head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Kolektívne vyjednávanie, kolektívne zmluvy a novely Zákonníka práce v roku 2020

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Dátum a miesto konania seminara: 13.10.2020 - Bratislava

Z tohto seminára Vám bude sprístupnený videozáznam

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie 

Ako vyjednávať kolektívne zmluvy

Ako riešiť kolektívne spory a dosiahnuť prijateľný a zákonný obsah kolektívnych zmlúv

Novely Zákonníka práce 2020

Praktické príklady, rady a tipy


Seminár je určený:

 • zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov
 • vedúcim zamestnancom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, právnikom, manažérom ľudských zdrojov

Cieľom seminára je
 • poskytnúť aktuálne informácie z oblasti kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv tak, aby ste po absolvovaní seminára ich vedeli aplikovať u Vás v práci
 • ozrejmiť najčastejšie problémy pri kolektívnom vyjednávaní a obsahu kolektívnych zmlúv a ako ich správne riešiť
 • oboznámiť Vás so zákonom o kolektívnom vyjednávaní, novelami Zákonníka práce z pohľadu dispozitívnych ustanovení, zákonom o sociálnom fonde, zákone o dani z príjmov a ostatných zákonov v súvislosti s kolektívnymi zmluvami za účelom ich bezchybnej aplikácie u Vás v práci
Zárukou kvality a odbornosti poskytovaných informácií je naša lektorka - 
JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Novely Zákonníka práce 2020, udržanie zamestnanosti
 • Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy, druhy kolektívnych zmlúv
 • Pôsobenie viacerých odborových organizácií u zamestnávateľa
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa platné v roku 2019, 2020
 • Kolektívne spory, spory o uzavretie kolektívnej zmluvy
 • Konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom, štrajk a výluka
 • Obsah kolektívnej zmluvy, jej normatívna a záväzková časť
 • Mzdové podmienky a systém odmeňovania
 • Pracovné podmienky v kolektívnej zmluve
 • Prechod práv a povinností a kolektívna zmluva
 • Sociálny fond, tvorba a použitie
 • Daňové dopady záväzkov v kolektívnych zmluvách
 • Diskusia

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom v elektronickej podobe
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.10.20 13.10.20 131020 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava (mapa)

Doprava: Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn. 
Z hlavnej stanice ŽSR: Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peši presun (cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina), výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.) 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209.
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti) alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *