head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Dovolenka a prekážky v práci

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Dátum a forma seminára: 14.06.2022 - Online seminár

Praktické rady, tipy a odporúčania
 
 uznávanou lektorkou JUDr. Zdeňkou Dvoranovou
 
Zo seminára Vám bude sprístupnený videozáznam


Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je vysoká odbornosť pani lektorky:

 • Lektorka pôsobí ako právnička, špecialistka na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
 • Pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia.
 • V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.
 • V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky.

Seminár je určený:

 • vedúcim zamestnancom a zamestnancom osobných úradov
 • vedúcim zamestnancom a zamestnancom personálneho oddelenia
 • vedúcim zamestnancom a zamestnancom oddelení ľudských zdrojov
 • zástupcom zamestnancov - odborovým orgánom, zamestnaneckej rade, zamestnaneckým dôverníkom
 • pre všetkých, ktorí realizujú personálnu prácu v praxi v rámci existujúcich pracovne právnych vzťahoch
 • záujemcom o problematiku pracovno-právnych vzťahov

Program 

Druhy dovolenky
 • Dovolenka za kalendárny rok, nárok na dovolenku za kalendárny rok, na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok
 • Nárok na dovolenku za odpracované dni
 • Výmera dovolenky
 • Dovolenka zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom (počet pracovných dní dovolenky) , zamestnanca s pružným pracovným časom (dĺžka dňa dovolenky)
 • Prechod na kratší pracovný čas a prechod na iný rozvrh pracovných zmien
 • Krátenie dovolenky
 • Určenie čerpania dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky, zákaz určenia čerpania dovolenky,  prerušenie (čerpania) dovolenky, čerpanie dovolenky a sviatok
 • Určenie čerpania dovolenky zamestnancom
 • Náhrada mzdy za vyčerpanú dovolenku  
Prekážky v práci na strane zamestnanca 
 • Ospravedlnené a neospravedlnené prekážky v práci
 • Obligatórnosť a fakultatívnosť poskytnutia pracovného voľna
 • Delenie prekážok v práci na strane zamestnanca
 • Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu, iný úkon vo všeobecnom záujme
 • Dôležité osobné prekážky v práci
 • Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca pre chorobu alebo úraz
 • Oznamovanie prekážky v práci zamestnávateľovi, preukazovanie prekážky v práci Ochrana zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti
 • Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
 • Sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia
 • Vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru, ďalšie pracovné voľno z dôvodu dôležitých osobných prekážok
 • Výpočet jedného dňa pre účely dôležitých osobných prekážok v práci
 • Dočasné prerušenie výkonu práce, neospravedlnená prekážka v práci  
Prekážky v práci na strane zamestnávateľa 
 • Prestoje
 • Iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 • Skrátená práca
 • Vážne prevádzkové dôvody
Konzultácie Vašich konkrétnych otázok sú už tradične súčasťou našich seminárov.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike môžete klásť lektorke ústne alebo formou chatu počas prenosu online seminára. Takisto si môžete otázky pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorke a budú zodpovedané v rámci prednášky.

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Videokonferenčný program Zoom môžete používať:
  • bez potreby jeho inštalácie vo Vašom počítači - prostredníctvom webového prehliadača
  • vo verzii nainštalovaného programu resp. aplikácie
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
​Online seminár je určený len pre prihlásených účastníkov (prostredníctvom webovej stránky, mailom, telefonicky . . . ). Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť seminár iným, než prihláseným osobám.

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
84,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.22 14.6.22 140622 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:20 - 8:50 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
8:50 - 9:00 hod. : organizačné pokyny

9:00 - 11:30 hod.:  otvorenie seminára a 1. časť online seminára 
11:30 - 12:15 hod.: Prestávka na obed
12:15 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - pracovné materiály, videozáznam, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *