head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Právne úkony v aplikačnej praxi personalistu po zmenách v roku 2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Marián POLAKOVIČ - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Dátum a miesto konania seminara: 23.04.2018 - Bratislava

 

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávaným odborníkom na pracovné právo - pánom JUDr. Mariánom Polakovičom


Bezchybné spracovanie právnych úkonov smerujúcich k vzniku, zmenám a skončeniu pracovného pomeru vyžaduje nielen znalosť  Zákonníka práce, ale aj platného Občianskeho zákonníka
 
(Výklad vybraných častí ZP významných pre platnosť pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí, okamžitých skončení, skončení v skúšobnej dobe, skončení pracovných pomerov na dobu určitú -
§ 41 až § 70 ZP)
 
Dozviete sa na našom seminári :)


Seminár je určený:

 • zamestnancom osobných úradov,
 • zamestnancom personálneho oddelenia,
 • zamestnancom oddelení ľudských zdrojov,
 • pre všetkých, ktorí realizujú personálnu prácu v praxi v rámci existujúcich pracovne právnych vzťahoch,
 • záujemcom o problematiku pracovno-právnych vzťahov.
Školenie je určené práve zamestnávateľom, ktorí majú záujem, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov bez problémov zvládli právne úkony súvisiace s nielen s prípravou a založením, ale aj so zmenami a skončením pracovného pomeru s tým, že budú odborne aplikovať Zákonník práce, účinný od 1.5.2018 a nezabudnú pritom na nutnosť dodržiavania Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení  v oblasti právnych úkonov (§1, odsek 4 ZP).

Obsah a program seminára

 • na školení sa dozviete všetko o zákonných formách zmien a skončenia pracovného pomeru. Upozorníme Vás na skryté nebezpečenstvá súvisiace s dohodami o skončení pracovného pomeru, ktoré sa inak vnímajú ako bezproblémové, hlavne v oblasti povinnosti zamestnávateľa uviesť do dohody dôvod skončenia pracovného pomeru ;
 • dôležité zmeny pri výpovediach z pracovného pomeru, dôvodoch použiteľných pre zamestnávateľa a výpovedných dobách potrebujú hlbší výklad a upozornenie na riziká, ktoré súvisia so znalosťou základov občianskeho práva ;
 • nedodržanie lehôt na doručenie výpovede zamestnancovi (subjektívnej a objektívnej) je najčastejšou príčinou prehratých súdnych sporov a zamestnávateľ sa nezaobíde bez toho, aby vedel presne vypočítať plynutie týchto lehôt ;
 • odborne vykonaná ponuka vhodnej práce pri výpovedi je predpokladom úspešnosti ukončenia pracovného pomeru, prácu však netreba ponúknuť zamestnancovi pri všetkých druhoch výpovede. Treba však vedieť, čo sa na tento účel považuje za vhodnú prácu ;
 • nároky na zákonné odstupné a odchodné sa podstatne zmenili a podmienky pre ich výplatu závisia od foriem skončenia pracovného pomeru. Patrí odstupné aj odvolaným a opätovne nevymenovaným resp. nezvoleným funkcionárom firmy ? ;
 • okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočná forma, ktorá sa musí opierať o zákonné dôvody a tak ako výpoveď, potrebuje oporu v pracovnom poriadku zamestnávateľa, ktorý je nenahraditeľným vnútorným predpisom zamestnávateľa hlavne v otázkach porušovania pracovnej disciplíny ;
 • podceňovanie účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru je častým dôvodom neúspešných súdnych sporov. Novelizovaný zákonník práce konečne jasne a zrozumiteľne zadefinoval aj povinnosti zamestnávateľov, ktorí nemajú žiadnych zástupcov zamestnancov ;
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru sa pre zamestnancov zvýhodnili a preto je namieste, aby zamestnávateľ realizoval právne úkony súvisiace so skončením pracovného pomeru bezchybne ;
Záverečná diskusia a poskytnutie kontaktu na lektora je už bežnou súčasťou našich školení.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
64,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.4.18 20.4.18 230418 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *