head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Účtovné prípady v priebehu roka 2019 a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019 - Stretnutie s pani Ing. Jankou Vrškovou :)

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Jana VRŠKOVÁ - spoluautorka legislatívy účtovníctva neziskových organizácií, dlhoročná prednášateľka a špecialistka na účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Dátum a miesto konania seminara: 21.11.2019 - Bratislava

 Účtovanie v neziskovej organizácii v priebehu účtovného obdobia

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva

Povinnosti neziskovej organizácie v súvislosti s koncom účtovného obdobia


Seminár je určený:

 • mimovládne organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
 • nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, športové kluby, verejné vysoké školy, cirkvi a cirkevné organizácie, cirkevné školy, politické strany, profesijné komory, záujmové združenia právnických osôb, organizácie s medzinárodným prvkom
 • účtovnícke firmy, ktoré sa zaoberajú účtovníctvom v neziskových účtovných jednotkách
 • účtovníkov, ekonómov

Cieľ seminára
 
Ako už býva zvykom, aj v tomto roku sme pre Vás pripravili seminár s pani Ing. Janou Vrškovou, ktorý je zameraný na aktuálne informácie z oblasti účtovníctva a účtovnej závierky neziskových organizácií.
 
Na našom seminári sa dozviete:
 • Ako správne a bezchybne zrealizovať účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019
 • Aké problematické účtovné prípady vznikajú v praxi a ako ich správne riešiť
 • Aké povinnosti majú neziskové organizácie v súvislosti s koncom účtovného obdobia a ako ich bezchybne splniť
 • Aktuálne a relevantné informácie z oblasti účtovníctva neziskových organizácií.
Neváhajte využiť príležitosť riešenia Vášho účtovného problému na seminári priamo spoluautorkou legislatívy účtovníctva neziskových účtovných jednotiek, zašlite nám Váš účtovný problém vopred na e-mailovú adresu otazky@edospem.sk alebo prostredníctvom webovej stránky www.edospem.sk.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Program seminára

Účtovanie v neziskovej organizácii v priebehu účtovného obdobi
 •  Riešené účtovné prípady z praxe – dlhodobý majetok, materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov, rekreačné poukazy, darčekové poukážky, členské príspevky, príjmy z predaja majetku, dotácie...
 • Diskusia
Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva
 • Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
 • Inventarizácia
 • Závierkové a upravujúce závierkové účtovné prípady
 • Opravné položky a rezervy
 • Účty časového rozlíšenia
 • Prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • Zisťovanie základu dane
 • Uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky
 • Súčasti účtovnej závierky - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
Povinnosti auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019
 • Kedy má nezisková organizácia povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy
 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Obsah výročnej správy
 • Povinnosti pri ukladaní účtovnej závierky, výročnej správy a správy audítora do registra účtovných závierok podľa jednotlivých  typov neziskových účtovných jednotiek
 • Ďalšie povinnosti podľa jednotlivých druhov neziskových organizácií

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
64,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.11.19 19.11.19 211119 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:30
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *