head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Základy účtovníctva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky pre rok 2022 - Dvojdňový seminár

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Ing. Jana HVOJNÍKOVÁ a Ing. Ladislav ZAKHAR, PhD. - spoluautori legislatívy účtovníctva štátnej správy a samosprávy, dlhoroční špecialisti na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Videozáznam z dvojdňového seminára 

Novinky od roku 2022 - novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a opatrenia k finančným výkazom


Seminár je určený:

 • pre pracovníkov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií
 • pre pracovníkov obcí,  VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií
 • pre pracovníkov štátnych účelových fondov
 • najmä pre ekonómov a účtovníkov, ktorí vo svojej práci využívajú účtovníctva resp. vedú účtovníctvo za organizáciu
 • pre nových pracovníkov učtární a ekonomických, ktorí chcú získať základný komplexný prehľad o účtovníctve v organizáciách štátnej správy a samosprávy
 • seminár je vhodný aj pre pracovníkov vykonávajúcich kontrolu na rôznych úrovniach - napr. kontrolór obce alebo kapitoly, ktorí využívajú účtovné informácie počas svojej práce

Cieľom seminára je 
 • oboznámiť účastníkov seminára s opatrením k postupom účtovania
 • poskytnúť základný ucelený prehľad o všetkých základných účtovných prípadoch, s ktorými sa môžu stretnúť vo väčšine účtovných jednotiek, aby mohli vykonávať prácu účtovníka v organizáciách štátnej správy a samosprávy
 • poskytnúť odporúčania, ako sa vyhnúť najčastejším chybám
 • oboznámiť účastníkov so základnými povinnosťami v súvislosti so zostavením finančných výkazov a individuálnej účtovnej závierky
 • novinky od roku 2022 – novela zákona o účtovníctve a opatrenia k finančným výkazom

Obsah seminára 

Súčasná hospodárska situácia prináša so sebou aj zmeny v pracovných pozíciách. Pozícia účtovníka, ekonóma alebo kontrolóra vo verejnej správe má svoje špecifiká ktoré vyplývajú z pravidiel rozpočtového hospodárenia a pravidiel financovania štátnej správy a územnej samosprávy.
 
Účtovníctvo organizácií štátnej správy a územnej samosprávy vychádza z medzinárodných štandardov, ktoré reflektujú tieto pravidlá. V niektorých prípadoch je oveľa jednoduchšie ako účtovníctvo podnikateľov, ale na druhej strane na účtovníkov, ekonómov a kontrolórov sa kladú zvýšené nároky, nakoľko účtovníctvo je úzko previazané s rozpočtom a zdrojovým financovaním.
 
Obsahom seminára je prejsť hlavne opatrenie k postupom účtovania, oboznámiť účastníkov s oblasťami, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v organizáciách štátnej správy a samosprávy a na záver zostavenie finančných výkazovindividuálnej účtovnej závierky.
 
Účastníci budú upozornení na najčastejšie nedostatky v daných oblastiach, ako sa im vyvarovať resp. opraviť chyby, ako boli už zaúčtované. Počas seminára je možné sa pýtať lektorov na otázky k danej téme, špecifické účtovné prípady, ktoré sa vyskytujú v účtovnej jednotke alebo dohodnúť si s lektorom individuálny prístup (ak to okolnosti budú dovoľovať).

Program 

1. deň (9.00 – 12.00, 13.00-16.00) - Ing. Jana Hvojníková

 1. Zákon o účtovníctve – predmet zákona o účtovníctve, účtovné obdobie, účtovné zásady, účtovné doklady, účtovné záznamy, účtovné knihy, účtovná závierka, register účtovných závierok, novela zákona od 1.1.2022
 2. Dlhodobý majetok – členenie dlhodobého majetku, oceňovanie majetku, odpisovanie majetku, účtovanie obstarania a vyradenia majetku
 3. Zásoby, peňažné prostriedky, ceniny – oceňovanie zásob, spôsoby nadobudnutia zásob, spôsoby účtovania zásob, účtovanie na finančných účtoch, ich obsahová náplň, bankové účty, návratné finančné výpomoci
 4. Pohľadávky a záväzky – členenie pohľadávok a záväzkov, lehota splatnosti a zostatková doba splatnosti, opravné položky k pohľadávkam, rezervy

2. deň (9.00 – 12.00, 13.00-16.00) - Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

 1. Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia – vymedzenie nákladov a výnosov, vznik výsledku hospodárenia, podstata časového rozlíšenia nákladov a výnosov, účtovanie na účtoch nákladov a výnosov
 2. Transfery – podstata transferov, druhy transferov, účtovanie o prijatých a poskytnutých transferoch, príjmy rozpočtových organizácií
 3. Finančné výkazy subjektov verejnej správy – podstata finančných výkazov, obsah finančných výkazov, termíny odovzdávania finančných výkazov, kontrolné väzby, novinky od 1. kvartálu 2022
 4. Účtovná závierka – vymedzenie účtovnej závierky, legislatívna úprava, inventarizácia a zúčtovanie inventarizačných rozdielov, tvorba rezerv a opravných položiek, uzávierkové operácie, účtovné výkazy a poznámky
 5. Diskusia
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny:
Kúpu videozáznamu môžete zrealizovať:
 • cez webovú stránku - v spodnej časti „Vaša otázka“ vpíšte do príslušnej časti Vaše meno a priezvisko a e-mail. V časti Vaša otázka vpíšte IČO, DIČ, IČ DPH, Názov a sídlo organizácie, zaškrtnite „nie som robot“ a odošlite
 • cez mail – zaslaním e-mailovej správy na prihlasky@edospem.sk . Prosím uveďte Vaše údaje (Vaše meno a priezvisko, e-mail a telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČ DPHNázov a sídlo organizácie ) a videozáznam Základy účtovníctva
 • telefonicky - na t.č. 0908 957 812
 • Na e-mail Vám bude zaslaná faktúra, ktorú Vás prosíme uhradiť
 • Po prijatí platby Vám budú formou e-mailovej správy poskytnuté informácie k sprístupneniu videozáznamu.
V prípade otázok, dotazov nás neváhajte kontaktovať: telefonicky na t.č.: 0908 951 026, 0908 957 812 alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@edospem.sk 
 
Prajeme Vám príjemné sledovanie :)

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena/osoba  IBAN Špecifický symbol Konštantný symbol
120,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 Vaše IČO 0308
 

Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti uvedenej vo faktúre.
  
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Videozáznam

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *