head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Polročné stretnutie mzdárov a personalistov - Ako ďalej s daňovým bonusom - Pripravované zmeny a aktuality v mzdovej učtárni a ako ich správne aplikovať v praxi s pánom Ing. Pavlom Kukučkom

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Dátum a forma seminára: 22.06.2022 - Bratislava

Zaktualizovaný seminár

Zo seminára Vám bude sprístupnený videozáznam

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie s uznávaným odbornikom na mzdy a personalistiku  - pánom
Ing. Pavlom Kukučkom :)

 

Seminár je určený:

 • pre všetky sektory ekonomiky
  • subjekty štátnej správy – ústredné subjekty štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
  • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
  • podnikateľské subjekty
  • tretí sektor
 • ​​​profesionálne pre - mzdárov, personalistov,  ekonómov, kontrolórov, účtovníkov,  a ostatných záujemcov, ktorí pri svojej práci využívajú poznatky z mzdovej a personálnej oblasti
 • všetkým záujemcom o problematiku miezd a personalistiky.

Obsahom seminára 
 
 • sú pripravované  zmeny a návod ako ich aplikovať v mzdovej učtárni.
 • informácie o aktuálnych povinnostiach, ktoré je potrebné aplikovať v mzdovej učtárni v tomto období.
Na seminári sa dozviete komplexné informácie o nových zmenách a aktualitách a ako ich správne aplikovať vo Vašej praxi.

 
Program seminára 
 
 • Pripravované zmeny
  • Daňový bonus na dieťa
   • nové sumy daňového bonusu od 1.7.2022 do 31.12.2022
   • duálny systém uplatňovania daňového bonusu od 1.7.2022 do 31.12.2022
   • sumy daňového bonusu od 1.1.2023
   • zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu
   • nové podmienky na priznanie daňového bonusu
   • čiastkový základ dane, nový pojem pri určovaní výšky daňového bonusu
   • výpočet daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane v jednotlivých pásmach:
    • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
    • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
    • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
    • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
    • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
    • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch
   • postup zamestnávateľa pri výpočte mesačného daňového bonusu
  • Otcovská dovolenka
   • otcovská dovolenka po narodení dieťaťa od 1.10.2022
  • Prídavok na dieťa ... zmena
   • od 1.7.2022
   • od 1.8.2022
   • od 1.1.2023
   • Príspevok na služby deťom
   • od 1.1.2023
 • Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2022  a dodatok ku KZ VS na rok 2021 :
  • odmena 350 eur len do konca júna
  • štartuje jeden deň pracovného voľna od júla 2022
  • valorizácia platových taríf o 3% od 1.7.2022
  • odchodné, odstupné
 • Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 :
  • plat starostu a hlavného kontrolóra v roku 2022
   • veličiny závislé od PMM v roku 2023
   • sociálne poistenie, zdravotné poistenie
   • minimálna mzda a minimálne mzdové tarify
 • Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022
  • Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného
  • zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.5.2022
 • Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022
  • ochranná lehota tehotných žien
  • zmeny pri tehotenskom a materskom
  • štartuje elektronická PN
 • Príspevok na rekreáciu v roku 2022
  • opakovanie je matka múdrosti resp. menili sa podmienky ktoré musí splniť zamestnanec pre vznik  nároku na príspevok ?
  •  príprava na leto, alebo ako využiť príspevok na rekreáciu školopovinných detí počas letných prázdnin ?
 • Vymedzené sezónne práce
  • novela Zákonníka práce – dohody o pracovnej činnosti
  • novela  zákona o sociálnom poistení – odvodová odpočítateľná položka pri  sezónnej práci
 • Ukončenie pracovného pomeru pre zamestnancov so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022
  • novela §66 Zákonníka práce
  • skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR
 • Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022 
 • Ukončenie pracovného pomeru pre zamestnancov so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022
  • novela §66 Zákonníka práce
  • skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR
 • Zákon č. 215/2021 Z.z. – Zákon o podpore v čase skrátenej práce kurzarbeit
  • zvládli ste zmenu v Sociálnej poisťovni
  • a čo ďalej ? ...

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom v elektronickej podobe
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia
 • obed

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH/účastník  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
79,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.21 22.6.2022 220622 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - pracovné materiály, občerstvenie, obed, videozáznam, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady.

Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava (mapa)

Doprava: Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn. 
Z hlavnej stanice ŽSR: Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peši presun (cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina), výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.) 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209.
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti) alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *