head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Elektronizácia verejnej správy - Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie + Elektronická schránka v roku 2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Dátum a miesto konania seminara: 27.06.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie
s uznávanou odborníčkou na aplikáciu eGovernmentu do praxe
-
pani Ing. Erikou Kusyovou

Kontroly informačných systémov - na čo sa pripraviť
 v roku 2018?
 
Aké sú aktuálne platné štandardy pre eGovernment
a zverejňovanie?
 
Elektronická schránka s praktickými ukážkami - 
ako ju správne používať a aké sú základné povinnosti?


Seminár je určený:

 • všetkým záujemcom o problematiku elektronizácie verejnej správy a elektronických schránok.

Cieľ seminára
 
Cieľom seminára je za účelom Vašej aplikácie do praxe  informovať Vás:
 • o aktualitách elektronickej schránky, štandardov pre eGovernment a zverejňovaní
 • o častých chybách vyskytujúcich sa v praxi a ako ich správne a v zmysle legislatívy riešiť
 • čo nás v tejto oblastí čaká v roku 2018.
Na seminári budú prezentované informácie o štandardoch pre informačné systémy a zároveň o používaní elektronickej schránky a základných povinnostiach súvisiacich s eGovernmentom.
 
Absolvovaním nášho seminára tak získate celkový prehľad o aktuálnej situácii, problémoch, riešeniach a prognózach v oblasti elektronizácie štátnej správy a samosprávy.
 
So seminárom súvisia nasledovné právne predpisy
a zákonné normy:
 
1. Zákon č. 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov
2. 
Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
3. 
Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
4. 
Zákon 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o dôveryhodných službách) 
5. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
6. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe v znení neskorších predpisov
7. Zaručená konverzia
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Program seminára

1. Štandardy pre informačné systémy - elektronickú schránku, webové sídlo,
email - základné zákonné pravidlá:
 • Úvodné informácie - zákonné normy, termíny
 • KRIS - Koncepcia rozvoja informačných systémov
 • Kontroly - na čo sa pripraviť
2. Štandardy použitia súborov  
 • Formáty elektronických dokumentov - príloh oficiálnych úradných správ, emailov, zodpovednosť za formát dokumentu
 • Typy súborov, ktoré má inštitúcia používať na webovom sídle, pri mailovej komunikácií a pri výkone verejnej moci elektronicky - eGovernment v praxi:
  • textové súbory
  • grafické  súbory
  • tabuľkové súbory
 • Ukážky, ako konkrétne postupovať pri tvorbe prístupných dokumentov
 • Názvy súborov
 • Autorizácia = podpisovanie elektronických úradných dokumentov
 • Zverejňovanie na webovom sídle inštitúcie vs. Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET)
3. Štandardy názvoslovia elektronických služieb
 • správne tvary mailových adries
4. Elektronická schránka na slovensko.sk -
základné povinnosti na ukážkach
 • Prijímanie podaní, ich spracovanie, el. registratúra, jej integrácia na el. schránku obce na slovensko.sk
 • Odpovedanie, vytváranie vlastných podaní a autorizácia dokumentov
 • Elektronické formuláre
 • Zaručená konverzia
 • Vytváranie el. spisov, kombinovaných spisov
 • Archivácia el. spisov (dokumentov s kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP))
 • Zverejňovanie na CUET
5. Základné bezpečnostné štandardy

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.18 25.6.18 270618 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *