head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zmeny od 1. júla 2020 v práci mzdárov a personalistov - Polročné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov na prelome II.Q a III.Q roku 2020

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Dátum a miesto konania seminara: 28.08.2020 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie s uznávaným odbornikom na mzdy a personalistiku  - pánom
Ing. Pavlom Kukučkom :)

 

Seminár je určený:

 • pre všetky sektory ekonomiky
  • subjekty štátnej správy – ústredné subjekty štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
  • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
  • podnikateľské subjekty
  • tretí sektor
 • ​​​profesionálne pre - mzdárov, personalistov,  ekonómov, kontrolórov, účtovníkov,  a ostatných záujemcov, ktorí pri svojej práci využívajú poznatky z mzdovej a personálnej oblasti
 • všetkým záujemcom o problematiku miezd a personalistiky.

Cieľ seminára 

V prvom polroku 2020 a od 1.7.2020 nastávajú mnohé zmeny v práci mzdárov a personalistov.
 
Pripravili sme preto pre Vás tradičný seminár - stretnutie s p. Ing. Pavlom Kukučkom, ktorý Vás príjemným a humorným spôsobom prevedie všetkými zmenami, aktualitami a kvalitnými riešeniami, aby ste boli pripravená (ý) na ich bezchybnú aplikáciu do praxe a zabezpečili tým riadne napĺňanie Vašich pracovných úloh. :)
 

Program seminára 

 • Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2019
 • Zmeny od 1.7.2020 - Suma životného minima platná od 1.7.2020, rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, hmotná núdza, minimálny dôchodok, daňový bonus...
 • Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2020
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
   • daňový bonus na vyživované deti
   • 13.  a 14. mzda / odmena v roku 2020,2021
  • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákonník práce č.311/2001 Z.z.
  • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
   • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na manžela/manželku
  • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi:
  • dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
  • študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia
  • mzdové zvýhodnenie - za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok
 • Zákonník práce
  • § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • § 152b ... Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • § 103 ...    Základná výmera dovolenky
K O R O N A
 • Prehľad legislatívnych zmien počas pandémie korona vírusu
  • Novela Zákonníka práce
   • Osobitné ustanovenia v čase minoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
    • § 250b
     •  vykonávanie práce zo svojej domácnosti
     •  rozvrhnutie pracovného času
     •  dovolenka
     •  ochrana zamestnanca
     •  prekážky na strane zamestnávateľa 60%, 80%, 100%
 •   Výpočet miezd a platov v mesiacoch prvého polroka 2020
  • chyby vo výplatách počas obdobia korona a ako ich opraviť v najlbižších výplatách
  • Nariadené karanténne opatrenie
  • Dovolenka, PN, OČR
 • Najčastejšie otázky týkajúce sa Zákonníka práce
  • náhradné voľno
  • dovolenka – za rok 2020, dovolenka za predchádzajúce obdobie
  •  skončenie pracovného pomeru
   •  výpovedná doba
   •  dohoda
   •  odstupné a odchodné
 • Novela zákona o sociálnom poistení 
  • Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie ...
   v súvislosti s ochorením COVID-19
   • §293er až ex
 • Novela zákona o zamestnanosti
  • Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie ...
   v súvislosti s ochorením COVID-19
   • §72al až an
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom v elektronickej podobe
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia
 • teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta)  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 1.8.20 28.8.20 280820 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, videozáznam a Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava (mapa)

Doprava: Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn. 
Z hlavnej stanice ŽSR: Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peši presun (cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina), výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.) 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209.
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti) alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *