head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Postupy účtovania v roku 2022 v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách, obciach, VÚC a rozpočtových a príspevkových organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Janka HVOJNÍKOVÁ - spoluautorka legislatívy, metodička a lektorka účtovníctva štátnej správy a samosprávy, špecialistka na účtovníctvo verejného sektora
Dátum a forma seminára: 17.06.2022 - Online seminár

Zo seminára Vám bude sprístupnený videozáznam 


Seminár je určený:

 • pre pracovníkov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií
 • pre pracovníkov obcí,  VÚC a rozpočtových a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
 • najmä pre ekonómov a účtovníkov, ale aj pracovníkov zodpovedných za pohľadávky, záväzky a majetok v organizáciách
 • pracovníkov vykonávajúcich kontrolu na rôznych úrovniach – napr. kontrolór obce alebo kapitoly
 • pre nových zamestnancov ekonomických úsekov (účtovník, majetkár, ekonóm)

Cieľom seminára je 
 • oboznámiť účastníkov seminára s opatrením k postupom účtovania a poskytnúť informácie k aktuálnym otázkam postupov účtovania v praxi                                          
 • poskytnúť ucelený prehľad o základných účtovných prípadoch, s ktorými sa môžu stretnúť vo väčšine účtovných jednotiek, aby mohli vykonávať prácu účtovníka v organizáciách štátnej správy a samosprávy
 • poskytnúť základné informácie o účtovaní záväzkov a pohľadávok
 • poskytnúť základné informácie o účtovaní časového rozlíšenia nákladov
 • poskytnúť informácie o účtovaní rezerv a opravných položiek
 • poskytnúť informácie o spôsobe účtovania zásob,
 • poskytnúť informácie o metodických usmerneniach za rok 2022
Obsah seminára 
 
Pozícia účtovníka, ekonóma alebo kontrolóra vo verejnej správe má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú z pravidiel rozpočtového hospodárenia a pravidiel financovania štátnej správy a územnej samosprávy.
 
Vychádzajúc z najčastejšie sa opakujúcich otázok zo strany účtovníkov, ekonómov, kontrolórov, budeme rozoberať problémy, s ktorými sa stretávate v priebehu účtovného obdobia.
 
Hlavnou témou seminára je Opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v kontexte so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 
Účastníci budú upozornení na najčastejšie nedostatky v daných oblastiach.

Program 

Na čo sa na seminári sústredíme?
 • Záväzky a pohľadávky účtovnej jednotky, členenie záväzkov a pohľadávok, dohodnutá lehota splatnosti a zostatková lehota splatnosti, vznik pohľadávky a záväzku, oceňovanie záväzkov a pohľadávok, postúpenie pohľadávok, odpis pohľadávky, pristúpenie k záväzku, prevzatie dlhu
 • Rezervy a opravné položky, tvorba a zúčtovanie rezerv, rezervy zákonné a rezervy ostatné, tvorba opravných položiek k pohľadávkam, k dlhodobému majetku, k zásobám, k pohľadávkam, ku krátkodobému finančnému majetku
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • Zásoby a ich účtovanie
 • Informácie o vydaných metodických usmerneniach v roku 2022
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike si môžete pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorke a budú zodpovedané v rámci prednášky. Môžete ich však klásť lektorke priamo počas konania online seminára formou chatu.  

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
​Online seminár je určený len pre prihlásených účastníkov (prostredníctvom webovej stránky, mailom, telefonicky . . . ). Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť seminár iným, než prihláseným osobám.

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
89,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.22 17.6.22 170622 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:30 - 9:00 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
9:00 - 11:00 hod.:  1. časť online seminára 
11:00 - 11:45 hod.: Prestávka na obed
11:45 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - online prenos s moderátorom, pracovné materiály, videozáznam, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady. 
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *