head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Cestovné náhrady v roku 2019 a ich správne poskytovanie v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Dátum a miesto konania seminara: 20.11.2019 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

  s uznávanou odborníčkou na problematiku cestovných náhrad
-

Ing. Ľuboslavou Minkovou


Lektoruje spolutvorkyňa zákona a dlhoročná odborníčka na problematiku cestovných náhrad - Ing. Ľuboslava Minková
 
Komplexné poňatie problematiky vrátane väzieb  na ďalšie oblasti  (účtovníctvo, dane, kontrola, . . . )
 
Riešenie Vašich odborných, praktických problémov spolutvorkyňou zákona o cestovných náhradách


Seminár je určený:

 • pre všetky sektory ekonomiky
  • subjekty štátnej správy - ústredné subjekty štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
  • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
  • podnikateľské subjekty
  • tretí sektor
 • všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestovnými náhradami,
 • manažérom, vedúcim pracovníkom, ktorí vysielajú zamestnancov na pracovné cesty, ekonómom, účtovníkom, pokladníkom, mzdárom . . .
 • záujemcom o problematiku cestovných náhrad.

Cieľ seminára
 
Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení - teda dôležitým rozhodnutím, aké riešenie je vhodné zvoliť v konkrétnom prípade a za daných podmienok. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad.
 
Pripravili sme preto pre Vás seminár, na ktorom sa dozviete všetky potrebné vedomosti z oblasti cestovných náhrad,  základné informácie  z ďalších oblastí práva vo väzbe na cestovné náhrady (účtovníctvo, personalistika, dane, kontrola, . . .), a tým získate odbornú schopnosť výberu a realizácie riešenia praktických situácií u Vás v organizácii. V rámci odborného výkladu Vám budú poskytnuté informácie o dopadoch zvýšenia súm stravného pre tuzemské pracovné cesty.
 
Zárukou kvality poskytovaných informácií je naša dlhoročná lektorka, odborníčka a spolutvorkyňa zákona - Ing. Ľuboslava Minková, ktorá je pripravená Vám poradiť a pomôcť pri riešení Vašich odborných problémov.

Na našom seminári sa dozviete:
 • ako správne aplikovať legislatívne podmienky do praxe,
 • aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v praxiako ich riešiť v zmysle platných legislatívnych predpisov,
 • aké sú zásady poskytovania náhrad,
 • aké sú možnosti riešeniaako vybrať to správne riešenie pre Vás
 • riešenie Vašich odborných, praktických problémov.
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Program seminára

 • všeobecná charakteristika zákona, úrovne aplikácie zákona,
 • stručná väzba na iné osobitné predpisy - pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník, zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce) finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách), medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK), iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení), 
 • aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra),
 • osobný rozsah zákona,
 • účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú),
 • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie
 • náhrady  pri   vzniku pracovného pomeru
 • náhrady pri výkone práce v zahraničí najmä v  podnikateľskej sfére (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny
 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania),
 • prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty),
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste  (nárokové, nenárokové),
 • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové),
 • používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody o používaní),
 • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet),
 • paušalizácia cestovných náhrad,
 • poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti - povinnosť zamestnávateľa, na  žiadosť zamestnanca, spôsob, mena),
 • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie),
 • splatnosť náhrad,
 • posudzovanie času stráveného na  pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),
 • náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,
 • diskusia a riešenie Vašich odborných problémov.

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.11.19 18.11.9 201119 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:30
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *