head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby po novele zákona o účtovníctve v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi aktuálne v roku 2022

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Na seminári Vám poskytneme správny a komplexný pohľad na účtovanie dlhodobého majetku a zásob, ich oceňovania, vykazovanie v individuálnej účtovnej závierke. Budú vám podané kvalitné a správne informácie, riešenia v zmysle platnej legislatívy a praktické rady, prostredníctvom ktorých získate správne riešenia a predídete chybám a z nich vyplývajúcim sankciám.


Videozáznam je určený pre:

 •  účtovníkov, ekonómov a pracovníkov pracujúcich s evidenciou majetku, ako aj rozpočtárov vo  všetkých organizáciách štátnej správy a samosprávy :
  • v ústredných orgánoch štátnej správy
  • v ostatných štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách
  • v mestách a obciach 
  • v samosprávnych krajoch
  • v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených mestami, obcami a vyššími územnými celkami
  • v organizáciách vykonávajúcich správu majetku
 • manažérov, analytikov a zamestnancov ostatných odborných útvarov, ktorí pracujú s účtovníctvom, majetkom alebo s dotáciami pri ich  poskytovaní alebo zúčtovaní,
 • zamestnancov, ktorí majú na starosti nastavenie informačných systémov pre evidenciu majetku
 • pracovníkov vykonávajúcich kontrolu na rôznych úrovniach - napr. kontrolór obce alebo kapitoly

Cieľ seminára 
 
Dlhodobý majetok je jedným z podstatných zložiek majetku organizácií štátnej správy a samosprávy. Väčšina organizácií disponuje veľkým množstvom dlhodobého majetku, ktoré má v správe alebo vo vlastníctve.

Účtovníctvo zaznamenáva všetky hospodárske operácie súvisiace s majetkom, bez ohľadu na to, či boli v súlade, alebo v rozpore s týmito predpismi.

V rámci obstarania sú slabé miesta pri určení nákladov súvisiacich s obstaraním, ktoré sa často neúčtujú do obstarávacej ceny majetku a pri určení momentu zaradenia majetku do používania.

Rozoznanie, kedy sa účtuje dlhodobý hmotný majetok a kedy zásoby je jedným z kľúčových  otázok účtovania majetku. Podobne aj pri technickom zhodnotení, pri ktorom dochádza často k chybám pri posúdení, čo zahrnúť do technického zhodnotenia.

Pri dlhodobom nehmotnom majetku je možno rozhodovanie ešte ťažšie, či je potrebné účtovať o majetku, alebo ide o službu.

Pri používaní dlhodobého majetku majú odpisy odzrkadľovať spotrebu ekonomických úžitkov, pričom väčšina organizácií štátnej správy a samosprávy používa nesprávne odpisy pre daňové účely, čím  sa skresľuje celková hodnota majetku štátu a samosprávy.

Zásoby nie sú typické pre organizácie štátnej správy a samosprávy, ale sú prítomné v každej organizácií a vyžadujú vo väčších organizáciách zamestnanca, ktorý sa zaoberá sledovaním zásob, ale nerozhoduje o spôsobe účtovania a oceňovania, ktorý je prednastavený softvérom.

Program 

 • Vymedzenie jednotlivých súčastí dlhodobého majetku podľa postupov účtovania a podľa zákona o dani z príjmov
 • Oceňovanie dlhodobého majetku (oceňovanie obstarávacou cenou, reálnou hodnotou, vlastnými nákladmi a pod.)
 • Technické zhodnotenie dlhodobého majetku
 • Účtovanie obstarávania a vyraďovania dlhodobého majetku
 • Zásady odpisovania dlhodobého majetku (používanie účtovných a daňových odpisov),
 • Opravné položky k dlhodobému majetku
 • Inventarizácia dlhodobého majetku, zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
 • Vymedzenie zásob
 • Oceňovania zásob
 • Účtovania o pohybe jednotlivých druhov zásob spôsobom A a spôsobom B
 • Inventarizácia zásob
 • Diskusia
 

Organizačné pokyny:
Kúpu videozáznamu môžete zrealizovať:
 • cez webovú stránku - v spodnej časti „Vaša otázka“ vpíšte do príslušnej časti Vaše meno a priezvisko a e-mail. V časti Vaša otázka vpíšte IČO, DIČ, IČ DPH, Názov a sídlo organizácie, zaškrtnite „nie som robot“ a odošlite
 • cez mail – zaslaním e-mailovej správy na prihlasky@edospem.sk . Prosím uveďte Vaše údaje (Vaše meno a priezvisko, e-mail a telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČ DPHNázov a sídlo organizácie ) a videozáznam Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby po novele zákona o účtovníctve 
 • telefonicky - na t.č. 0908 957 812
 • Na e-mail Vám bude zaslaná faktúra, ktorú Vás prosíme uhradiť
 • Po prijatí platby Vám budú formou e-mailovej správy poskytnuté informácie k sprístupneniu videozáznamu.
V prípade otázok, dotazov nás neváhajte kontaktovať: telefonicky na t.č.: 0908 951 026, 0908 957 812 alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@edospem.sk 
 
Prajeme Vám príjemné sledovanie :)

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena/osoba  IBAN Špecifický symbol Konštantný symbol
65,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 Vaše IČO 0308
 

Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti uvedenej vo faktúre.
  
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Videozáznam

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *