head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Elektronizácia verejnej správy - Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie + Elektronická schránka v roku 2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Dátum a miesto konania seminara: 22.05.2018 - Žilina

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie
s uznávanou odborníčkou na aplikáciu eGovernmentu do praxe
-
pani Ing. Erikou Kusyovou

Kontroly informačných systémov - na čo sa pripraviť
 v roku 2018?
 
Aké sú aktuálne platné štandardy pre eGovernment
a zverejňovanie?
 
Elektronická schránka s praktickými ukážkami - 
ako ju správne používať a aké sú základné povinnosti?


Seminár je určený:

 • všetkým záujemcom o problematiku elektronizácie verejnej správy a elektronických schránok.

Cieľ seminára
 
Cieľom seminára je za účelom Vašej aplikácie do praxe  informovať Vás:
 • o aktualitách elektronickej schránky, štandardov pre eGovernment a zverejňovaní
 • o častých chybách vyskytujúcich sa v praxi a ako ich správne a v zmysle legislatívy riešiť
 • čo nás v tejto oblastí čaká v roku 2018.
Na seminári budú prezentované informácie o štandardoch pre informačné systémy a zároveň o používaní elektronickej schránky a základných povinnostiach súvisiacich s eGovernmentom.
 
Absolvovaním nášho seminára tak získate celkový prehľad o aktuálnej situácii, problémoch, riešeniach a prognózach v oblasti elektronizácie štátnej správy a samosprávy.
 
So seminárom súvisia nasledovné právne predpisy
a zákonné normy:
 
1. Zákon č. 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov
2. 
Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
3. 
Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
4. 
Zákon 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o dôveryhodných službách) 
5. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
6. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe v znení neskorších predpisov
7. Zaručená konverzia
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Program seminára

1. Štandardy pre informačné systémy - elektronickú schránku, webové sídlo,
email - základné zákonné pravidlá:
 • Úvodné informácie - zákonné normy, termíny
 • KRIS - Koncepcia rozvoja informačných systémov
 • Kontroly - na čo sa pripraviť
2. Štandardy použitia súborov  
 • Formáty elektronických dokumentov - príloh oficiálnych úradných správ, emailov, zodpovednosť za formát dokumentu
 • Typy súborov, ktoré má inštitúcia používať na webovom sídle, pri mailovej komunikácií a pri výkone verejnej moci elektronicky - eGovernment v praxi:
  • textové súbory
  • grafické  súbory
  • tabuľkové súbory
 • Ukážky, ako konkrétne postupovať pri tvorbe prístupných dokumentov
 • Názvy súborov
 • Autorizácia = podpisovanie elektronických úradných dokumentov
 • Zverejňovanie na webovom sídle inštitúcie vs. Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET)
3. Štandardy názvoslovia elektronických služieb
 • správne tvary mailových adries
4. Elektronická schránka na slovensko.sk -
základné povinnosti na ukážkach
 • Prijímanie podaní, ich spracovanie, el. registratúra, jej integrácia na el. schránku obce na slovensko.sk
 • Odpovedanie, vytváranie vlastných podaní a autorizácia dokumentov
 • Elektronické formuláre
 • Zaručená konverzia
 • Vytváranie el. spisov, kombinovaných spisov
 • Archivácia el. spisov (dokumentov s kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP))
 • Zverejňovanie na CUET
5. Základné bezpečnostné štandardy

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • bageta
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia
​Z organizačných dôvodov nie je možné na seminári dňa 27.2.2018 poskytnúť účastníkom teplý obed, ako náhrada budú účastníkom seminára poskytnuté bagety. 

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.5.18 21.5.18 220518 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

ŽILINA - Dom odborov, Antona Bernoláka 51 (bývalé Námestie Ľ. Štúra).
Doprava: Zo stanice ŽSR a SAD trolejbus č. 3, výstup na zastávke „Veľká okružná Aupark.“

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *