head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zákon o štátnej službe so zmenami platnými pre rok 2022 v praxi

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Dátum a forma seminára: 10.06.2022 - Online seminár

Konkrétne rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení
  
Výklad pani lektorky je vysoko hodnotený účastníkmi našich seminárov
 
Zo seminára Vám bude sprístupnený videozáznam


Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je vysoká odbornosť pani lektorky:

 • Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou.
 • Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.
 • Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe.

Seminár je určený:

 • pre subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti
 • vedúcim zamestnancom
 • personalistom
 • mzdárom
 • ekonómom
 • kontrolórom
 • audítorom
 • štátnym zamestnancom a ostatným záujemcom o danú problematiku

Úvodom:

Odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe Vám na našom seminári predstaví konkrétne otázky týkajúce sa:

 • aktuálnych zmien v zákone o štátnej službe
 • štátnozamestnaneckého pomeru
 • obsadzovania štátnozamestnaneckých miest
 • organizačných zmien v služobných úradoch
 • výberových konaní
 • práv a povinností štátneho zamestnanca
 • obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere
 • odmeňovania, odstupného a odchodného
 • otázky k služobnému hodnoteniu štátneho zamestnanca
 • otázky k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru
 • zmien v jednotlivých ustanoveniach

Cieľom seminára 

je predstaviť a vysvetliť Vám:
 • ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novelách a na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení
 • pružnejšie zmeny v organizačnej štruktúre služobných úradov
 • ako posilniť personálne kapacity prijímaním uchádzačov do dočasnej štátnej služby na prechodný čas
 • zmeny kvalifikačných podmienok na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu
 • oboznámiť Vás s pripravovanými zmenami v zákone o štátnej službe
Dozviete sa, aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesli jednotlivé novely zákona o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • zmeny v organizačnej štruktúre služobných úradov
 • dočasná štátna služba na prechodný čas
 • zjednodušenie výberových konaní
 • úprava povinností služobných úradov v nadväznosti na systemizáciu
 • zmeny štátnozamestnaneckého pomeru (preloženie štátneho zamestnanca, zmena druhu štátnej služby atď.)
 • zmeny v preukazovaní bezúhonnosti
 • obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe
 • podmienky poskytnutia služobného voľna
 • úprava služobného hodnotenia
 • modifikovanie úpravy podmienok na výkon činnosti mentora
 • modifikovanie úpravy povinnosti vrátiť odstupné
 • iné legislatívno-technické zmeny
 • porovnanie telepráce, domáckej práce a práce z domu, tzv. „home office“ v nadväznosti na opatrenia služobných úradov (COVID-19)
Venovať sa budeme témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov v uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov, najmä s dôrazom na zmeny, ktoré priniesli posledné novely zákona o štátnej službe a pripravované zmeny

Tešíme sa na Vašu účasť :)

Program seminára

 1. Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona
 • Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z praxe.
 1. Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
 • Organizačné zmeny jednoduchšie
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie a odvolanie
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru  a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona
 • Vekový cenzus a štatutárny orgán
 • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné
 1. Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní
 • Zmeny v zriaďovaní výberovej komisie
 1. Podmienky vykonávania štátnej služby
 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca
 1. Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Správanie štátneho zamestnanca na všetkých úrovniach
 • Zrušenie sľubu
 1. Vzdelávanie štátneho zamestnanca
 • Zmeny v oboznamovaní s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Mentorstvo
 1. Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca
 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia
 1. Odmeňovanie
 • Funkčný plat štátneho zamestnanca
 • Príplatky, náhrady a odmeny
 • Priznanie osobného príplatku po novom
 1. Priestor pre diskusiu a riešenie konkrétnych otázok z praxe
Na všetky Vaše otázky Vám ochotne odpovie lektorka, ktorá je odborníčkou na oblasť štátnozamestnaneckých vzťahov v štátnej správe

Program bude ku dňu termínu realizácie seminára aktualizovaný.

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike môžete klásť lektorke ústne alebo formou chatu počas prenosu online seminára. Takisto si môžete otázky pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorke a budú zodpovedané v rámci prednášky.

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Videokonferenčný program Zoom môžete používať:
  • bez potreby jeho inštalácie vo Vašom počítači - prostredníctvom webového prehliadača
  • vo verzii nainštalovaného programu resp. aplikácie
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
​Online seminár je určený len pre prihlásených účastníkov (prostredníctvom webovej stránky, mailom, telefonicky . . . ). Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť seminár iným, než prihláseným osobám.

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
89,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.22 10.6.22 100622 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:30 - 9:00 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
9:00 - 11:30 hod.:  1. časť online seminára 
11:30 - 12:15 hod.: Prestávka na obed
12:15 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - pracovné materiály, videozáznam, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *