head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg
 

Ochrana súkromia

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
Vzhľadom na to, že od 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/E, pristúpili sme k povinným aktualizáciám našich pravidiel ochrany súkromia, aby ste mohli ľahšie zistiť, aké informácie zhromažďujeme a prečo.
 
I.
Základné ustanovenia
 
Kto je správca (prevázdkovateľ) vašich osobných údajov?
 
Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Správcu môžete kedykoľvek kontaktovať písomne na adrese sídla spoločnosti alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@edospem.sk

Ktoré osobné údaje spracúvame?
 
Z Vašich osobných údajov spracúvame:
 •  Telefónne číslo a e-mailovú adresu
 •  Názov, adresa, ICO, DIC, ICDPH, IBAN zamestnávateľa
 •  Podpis účastníka
 •  Semináre, na ktoré ste sa prihlásili
 •  Vybraný obed
 •  Vaše prihlášky
II.
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Ako získavame vaše osobné údaje?
 
Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri prihlasovaní sa na naše vzdelávacie podujatia. Vaše osobné údaje nám môžu tiež poskytnúť kontaktné osoby, ktoré Vás na vzdelávacie podujatia prihlasujú a sú s nimi oprávnené zaobchádzať. Prostredníctvom webovej stránky www.edospem.sk nezískavame ani nevyužívame cookies.
 
III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
 
Na aké účely ste teda poskytli súhlas?
 
Súhlas ste nám poskytli za účelom zasielania informácií o našich seminároch.
 
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
 
IV.
Doba uchovávania údajov
 
Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?
 
Osobné údaje, ktoré spracúvame na účel plnenia zmluvy medzi Vami a EDOS PEM ako prevádzkovateľom sa uchovávajú po skončení účelu ich spracúvania 10 rokov od vystavenia účtovného dokladu podľa zákona o účtovníctve.
Osobné údaje, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súvislosti s priamym marketingom našich vlastných produktov, po uplatnení námietok s ich spracúvaním bezodkladne zlikvidujeme.
Osobné údaje, ktoré sme získali a spracúvame na základe Vášho súhlasu budú v prípade odvolania súhlasu bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.
 
V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje žiadnej tretej strane ani do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 
VI.
Vaše práva
 
Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR - právo na prístup a informácie
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  prípadne obmedzenie spracovanie podľa  čl. 18 GDPR - právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR - máte právo byť zabudnutý
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok
 • máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
Spôsob uplatnenia práv dotknutej osoby 
 
Ako dotknutá osoba môžete uplatniť ktorékoľvek relevantné právo nasledovne:
 • písomne - zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa - EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 • elektronicky správou zaslanou na adresu info@edospem.sk s tým, že v predmete správy uvedie „práva dotknutej osoby“, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi výhradne elektronicky.
Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
 
Nakoľko je Váš súhlas založený na princípe dobrovoľnosti, môžete ho kedykoľvek odvolať a to:
 • zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@edospem.sk s predmetom správy „REMOVE“. Do textu prosím uveďte Vaše meno a priezvisko, na základe ktorých Vás môžeme identifikovať,
 
VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané  technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie Vašich osobných údajov v chránenej databáze.
 
Prevádzkovateľ tiež prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba oprávnené osoby.
 
VIII.
Záverečné ustanovenia
 • Prihlásením sa na seminár potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke.