head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajte na webovej stránke Inštitútu vzdelávania,

pripravili sme pre Vás aktuálne a zaujímavé témy vzdelavácích podujatí.

Semináre realizujeme prezenčnou aj online formou - môžete si vybrať, ktorá forma je pre Vás výhodnejšia.

Tešíme sa na stretnutia s Vami a prajeme Vám pekný deň :)


Zoznam aktuálnych seminárov

Účtovníctvo

Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s pani Ing. Jankou Hvojníkovou

Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka nových postupov účtovania, dlhoročná špecialistka a lektorka účtovníctva verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov účtovania od roku 2023 v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne a v praxi

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Základy účtovníctva pre rok 2023 vrátane všetkých zmien pre štátne a VÚC rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky, štátne účelové fondy

Lektor: Ing. Jana HVOJNÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia po novele zákona o účtovníctve aktuálne v roku 2023

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Zmeny a úpravy v správe registratúry a archívnych dokumentov v roku 2023

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Základy správy registratúry vrátane zmien v roku 2023

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy - Zmeny pre rok 2023 - Aktuality v elektronickej komunikácií úradu

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Finančná kontrola, Plán obnovy, Riadenie rizík, Kontrola v štátnej správe

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy v roku 2023 v praxi

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

7 krokov k úspešnému nastaveniu finančnej kontroly v organizácii - spolu s praktickými príkladmi a vzorovými dokumentami

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Plán obnovy a odolnosti SR v roku 2023 - Spôsob implementácie, kontrola a audit

Lektor: Ing. Lenka GABRHELOVÁ - metodička a lektorka pripravovaného zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a lektorka v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023 - Spolu so zohľadnením posledných noviel zákona

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Zákon č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v roku 2023

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Finančná kontrola v roku 2023 s praktickými príkladmi a metodickými usmerneniami v praxi

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Mzdy a personalistika

Vznik a zmena pracovného pomeru 2023 podľa schválených zmien Zákonníka práce

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste, elektromobily v roku 2023

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Informácie o pripravovanej novele zákona o štátnej službe + Zákon o štátnej službe po zmenách v roku 2023 v praxi

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2023

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - uznávaná odborníčka na pokladničnú agendu
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Cestovné náhrady v roku 2023 s príkladmi z praxe v nadväznosti na iné predpisy

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Stravovanie zamestnancov v roku 2023 v praxi

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - dlhoročná odborníčka a prednášateľka
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Polročné stretnutie mzdárov a personalistov - Mzdová účtovníčka - v priebehu II. kvartálu roku 2023

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Prezenčný seminár – Bratislava

Pripravovaná malá novela zákona + Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane posledných zmien (zákon č. 553/2003 Z. z.)

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Diskriminácia a šikana na pracovisku z právneho pohľadu

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Pracovné cesty vo firmách a úradoch a ich správne , preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie v roku 2023 - Zmena stravného v roku 2023

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - dlhoročná uznávaná odborníčka a prednášateľka horeuvedenej problematiky
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Infozákon a GDPR

Praktická aplikácia novely Infozákona účinnej od 1. januára 2023 a 20 najčastejších otázok súvisiacich s Infozákonom - Praktické riešenia

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Novela Infozákona účinná od 1. januára 2023 a ochrana osobných údajov v roku 2023

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Online seminár

Energetika

Aktuálna právna úprava rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v SR - Európska a národná legislatíva

Lektor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - V súčasnosti vedie legislatívny a právny odbor na Ministerstve hospodárstva SR
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Priestupkové a správne konanie, konanie o sťažnostiach

Prvostupňové správne konanie - Najčastejšie problémy v praxi a ich riešenia - Aktuálna judikatúra NS SR a NSS SR

Lektor: doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - špecialista na oblasť správneho konania, uznávaný odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Zákon o sťažnostiach s praktickými radami a odporúčaniami

Lektor: JUDr. Draga INOVECKÁ - odborníčka v oblasti kontroly v štátnej správe a sťažností
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Aktuality v správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi - Čo je nové v správe majetku štátu, aké sú Vaše konkrétne problémy a ako ich správne riešiť

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2023 aktuálne a v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Ďaľšie semináre

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v roku 2023 v praxi

Lektor: Mgr. Monika ŠTEPANOVSKÁ - spoluautorka legislatívnych zmien, lektorka v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov
Prezenčný seminár – Bratislava
Online seminár

Videozáznam

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 v súlade s aktuálnou legislatívou - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Zber finančných výkazov do Centrálneho konsolidačného systému MFSR Zmena v predkladaní FIN výkazov do CKS MFSR

Lektor: Ing. Peter IVÁNEK - riaditeľ odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2022

Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Ako prejsť na centrálny ekonomický systém? Funkcia centrálneho ekonomického systému v štátnej správe a činnosti súvisiace s prechodom na CES

Lektor: Ing. Katarína PERGELY - odbor súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora
Videozáznam

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky