head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 v súlade s aktuálnou legislatívou

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. -spoluautor legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoročný špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Videoseminár s pánom Ing. Ladislavom Zakharom, PhD.


Videozáznam je určený:

 • pre pracovníkov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií
 • pre pracovníkov obcí,  VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií
 • pre pracovníkov štátnych účelových fondov
 • pre pracovníkov na rôznych stupňoch riadenia, ktorí zodpovedajú za proces inventarizácie
 • najmä pre ekonómov a účtovníkov, ale aj pracovníkov zodpovedných za dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky v organizáciách a za vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 • seminár je vhodný aj pre pracovníkov vykonávajúcich kontrolu na rôznych úrovniach - napr. kontrolór obce alebo kapitoly
 • pre nových zamestnancov ekonomických úsekov (účtovník, majetkár, ekonóm), ktorí cez inventarizáciu môžu spoznávať organizáciu, jej vzťahy s okolím a činnosti a využiť ich napríklad pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky

Cieľom seminára je 
 • oboznámiť účastníkov seminára s aktuálnou legislatívou (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) a povinnosťami vyplývajúcimi z nej
 • poskytnúť ucelený prehľad o procese inventarizácie od plánovania inventarizácie, cez zisťovanie skutočného stavu, porovnanie účtovného a skutočného stavu po zaúčtovanie výsledkov inventarizácie, aby zostavená individuálna účtovná závierka pravdivo a verne zobrazovala majetkovú a výnosovú situáciu účtovnej jednotky a inventarizácia poskytovala relevantné informácie pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
 • poskytnúť odporúčania, ako efektívne zvládnuť proces inventarizácie pri dodržiavaní zákonných povinností
 • poukázať na najčastejšie chyby pri inventarizácií v záujme ich eliminácie
Obsah seminára 
 
Inventarizácia je jedna zo základných povinností účtovnej jednotky. Bez vykonania inventarizácie by účtovná jednotka nemala istotu, že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach ktoré sú predmetom účtovníctva a následne by nevedela poskytnúť relevantné podklady na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.
 
Zákon č. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vymedzuje len základné pravidlá pri vykonávaní inventarizácie, preto je potrebné v každej účtovnej jednotke stanoviť pravidlá inventarizácie. Proces inventarizácie sa väčšinou riadi najlepšou praxou (best practice), ktorá zahŕňa interné predpisy vo vzťahu k inventarizácii, inventarizačné komisie, časový harmonogram vykonania inventarizácie a pod..
 
Inventarizácia nezahŕňa len zistenie skutočného stavu a jeho porovnanie s účtovníctvom, ale aj posúdenie reálnosti oceňovania majetku a záväzkov, na ktoré sa veľmi často zabúda. Rezervy a opravné položky sú často pri audite konsolidovanej účtovnej závierky vyhodnotené ako nedostatočne vytvorené, preto im treba venovať väčšiu pozornosť.
 
Nakoľko inventarizácia je komplexný proces, ktorý je kontrolovaný všetkými kontrolnými orgánmi, účastníci budú upozornení na najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytnú pri inventarizácii ako aj pri účtovaní konkrétnych druhov majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
 
Inventarizácia pomáha aj pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky, keď sa identifikujú zostatky účtov vo vzťahu ku konsolidovanému celku, čo prispieva k urýchleniu a zjednodušeniu procesu zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky.

Program 

 • Vymedzenie inventarizácie, právna úprava inventarizácie - zákon o účtovníctve a povinnosti vyplývajúce v súvislosti s vykonaním inventarizácie (zistenie skutočného stavu, inventúrny zápis, inventarizačný súpis...)
 • Proces inventarizácie - najlepšia prax pri vykonaní inventarizácie - vytvorenie časového harmonogramu, inventarizačné komisie, obsah internej smernice na výkon inventarizácie
 • Inventúra a inventarizácia - zistenie skutočného stavu a porovnanie s účtovným stavom
 • Zaúčtovanie účtovných prípadov vyplývajúcich z inventarizácie
 • Posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve - tvorba rezerv a opravných položiek k majetku
 • Spôsob vykonania inventarizácie jednotlivých súčastí majetku a záväzkov - dlhodobý majetok, zásoby, finančné prostriedky, pohľadávky a záväzky, transferové vzťahy, opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie
 • Diskusia

Organizačné pokyny:
Kúpu videozáznamu môžete zrealizovať:
 • cez webovú stránku - v spodnej časti „Vaša otázka“ vpíšte do príslušnej časti Vaše meno a priezvisko a e-mail. V časti Vaša otázka vpíšte IČO, DIČ, IČ DPH, Názov a sídlo organizácie, zaškrtnite „nie som robot“ a odošlite
 • cez mail – zaslaním e-mailovej správy na prihlasky@edospem.sk . Prosím uveďte Vaše údaje (Vaše meno a priezvisko, e-mail a telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČ DPHNázov a sídlo organizácie ) a videozáznam Spôsoby nadobudnutia dlhodobého hmotného  majetku v účtovnej jednotke
 • telefonicky - na t.č. 0908 957 812
 • Na e-mail Vám bude zaslaná faktúra, ktorú Vás prosíme uhradiť
 • Po prijatí platby Vám budú formou e-mailovej správy poskytnuté informácie k sprístupneniu videozáznamu.
V prípade otázok, dotazov nás neváhajte kontaktovať: telefonicky na t.č.: 0908 951 026, 0908 957 812 alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@edospem.sk 
 
Prajeme Vám príjemné sledovanie :)

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena/osoba  IBAN Špecifický symbol Konštantný symbol
65,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 Vaše IČO 0308
 

Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti uvedenej vo faktúre.
  
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Videozáznam

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *