head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Ochrana osobných údajov podľa nariadenia EU - GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov v praxi - Ako na nové pravidlá v roku 2018?

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Zuzana VALKOVÁ - pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov na riadiacej pozícii, je spoluautorkou súčasného zákona o ochrane osobných údajov a vyhlášok, podieľala sa a viedla pracovný tím za Slovenskú republiku na príprave GDPR
Dátum a miesto konania seminara: 27.04.2018 - Košice

 

Seminár je určený:

Pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi ktorých sa dotknú zmeny a nové povinnosti od 25.5.2018 (nariadenie EÚ - GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov).
 
Obsah seminára
 
Od 25.5.2018 dôjde k prelomovej zmene v oblasti ochrany osobných údajov. 
 
Zákon č. 122/2013 Z.z. a aktuálne vyhlášky budú nahradené novým zákonom o ochrane osobných údajov a novým nariadením EU - GDPR. Táto zmena sa dotkne všetkých organizácií, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. 
 
Všetky dotknuté organizácie sú povinné tieto rozsiahle zmeny a nové povinnosti aplikovať do praxe a od 25.5.2018 mať vypracovanú novú dokumentáciu podľa nových legislatívnych pravidielViete, čo všetko je potrebné vykonať a čím je potrebné sa zaoberať? Viete:
 • čo s doterajšou dokumentáciou ochrany osobných údajov (najmä evidenciami, oznámenými informačných systémov, bezpečnostným projektom a pod.)?
 • či musíte mať po novom zodpovednú osobu? Kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
 • či je potrebné nanovo poučiť oprávnené osoby?
 • či bude potrebné nové  sprostredkovateľské zmluvy? 
 • čo s doteraz získanými súhlasmi so spracúvaním osobných údajov? Bude potrebné ich meniť?
 • kedy vykonať posúdenie vplyvu ochrany údajov, ako sa zmení bezpečnostná dokumentácia a aké ďalšie povinnosti bezpečnosti spracúvania osobných údajov sa na Vás vzťahujú? 
 • že sa zmenia pravidlá monitorovania priestorov kamerovým systémom?
Na našom seminári budete informovaní o všetkých zmenách a nových povinnostiach tak, aby ste boli pripravení na ich praktickú aplikáciu vo Vašej práci. 
 
Zárukou kvality poskytnutých informácií je vysoká odbornosť lektorky seminára, ktorá v minulosti pôsobila na manažérskej pozícii na Úrade na ochranu osobných údajov, osobne sa podieľala na tvorbe GDPR a v súčasnosti pôsobí v praxi v oblasti ochrany osobných údajov, je lektorkou Nezávislého inštitútu ochrany súkromia.

Cieľom seminára je
 • informovať Vás o tom, aký bude mať na Vás dopad nové nariadenie EU -  GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov
 • informovať Vás o všetkých zmenách a nových povinnostiach, ktoré nastanú od 25.5.2018
 • poskytnúť Vám komplexné informácie o ochrane osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov - čo znamenajú pre Vašu prax?
 • poskytnúť Vám všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon Vašej práce v oblasti ochrany osobných údajov
 • pripraviť Vás na termín 25.5.2018 - aby ste k tomuto termínu boli riadne pripravení a bezproblémovo zvládli prechod na nové legislatívne podmienky (GDRP, nový zákon o ochrane osobných údajov). 
Absolvovaním nášho seminára tak získate komplexný prehľad o ochrane osobných údajov a podmienkach ich spracúvania podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, budete pripravení na ich aplikáciu vo Vašej práci a budete môcť tak bezproblémovo prejsť na tieto legislatívne podmienky.
 

Program seminára

Na našom seminári sa dozviete všetky relevantné informácie o nových pravidlách spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, a to aj formou komparácie so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý sa uplatňuje až do 24.mája 2018:
 • Úvod do ochrany osobných údajov (právo na ochranu osobných údajov, základné pojmy a zásady spracúvania osobných údajov)
 • GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov a jeho vzťah k nariadeniu GDPR (kedy postupovať podľa GDPR a kedy podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, čo nový zákon o ochrane osobných údajov upravuje nad rámec GDPR)
 • Zákonnosť spracúvania a súhlas so spracúvaním osobných údajov (zákonnosť spracúvania, kedy je potrebný súhlas a kedy nie, súhlas dieťaťa)
 • Prevádzkovateľ a vzťahy pri spracúvaní osobných údajov (sprostredkovateľ, subdodávateľ, oprávnená osoba, zodpovedná osoba)
 • Práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov (záznamy o spracovateľských činnostiach, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov, informačná povinnosť, mlčanlivosť a poučenia, kódexy správania, certifikácia, podmienky a postupy)
 • Bezpečnosť spracúvania, posúdenie vplyvu na ochranu údajov (postup a prijímanie bezpečnostných opatrení)
 • Práva dotknutých osôb (najmä právo na informácie a osobné údaje, právo byť zabudnutý, právo na prenosnosť, právo namietať)
 • Nové pravidlá pre rodné číslo, monitorovanie priestorov kamerovým systémom, knihu návštev, marketing (zmeny v pravidlách spracúvania rodného čísla, monitorovania, vedenia evidencie vstupu osôb a marketingu)
 • Zodpovednosť, náhrada škody a sankcie (náhrady škody zo strany prevádzkovateľa / sprostredkovateľa, povinnosť ukladania pokút)
 • Zhrnutie dôležitých informácií a dopadov, ktoré prináša GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov (informácie o pravidlách, ktoré sa dotknú aj Vás)
 • Celkový prehľad zmien a nových povinností podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov (čo čaká prevádzkovateľov a sprostredkovateľov?)
 •  Diskusia
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou 
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke

Platbu prosím zrealizujte až v mesiaci apríl 2018
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.4.18 25.4.18 270418 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

KOŠICE - Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou 13/A.
Doprava: Zo železničnej a autobusovej stanice Košice linka číslo 16, smer „Podhradová,“ zastávka „Polianska“ (ôsma v poradí, cca 15 min). V prípade potreby je možno cestovať aj linkou číslo 29, smer „Kavečany,“ zastávka „Internáty IVL.“

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *