head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021 v prostredí RISSAM.výkazy

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Ing. Katarína MALIŇÁKOVÁ - vedúca oddelenia konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Spracovanie Formulára vzájomných vzťahov konsolidovaného celku (FVV KC) obcí a miest a Konsolidačných tabuliek – príprava a predkladanie informácií potrebných pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky subjektami konsolidovaného celku obce/mesta (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obchodné spoločnosti)

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v prostredí IS RISSAM. výkazy (postupnosť krokov, druhy dokladov a číselníkov, kontroly, konsolidovaná súvaha a výkaz ziskov a strát)

Konsolidované poznámky a Konsolidovaná výročná správa obce/mesta (štrukturovaná a neštrukturovaná časť, údaje a zverejnenia)

Predkladanie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce/mesta do registra účtovných závierok (predkladanie prostredníctvom IS RISSAM. výkazy, termíny)


Seminár je určený:

 • pre účtovníkov a pracovníkov zodpovedných za zostavenie FVV KC a Konsolidačných tabuliek,  konsolidovaných účtovných výkazov obce,  a konsolidovanej výročnej správy obce podľa Opatrenia MF SR č. MF/ 27526/2008 - 31 v účtovných jednotkách:
  • úradov obcí a miest 
  • rozpočtových a príspevkových organizácií obcí a miest
  • obchodných spoločností obcí a miest,
 • ktorí predkladajú údaje potrebné pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky obce/mesta prostredníctvom IS RISSAM. výkazy alebo zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku v IS RISSAM. výkazy

Cieľom seminára 
 
je poskytnúť odborný výklad zodpovedným osobám za spracovanie dát do konsolidácie v podobe FVV KC a Konsolidačných tabuliek, ako aj pracovníkom, ktorí reálne zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku obce/mesta  v IS RISSAM. výkazy.

Seminár je vynikajúcou príležitosťou pre osvojenie si všetkých krokov súvisiacich s vyplnením a odovzdaním FVV KC a Konsolidačných tabuliek, krokov pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky obce/mesta a jej zverejnení v registri účtovných závierok.

Program 

Program seminára je tematicky rozdelený tak, aby komplexne pokrýval najaktuálnejšie požiadavky na prácu spracovateľa  FVV KC a Konsolidačných tabuliek a zostavovateľa konsolidovanej účtovnej závierky obce/mesta v IS RISSAM. výkazy
 • Zostavenie FVV KC a Konsolidačných tabuliek subjektami územnej samosprávy – obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie obcí a miest – a ich predloženie prostredníctvom IS RISSAM. výkazy
 • Zostavenie KUZ v IS RISSAM. výkazy – opravné účtovania, konsolidačné opatrenia a eliminácie
 • Konsolidované výkazy obce/mesta – súvaha a výkaz ziskov a strát, reporting
 • Kontrola výkazov po konsolidácii a spracovanie poznámok konsolidovanej účtovnej závierky obce / mesta
 • Predloženie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy obce/mesta do Registra účtovných závierok prostredníctvom IS RISSAM. výkazy
 • Otázky k problematike
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny:
Kúpu videozáznamu môžete zrealizovať:
 • cez webovú stránku - v spodnej časti „Vaša otázka“ vpíšte do príslušnej časti Vaše meno a priezvisko a e-mail. V časti Vaša otázka vpíšte IČO, DIČ, IČ DPH, Názov a sídlo organizácie, zaškrtnite „nie som robot“ a odošlite
 • cez mail – zaslaním e-mailovej správy na prihlasky@edospem.sk . Prosím uveďte Vaše údaje (Vaše meno a priezvisko, e-mail a telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČ DPHNázov a sídlo organizácie ) a videozáznam Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021 v prostredí IS RISSAM.výkaz
 • telefonicky - na t.č. 0908 957 812
 • Na e-mail Vám bude zaslaná faktúra, ktorú Vás prosíme uhradiť
 • Po prijatí platby Vám budú formou e-mailovej správy poskytnuté informácie k sprístupneniu videozáznamu.
V prípade otázok, dotazov nás neváhajte kontaktovať: telefonicky na t.č.: 0908 951 026, 0908 957 812 alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@edospem.sk 
 
Prajeme Vám príjemné sledovanie :)

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena/osoba  IBAN Špecifický symbol Konštantný symbol
55,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 Vaše IČO 0308
 

Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti uvedenej vo faktúre.
  
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Videozáznam

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *