head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Finančná kontrola a audit v praxi + ako riešiť najčastejšie sa vyskytujúce praktické problémy

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite
Dátum a miesto konania seminara: 21.05.2018 - Bratislava

 

Prezentácia  a podrobný výklad ustanovení zákona  priamo metodičkou zákona

Prezentácia a vysvetlenie praktickej aplikácie ustanovení zákona predovšetkým v oblasti výkonu finančnej kontroly

Prezentácia najčastejších problémov vznikajúcich pri aplikácii zákona

Poskytnutie a riešenie konkrétnych praktických príkladov, ktoré v praxi spôsobujú problémy


Seminár je určený:

 • pre všetky organizácie štátnej správy a samosprávy (všetky orgány verejnej správy)
  • ústredné orgány štátnej správy
  • štátne fondy
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • mestá, obce  
  • samosprávne kraje
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami
 • profesinálne pre
  • zamestnancov zodpovedných za finančnú kontrolu (manažérov, vedúcich a štatutárnych zamestnancov, . . . )
  • zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu
  • hlavných kontrolórov a zamestnancov útvarov hlavných kontrolórov VÚC, miest a obcí
  • zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit v organizáciách štátnej správy
  • všetkých záujemcov o problematiku základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste,  vnútorného auditu a vládneho auditu

Cieľ seminára
 
Účinnosťou nového zákona o finančnej kontrole a audite, sa výrazne zmenil výkon finančnej kontroly v prostredí orgánov verejnej správy. Aj napriek tomu, že zákon značným spôsobom zjednodušil výkon finančnej kontroly, a zároveň okrem iného zjednotil základné pravidlá pre výkon finančnej kontroly a auditu, osoby vykonávajúce finančnú kontrolu a audit sa častokrát dopúšťajú pochybení, ktoré súvisia s nesprávnou alebo nedostatočnou interpretáciou a aplikáciou relevantných ustanovení.
 
Cieľom seminára je preto vysvetliť praktickú aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona, poukázať na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, poskytnúť návod na ich riešenie, a to za účelom zabezpečenia riadneho a bezchybného výkonu finančnej kontroly a auditu v súlade so zákonom vo Vašej praxi.

Pripravili sme pre Vás seminár, na ktorom:
 • Vám bude poskytnutý komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite, s cieľom ich bezchybnej praktickej aplikácie,
 • Vám budú uvedené príklady z praxe a najnovšie poznatky týkajúce sa aplikácie predmetných ustanovení   v praxi,
 • budete mať možnosť dostať odpovede na  individuálne otázky týkajúce sa  problematiky výkonu finančnej kontroly,
 • Vám bude poskytnutý výklad ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite  v oblasti vnútorného auditu a vládneho auditu.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Predmet zákona o finančnej kontrole a audite  (filozofia zákona)
 • Výklad úvodných ustanovení (vysvetlenie terminológia a jej správna aplikácia v praxi)
 • Finančná kontrola (základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste)
 • Vnútorný audit, vládny audit (výbor pre vnútorný audit a vládny audit, podmienky vymenovania/odvolania  audítorov)
 • Základné pravidlá pre finančnú kontrolu a audit
 • Aplikácia v praxi a riešenie praktických situácií vyplývajúcich z aplikácie jednotlivých ustanovení zákona,  prezentácia na praktických príkladoch
 • Diskusia

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou 
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.5.18 18.5.18 2105181 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *