head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Priestupkové konanie a správne konanie v praxi + Aktuálne zmeny v Správnom poriadku - seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: doc. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky Zákona o priestupkoch a Správneho poriadku
Dátum a miesto konania seminara: 07.11.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie 

s uznávanou odborníčkou na Správny poriadok 
-
doc. JUDr. Máriou Srebalovou, PhD.

 

Správne konanie a konanie o priestupkoch

Najčastejšie problémy v praxi a ich riešenie 

Aktuálna judikatúra, vzory písomností a praktické príklady

Aplikácia aktuálnych zmien v Správnom poriadku


Seminár je určený:

 • pre subjekty štátnej správy - ústredné subjekty štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
 • pre subjekty územnej samosprávy - obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie

Cieľ seminára
 
Pripravili sme pre Vás seminár, na ktorom:
 • sa dozviete:
  • aktuálne a relevantné informácie o správnom konaní pri postihovaní priestupkov,
  • ako aplikovať ustanovenia zákonov pri konaní o priestupkoch, t.j. Správneho poriadkuPriestupkového zákona
  • aké sú najčastejšie aplikačné problémy v praxi a ako ich riešiť
  • podstatné informácie o aktuálnej judikatúre
 • Vám budú poskytnuté vzory písomností.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

Všeobecne o zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • vzťah správneho poriadku k osobitným zákonom
 • zásady správneho konania 
 Príprava rozhodnutia a rozhodnutie v správnom konaní
 • subjekty správneho konania (správne orgány a ich príslušnosť na konanie, účastníci a zúčastnené osoby, svedkovia, znalci, tlmočníci – procesné práva a povinnosti)
 • zisťovanie podkladov pre rozhodnutie 
 • priebeh konania (podanie, zastupovanie, doručovanie, lehoty, zápisnica, nazeranie do spisu, trovy konania, prerušenie a zastavenie konania)
 • rozhodnutie a jeho náležitosti
 • lehoty pre rozhodnutie, opatrenia proti nečinnosti správneho orgánu
 • oznámenie, platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
 Opravné prostriedky v správnom konaní
(riadne a mimoriadne)
 • odvolanie a rozklad (lehota na podanie, autoremedúra, úkony prvostupňového a druhostupňového správneho orgánu)
 • obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 • protest prokurátora
 • preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu správnym súdom
Aktuálne zmeny v Správnom poriadku 

Pojem, charakteristické črty a základné zásady priestupkového konania a všeobecného správneho konania
 • Hmotnoprávne zásady priestupkového konania
  • zásada zákonnosti (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)
  • zásada legality postihu (povinnosť správneho orgánu konať)
  • zásada prezumpcie neviny
  • ne bis in idem
  • zásada materiálnej rovnosti
  • absorbčná zásada  a súbeh priestupkov
  • in dubio pro reo  (v pochybnostiach v prospech účastníka) ...
 •  Procesné zásady  priestupkového konania  a ich aplikácia
  • odvolanie právo byť informovaný o obvinení a dôvodoch tohto obvinenia
  • právo byť informovaný o dôkazoch
  • právo mať primeraný čas na prípravu obhajoby a právo na obhajobu
  • právo byť vypočutý
  • dôkazné bremeno
  • právo na  uskutočnenie konania v primeranej lehote
  • právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, ktorým sa ukladá sankcia za správny delikt,
  • právo na poučenie
  • ukončenie konania smerujúceho k sankcii rozhodnutím a princíp preskúmateľnosti rozhodnutia, ktorým sa ukladá sankcia
  • zákaz reformatio in peius (zákaz zmeny k horšiemu) ...
 • Priestupkové konanie od A po Z
  • Účastníci priestupkového konania a príslušnosť na konanie o priestupkoch.
  • Postup pred začatím priestupkového konania – objasňovanie priestupkov.
  • Začatie priestupkového konania a ďalší postup v konaní.
  • Rozhodnutie v priestupkovom konaní.
  • Blokové konanie a rozkazné konanie.
  • Sankcie.
  • Riadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní.
  • Mimoriadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní 
 • Aktuálny legislatívny stav preskúmavania rozhodnutí správnych orgánov súdmi na úseku správneho trestania
  • správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa § 194 a nasl. Správneho súdneho priadku
  • vady rozhodnutia a postupu správneho orgánu, na ktoré správny súd prihliada aj bez návrhu
  • sankčná moderácia – oprávnenie súdu rozhodnúť o zmene sankcie alebo upustení od jej uloženia

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
79,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.11.18 5.11.18 071118 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 15:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *