head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zákon o správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi v roku 2022

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Dátum a forma seminára: 23.06.2022 - Online seminár

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávanou špecialistkou v oblasti správy majetku štátu -
pani JUDr. Valériou Vilnerovou

 Lektoruje spoluautorka legislatívy, dlhoročná odborníčka a špecialistka 

Rady, príklady a riešenie Vašich konkrétnych problémov uznávanou špecialistkou - JUDr. Valériou Vilnerovou 


Zo seminára Vám bude sprístupnený videozáznam


Seminár je určený:

 • všetkým správcom majetku štátu
  • ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy,
  • štátnym rozpočtovým organizáciám,
  • štátnym príspevkovým organizáciám,
  • štátnym fondom a
  • právnickým osobám, ktoré spravujú majetok štátu.

Cieľ seminára
 
Absolvovaním seminára získate všetky dôležité informácie z oblasti správy majetku štátu -  budete pripravený/á ich priamo aplikovať u Vás v práci.
 
Vysoká odbornosť pani lektorky zaručuje kvalitnésprávne informácie, riešenia v zmysle legislatívnych pravidiel a praktické rady, prostredníctvom ktorých získate správne riešenia a predídete chybám a z nich vyplývajúcim sankciám.
 
Cieľom seminára je poskytnúť Vám novinky, aktuálne informácie, praktické príklady, rady a usmernenia v aplikácii  platných legislatívnych pravidiel v oblasti správy majetku štátu vo Vašej praxi.
 
 Tešime sa na Vašu účasť :)

Program seminára

 • Predmet a rozsah zákona o správe majetku štátu
 • Nájom a výpožička majetku štátu
 • Nakladanie s hnuteľným majetkom štátu
 • Nakladanie s nehnuteľným majetkom štátu (v rámci súťaže a bez súťaže)
 • Nakladanie s majetkom štátu vo väzbe na:
  • ochranu prírody a krajiny
  • ochranu kultúrnych pamiatok
  • register partnerov verejného sektora
  • register mimovládnych neziskových  organizácií...
 • Neupotrebiteľný majetok štátu
 • Rady a konkrétne príklady z praxe a ich riešenia
 • Riešenie Vašich konkrétnych problémov
Program seminára bude vždy ku termínu seminára aktualizovaný :)

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike môžete klásť lektorke ústne alebo formou chatu počas prenosu online seminára. Takisto si môžete otázky pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorke a budú zodpovedané v rámci prednášky.

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Videokonferenčný program Zoom môžete používať:
  • bez potreby jeho inštalácie vo Vašom počítači - prostredníctvom webového prehliadača
  • vo verzii nainštalovaného programu resp. aplikácie
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
​Online seminár je určený len pre prihlásených účastníkov (prostredníctvom webovej stránky, mailom, telefonicky . . . ). Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť seminár iným, než prihláseným osobám.

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
79,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.22 23.6.22 230622 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:30 - 9:00 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
9:00 - 11:30 hod.:  1. časť online seminára 
11:30 - 12:15 hod.: Prestávka na obed
12:15 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - pracovné materiály, videozáznam, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *