head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsob implementácie, kontrola a audit

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Dátum a forma seminára: 27.05.2022 - Online seminár

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Ďalšie úspešné pokračovanie seminárov s lektorkami - metodičkami  zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a zákona o finančnej kontrole a audite

Výklad lektoriek je vysoko hodnotený účastníkmi našich seminárov


Seminár je určený:

 • pre orgány verejnej správy
  • ústredné orgány štátnej správy určené za vykonávateľov investícií a reforiem
  • orgány štátnej správy určené za sprostredkovateľov
  • orgány oprávnené vykonávať kontrolu a audit Plánu obnovy a odolnosti
 • profesionálne pre
  • zamestnancov zodpovedných za nastavenie procesov súvisiacich s implementáciou, kontrolou alebo auditom Plánu obnovy a odolnosti
  • zamestnancov, ktorí plnia úlohy pri implementácii, vykonávajú kontrolu alebo audit Plánu obnovy a odolnosti
 • všetkých záujemcov o problematiku implementácie, kontroly a auditu Plánu obnovy a odolnosti

Cieľom seminára
 
je poskytnúť Vám základné informácie o spôsobe implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, jeho kontrole a audite, ktoré vychádzajú najmä zo zákona o mechanizme na podporu obnovu a odolnosti. 
 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vznikol ako reakcia EÚ na krízu a jeho cieľom je zabezpečiť v pomerne krátkom čase obnovu a posilnenie odolnosti ekonomík prostredníctvom realizácie rôznych investícií a reforiem. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je nový nástroj na realizáciu národných plánov obnovy. V podmienkach SR je základným predpisom pre implementáciu nášho národného Plánu obnovy a odolnosti zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Ten ustanovuje pôsobnosť a úlohy orgánov, ktoré implementujú investície a reformy zahrnuté do Plánu obnovy a odolnosti, upravuje finančné toky prostriedkov mechanizmu, zakotvuje proces pre výber prijímateľov a stanovuje ďalšie pravidlá súvisiace s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti a ochranou finančných záujmov EÚ.
 
Kontrola a audit Plánu obnovy a odolnosti sa vykonáva podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
 
Cieľom seminára je preto poskytnúť Vám informácie o:
 • pôsobnosti a úlohách jednotlivých orgánov pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR
 • procese výberu prijímateľov, ak vykonávateľ investíciu/reformu nerealizuje sám
 • finančných tokoch pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR
 • výkone kontroly a auditu pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR
 • ďalších dostupných informáciách k nastaveniu implementačných pravidiel.
Obsah seminára
 • Vysvetlenie pôsobnosti a úloh orgánov, ktoré implementujú investície a reformy zahrnuté do Plánu obnovy a odolnosti SR:
  • úlohy vlády SR
  • úlohy národnej implementačnej a koordinačnej autority
  • úlohy a zodpovednosti vykonávateľa investície/reformy a možnosť určiť sprostredkovateľa
  • postavenie osoby vykonávajúcej finančné nástroje pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu návratným spôsobom
  • výkon auditu
 • Vysvetlenie procesu pre výber prijímateľov:
  • príprava a zverejnenie výzvy a priame vyzvanie
  • predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
  • posudzovanie žiadostí a jeho závery
  • uzatvorenie zmluvy s prijímateľom
 • Poskytnutie informácií o nastavení finančných tokov pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR
  • finančné vzťahy medzi Európskou komisiou a SR
  • poskytovanie prostriedkov vykonávateľom
  • poskytovanie prostriedkov prijímateľom
 • Prístup k výkonu kontroly a auditu podľa zákona o finančnej kontrole a audite
  • kontrola vykonávaná národnou implementačnou a koordinačnou autoritou
  • kontrola vykonávaná vykonávateľom / sprostredkovateľom
  • audit Plánu obnovy a odolnosti
  • iné audity/kontroly/overovania
 • poskytnutie individuálnych konzultácií

Program seminára

 • Implementačná štruktúra – odpoveď na otázky: Kto, čo a ako vykonáva pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti?
 • Finančné toky – odpoveď na otázku: Ako sa dostanú finančné prostriedky k subjektom, ktoré realizujú investície/reformy?
 • Výkon kontroly a auditu – odpoveď na otázky: Kto, kedy a v akom rozsahu vykonáva kontrolu a audit Plánu obnovy a odolnosti?
 • Diskusia a individuálne konzultácie
Program seminára bude vždy ku termínu seminára aktualizovaný :)  

Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike môžete klásť lektorkám ústne alebo formou chatu počas prenosu online seminára. Takisto si môžete otázky pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorkám a budú zodpovedané v rámci prednášky.

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Videokonferenčný program Zoom môžete používať:
  • bez potreby jeho inštalácie vo Vašom počítači - prostredníctvom webového prehliadača
  • vo verzii nainštalovaného programu resp. aplikácie
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
​Online seminár je určený len pre prihlásených účastníkov (prostredníctvom webovej stránky, mailom, telefonicky . . . ). Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť seminár iným, než prihláseným osobám.

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
89,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.5.22 ´27.7.22 270522 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:30 - 9:00 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
9:00 - 11:30 hod.:  1. časť online seminára 
11:30 - 12:15 hod.: Prestávka na obed
12:15 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - pracovné materiály, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *