head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia po novele zákona o účtovníctve aktuálne v roku 2022 s praktickými príkladmi

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautor legislatívy, metodik a lektor účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialista na účtovníctvo verejného sektora
Dátum a forma seminára: 21.06.2022 - Online seminár

Predmetom seminára bude prostredníctvom praktických príkladov uskutočnenie výkladu účtovania na jednotlivých účtoch nákladov a výnosov s upozornením na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú účtovníci v tejto oblasti.
 
Zo seminára Vám bude sprístupnený videozáznam


Seminárje určený pre:

 • všetky organizácie štátnej správy a samosprávy
  • pre ústredné orgány štátnej správy
  • ostatné štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • štátne fondy
  • mestá, obce  
  • samosprávne kraje
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami
 • účtovníkov
 • ekonómov
 • rozpočtárov, kontrolórov, analytikov, manažérovzamestnancov ostatných odborných útvarov, ktorí participujú na plánovaní a tvorbe rezerv, opravných položiek alebo časovom rozlíšení
 • záujemcov o účtovníctvo verejnej správy

Obsah seminára 
 
Podstatou akruálneho princípu je účtovanie nákladov a výnosov do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Správne priradenie nákladov a výnosov do účtovných období má vplyv na výsledok hospodárenia. Hospodársky výsledok je jedným z ukazovateľov efektívnosti hospodárenia účtovnej jednotky.
 
V súčasnosti sa stále väčší dôraz kladie na využívanie nákladov na hodnotenie nielen účtovnej jednotky ako celku, ale aj na sledovanie efektívnosti vykonávania niektorých činností, na zostavenie kalkulácií a cenotvorby výkonov poskytovaných organizáciou verejnej správy.
 
Efektívne hospodárenie s obmedzenými zdrojmi v čase krízy je kľúčové z hľadiska budúcej existencie organizácie.
 
Rezervy a opravné položky slúžia na zabezpečenie zásady opatrnosti v účtovníctve. Pre správne aplikovanie § 26 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je dôležité vedieť, ako tieto rezervy a opravné položky tvoriť. Dočasné zníženie hodnoty majetku je dôležité najmä pri pohľadávkach, pri ktorých je riziko, že nebudú splatené.
 
Je dôležité stanoviť jednoznačné pravidlá pre ich tvorbu a rozpúšťanie.  Rezervy slúžia na vyjadrenie rizika na strane pasív. V tejto oblasti je dôležité správne odhadnúť budúci záväzok alebo určenie výšky rizika pri znížení hodnoty majetku.

Program 

 • Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia a ich vymedzenie v zákone o účtovníctve
 • Rozdelenie výsledku hospodárenia, zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách pre príspevkové organizácie vo vzťahu k výsledku hospodárenia
 • Akruálny princíp - zásady časového rozlíšenia  nákladov a výnosov
 • Charakteristika obsahovej náplne účtov nákladov a výnosov s praktickými príkladmi a s poukázaním na najčastejšie nedostatky
 • Podstata opravných položiek, ich tvorba, oceňovanie, účtovanie a vykazovanie
 • Podstata rezerv, ich tvorba, oceňovanie, účtovanie a vykazovanie
 • Diskusia

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike môžete klásť lektorovi ústne alebo formou chatu počas prenosu online seminára. Takisto si môžete otázky pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorovi a budú zodpovedané v rámci prednášky.

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Videokonferenčný program Zoom môžete používať:
  • bez potreby jeho inštalácie vo Vašom počítači - prostredníctvom webového prehliadača
  • vo verzii nainštalovaného programu resp. aplikácie
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
​Online seminár je určený len pre prihlásených účastníkov (prostredníctvom webovej stránky, mailom, telefonicky . . . ). Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť seminár iným, než prihláseným osobám.

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
89,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.22 21.6.22 210622 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:20 - 8:50 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
8:50 - 9:00 hod. : organizačné pokyny

9:00 - 11:30 hod.:  otvorenie seminára a 1. časť online seminára 
11:30 - 12:15 hod.: Prestávka na obed
12:15 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - pracovné materiály, videozáznam, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *