head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Cestovné náhrady v roku 2020 + Príklady z praxe vrátane zmien od 30.7.2020

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Dátum a miesto konania seminara: 04.09.2020 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie 

  s uznávanou odborníčkou na problematiku cestovných náhrad
-

Ing. Ľuboslavou Minkovou


Lektoruje spolutvorkyňa zákona a dlhoročná odborníčka na problematiku cestovných náhrad - Ing. Ľuboslava Minková
 
Komplexné poňatie problematiky vrátane väzieb  na ďalšie oblasti  (účtovníctvo, dane, kontrola, . . . )

Príklady z praxe

Riešenie Vašich odborných, praktických problémov spolutvorkyňou zákona o cestovných náhradách


Seminár je určený:

 • pre všetky sektory ekonomiky
  • subjekty štátnej správy - ústredné subjekty štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
  • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
  • podnikateľské subjekty
  • tretí sektor
 • všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestovnými náhradami,
 • manažérom s kompetenciou uzatvárania vnútroorganizačných noriem a pracovnoprávnych vzťahov (dohody, pracovné zmluvy, kolektívna zmluva, smernica o cestovných náhradách, pracovný poriadok...)
 • vedúcim pracovníkom, ktorí vysielajú zamestnancov na tuzemské, alebo zahraničné pracovné cesty, ekonómom, účtovníkom, pokladníkom, mzdárom

Cieľ seminára
 
Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení - teda dôležitým rozhodnutím, aké riešenie je vhodné zvoliť v konkrétnom prípade a za daných podmienok. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad.
 
Pripravili sme preto pre Vás seminár, na ktorom sa dozviete všetky potrebné vedomosti z oblasti cestovných náhrad,  základné informácie  z ďalších oblastí práva vo väzbe na cestovné náhrady (účtovníctvo, personalistika, dane, kontrola, . . .), a tým získate odbornú schopnosť výberu a realizácie riešenia praktických situácií u Vás v organizácii. 
 
Zárukou kvality poskytovaných informácií je naša dlhoročná lektorka, odborníčka a spolutvorkyňa zákona - Ing. Ľuboslava Minková, ktorá je pripravená Vám poradiť a pomôcť pri riešení Vašich odborných problémov.

Na našom seminári sa dozviete:
 • ako správne aplikovať legislatívne podmienky do praxe,
 • aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v praxi a ako ich riešiť v zmysle platných legislatívnych predpisov,
 • aké sú zásady poskytovania náhrad,
 • aké sú možnosti riešenia a ako vybrať to správne riešenie pre Vás
 • riešenie Vašich odborných, praktických problémov.
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Program seminára

 • všeobecná charakteristika zákona (povinnosť poskytovať cestovné náhrady, druhy náhrad – nárokové, nenárokové, kontrola dodržiavania zákonu, poradenstvo k zákonu)
 • stručná väzba na iné osobitné predpisy - pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník, zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce) finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách), medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK), iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení)  
 • aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra)
 • úrovne aplikácie zákona (zákonná úroveň, vnútorný predpis, kolektívna zmluva, pracovná zmluva, iná písomná dohoda),
 • osobný rozsah zákona (zamestnanec, štátny zamestnanec, dohodár, členovia orgánov, iné osoby),
 • účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú – pracovná cesta, dočasné pridelenie, vyslanie do iného štátu Európskej únie, vznik pracovného pomeru, výkon práce v zahraničí, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce),
 • definícia pojmov (pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnávateľ, zamestnanec),
 • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie – zákon č. 307/2019 Z. z. - novela Zákonníka práce (§ 5) a zákona o cestovných náhradách (§ 6) - účinnosť od 30. 7 2020
 • náhrady  pri   vzniku pracovného pomeru
 • náhrady pri výkone práce v zahraničí v  podnikateľskej sfére (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny
 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)
 • prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste  (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)
 • používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody o používaní)
 • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet)
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti - povinnosť zamestnávateľa, na  žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
 • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
 • splatnosť náhrad
 • posudzovanie času stráveného na  pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),
 • náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,
 • diskusia a riešenie vašich odborných problémov

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou v elektronickej podobe
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
74,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 1.9.20 4.9.20 040920 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava (mapa)

Doprava: Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn. 
Z hlavnej stanice ŽSR: Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peši presun (cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina), výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.) 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209.
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti) alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *