head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Základná finančná kontrola v kocke - Všetko, čo musíte vedieť o výkone základnej finančnej kontroly v roku 2022

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Dátum a forma seminára: 08.06.2022 - Online seminár

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Ďaľšie úspešné pokračovanie série seminárov s našimi lektorkami - metodičkami zákona o finančnej kontrole a audite 

Výklad lektoriek je vysoko hodnotený účastníkmi našich seminárov


Seminár je určený:

 • pre všetky orgány verejnej správy (orgány štátnej správy a samosprávy)
  • ústredné orgány štátnej správy
  • štátne fondy
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • mestá, obce  
  • samosprávne kraje
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami
 • profesinálne pre
  • zamestnancov zodpovedných za finančnú kontrolu
  • zamestnancov vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu v orgánoch verejnej správy
  • zamestnancov, ktorí v orgánoch verejnej správy zabezpečujú nastavenie procesov súvisiacich so zabezpečením výkonu základnej finančnej kontroly
  • zamestnancov, ktorí kontrolujú alebo overujú výkon základnej finančnej kontroly, vrátane hlavných kontrolórov a zamestnancov útvarov hlavných kontrolórov VÚC, miest a obcí
  • všetkých záujemcov o problematiku základnej finančnej kontroly

Cieľom seminára
 
je poskytnúť Vám ucelený pohľad na základnú finančnú kontrolu a jej výkon v orgánoch verejnej správy v roku 2022.
 
Aj napriek tomu, že základná finančná kontrola by mala byť v orgánoch verejnej správy rutinnou kontrolou, keďže je najčastejšie vykonávanou finančnou kontrolou a vykonáva sa vo vzťahu ku každej finančnej operácii alebo jej časti, v praxi sa často krát orgány verejnej správy stretávajú pri jej výkone s mnohými problémami.
 
Tieto problémy zväčša vyplývajú z nedostatočného porozumenia daného inštitútu a z jeho nesprávneho alebo nedostatočného nastavenia v interných predpisoch.
 
Keďže základnou finančnou kontrolou sa má, prostredníctvom tzv. kontroly štyroch očí, predchádzať vzniku nedostatkov, podvodov a nezrovnalostí pri hospodárení s verejnými financiami, je v záujme každého štatutárneho orgánu verejnej správy, aby bola základná finančná kontrola vykonávaná správne

Cieľom seminára je preto poskytnúť Vám
 • podrobné vysvetlenie inštitútu základnej finančnej kontroly
 • príklady dobrej praxe pri výkone základnej finančnej kontroly
 • tipy ako sa vyhnúť pochybeniam pri nastavovaní a vykonávaní základnej finančnej kontroly
 • odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa výkonu základnej finančnej kontroly
 • individuálne konzultácie so zohľadnením špecifických problémov v rámci jednotlivých organizácií
Obsah seminára
 • zadefinovanie finančných operácií, v súvislosti s ktorými je potrebné vykonať základnú finančnú kontrolu
 • vysvetlenie, ktoré subjekty sú povinné vykonávať základnú finančnú kontrolu
 • odporúčania, ako určiť vhodný moment, kedy je potrebné základnú finančnú kontrolu vykonať
 • určenie osôb zodpovedných za výkon základnej finančnej kontroly
 • vysvetlenie ako správne vykonávať základnú finančnú kontrolu z pohľadu jej rozsahu
 • poukázanie na možnosti, ako správne potvrdiť vykonanie základnej finančnej kontroly
 • priblíženie výnimiek z povinnosti vykonať základnú finančnú kontrolu
 • porovnanie základnej finančnej kontroly s administratívnou finančnou kontrolu a finančnou kontrolu na mieste a odporúčania a typy ako si zjednodušiť výkon finančných kontrol, ak sa vykonávajú súbežne
 • poukázanie na najčastejšie otázky a problémy pri výkone základnej finančnej kontroly
 • poskytnutie individuálnych konzultácií k problémom vznikajúcim pri  vykonávaní finančnej kontroly

Program seminára

 • Základná finančná kontrola v kocke so zameraním na zodpovedanie kľúčových otázok:
  • aký je význam základnej finančnej kontroly?
  • kedy má orgán verejnej správy povinnosť vykonať základnú finančnú kontrolu a aké sú výnimky z tejto povinnosti?
  • ktoré osoby majú vykonať základnú finančnú kontrolu?
  • akým spôsobom majú zodpovedné osoby vykonať základnú finančnú kontrolu a ako majú potvrdiť jej vykonanie?
  • aký je rozdiel medzi základnou finančnou kontrolou a administratívnou finančnou kontrolou a finančnou kontrolou na mieste?
 • Problémy, ktoré vznikajú/môžu vzniknúť pri  výkone základnej finančnej kontroly a rady a tipy ako sa takýmto pochybeniam vyhnúť
 • Diskusia a individuálne konzultácie
Program seminára bude vždy ku termínu seminára aktualizovaný :)  

Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike môžete klásť lektorkám ústne alebo formou chatu počas prenosu online seminára. Takisto si môžete otázky pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorkám a budú zodpovedané v rámci prednášky.

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Videokonferenčný program Zoom môžete používať:
  • bez potreby jeho inštalácie vo Vašom počítači - prostredníctvom webového prehliadača
  • vo verzii nainštalovaného programu resp. aplikácie
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
​Online seminár je určený len pre prihlásených účastníkov (prostredníctvom webovej stránky, mailom, telefonicky . . . ). Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť seminár iným, než prihláseným osobám.

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
89,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.22 8.6.22 080622 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:30 - 9:00 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
9:00 - 11:30 hod.:  1. časť online seminára 
11:30 - 12:15 hod.: Prestávka na obed
12:15 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - pracovné materiály, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *