head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021 v prostredí IS Centrálneho konsolidačného systému

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Ing. Katarína MALIŇÁKOVÁ - vedúca oddelenia konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Videozáznam

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Spracovanie konsolidačného balíka MF SR – príprava a predkladanie informácií potrebných pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky subjektami konsolidovaného celku (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obchodné spoločnosti, štátne podniky, štátne fondy)

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v prostredí IS CKS (postupnosť krokov, opatrenia, druhy dokladov a číselníkov, kontroly, konsolidovaná súvaha a výkaz ziskov a strát)

Konsolidované poznámky a Konsolidovaná výročná správa, štrukturovaná a neštrukturovaná časť, údaje a zverejnenia

Predkladanie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy do registra účtovných závierok (predkladanie prostredníctvom IS CKS, termíny)


Seminár je určený:

 • pre účtovníkov a pracovníkov zodpovedných za zostavenie konsolidačného balíka MF SR (KB MFSR), konsolidovaných účtovných výkazov a konsolidovanej výročnej správy podľa Opatrenia MF SR č. MF/27526/2008-31, v účtovných jednotkách:
  • kapitol štátneho rozpočtu s podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami alebo dcérskymi obchodnými spoločnosťami a štátnymi podnikmi
  • štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií
  • štátnych fondov
  • obchodných spoločností štátu
  • úradov VÚC a
  • rozpočtových a príspevkových organizácií VÚC
 • ktorí predkladajú údaje potrebné pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky prostredníctvom IS CKS, alebo zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku v IS CKS.

Cieľom seminára 
 
je poskytnúť odborný výklad zodpovedným osobám za spracovanie dát do konsolidácie v podobe Konsolidačného balíka MFSR, ako aj pracovníkom, ktorí reálne zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku v IS CKS.

Seminár je vynikajúcou príležitosťou pre osvojenie si všetkých krokov súvisiacich s vyplnením a odovzdaním Konsolidačného balíka MFSR, krokov pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky a jej zverejnení v Registri účtovných závierok

Program 

Program seminára je tematicky rozdelený tak, aby komplexne pokrýval najaktuálnejšie požiadavky na prácu spracovateľa konsolidačného balíka MFSR a konsolidovanej účtovnej závierky v systéme IS CKS
 • Zostavenie Konsolidačného balíka MF SR subjektami ústrednej správy a VÚC a jeho predloženie prostredníctvom IS CKS
 • Zostavenie KUZ v IS CKS – opravné účtovania, konsolidačné opatrenia a eliminácie
 • Konsolidované výkazy – súvaha, výkaz ziskov a strát, reporting
 • Kontrola výkazov po konsolidácii a spracovanie poznámok konsolidovanej účtovnej závierky
 • Predloženie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy do Registra účtovných závierok prostredníctvom IS CKS
 • Otázky k problematike
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny:
Kúpu videozáznamu môžete zrealizovať:
 • cez webovú stránku - v spodnej časti „Vaša otázka“ vpíšte do príslušnej časti Vaše meno a priezvisko a e-mail. V časti Vaša otázka vpíšte IČO, DIČ, IČ DPH, Názov a sídlo organizácie, zaškrtnite „nie som robot“ a odošlite
 • cez mail – zaslaním e-mailovej správy na prihlasky@edospem.sk . Prosím uveďte Vaše údaje (Vaše meno a priezvisko, e-mail a telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČ DPHNázov a sídlo organizácie ) a videozáznam Konsolidovaná účtovná závierka
 • telefonicky - na t.č. 0908 957 812
 • Na e-mail Vám bude zaslaná faktúra, ktorú Vás prosíme uhradiť
 • Po prijatí platby Vám budú formou e-mailovej správy poskytnuté informácie k sprístupneniu videozáznamu.
V prípade otázok, dotazov nás neváhajte kontaktovať: telefonicky na t.č.: 0908 951 026, 0908 957 812 alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@edospem.sk 
 
Prajeme Vám príjemné sledovanie :)

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena/osoba  IBAN Špecifický symbol Konštantný symbol
65,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 Vaše IČO 0308
 

Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti uvedenej vo faktúre.
  
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Videozáznam

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *