok 2022 v praxi

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava
Online seminár

Dovolenka a prekážky v práci

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava
Online seminár

Polročné stretnutie mzdárov a personalistov - Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni a ako ich správne aplikovať v praxi s pánom Ing. Pavlom Kukučkom

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Bratislava
Online seminár

Skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe - Aktuálne zmeny po novele Zákonníka práce

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Videozáznam

Infozákon a GDPR, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Infozákon aktuálne v roku 2022 a ochrana osobných údajov (GDPR) v roku 2022 - Informácia o novele Infozákona s plánovanou účinnosťou od 15.7.2022, ktorá sa týka opakovaného použitia informácií (OPI)

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Bratislava
Online seminár

Účtovníctvo

Postupy účtovania v roku 2022 v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách, obciach, VÚC a rozpočtových a príspevkových organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Online seminár

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia po novele zákona o účtovníctve aktuálne v roku 2022 s praktickými príkladmi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Bratislava
Online seminár

Základy účtovníctva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky pre rok 2022 - Dvojdňový seminár

Lektor: Ing. Jana HVOJNÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021 v prostredí IS Centrálneho konsolidačného systému

Lektor: Ing. Katarína MALIŇÁKOVÁ - vedúca oddelenia konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Spracovanie finančných vykazov subjektom verejnej správy v roku 2022 - Zmeny vo finančných výkazoch v roku 2022

Lektor: Ing. Katarína MALIŇÁKOVÁ - vedúca oddelenia konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021 v prostredí RISSAM.výkazy

Lektor: Ing. Katarína MALIŇÁKOVÁ - vedúca oddelenia konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 v súlade s aktuálnou legislatívou

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2021 - Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 (zmeny týkajúce sa verejnej správy)

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby po novele zákona o účtovníctve v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne v roku 2022

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky