head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - Novely vyhlášok - Zmeny od 1.1.2021 očakávané zmeny od 1.7.2021

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ - expert, praktik a lektor v oblasti odpadového hospodárstva, spoluautor viacerých odborných publikácií
Dátum a miesto konania seminara: 04.05.2021 - Online seminár

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie s uznávaným expertom v oblasti odpadového hospodárstva
-
pánom Ing. Peter Gallovičom 

Komplexné poňatie problematiky

Aké problémy vznikajú v praxi a ako ich správne riešiť?

Aké sú zmeny v odpadovom hospodárstve od 1.1.2021 a aké sa plánujú od 1.7.2021?

Ako správne a bezchybne aplikovať legislatívne podmienky do praxe? 

Zo seminára Vám bude sprístupnený videozáznam


Seminár je určený pre:

 • pôvodcov a držiteľov odpadu
 • prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadmi
 • obce a mestá
 • podnikateľov v odpadovom hospodárstve
 • všetkých záujemcov o problematiku odpadového hospodárstva

Cieľ seminára
 
Pripravili sme pre Vás seminár, na ktorom sa dozviete:
 • Všetky relevantné informácie o tom, čo priniesli aktuálne zmeny do praxe a aké problémy vznikajú pri ich aplikácii v praxi a ako ich správne vyriešiť
 • aké sú očakávané zmeny od 1. 7. 2021
 • Ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov
 • Aké žiadosti treba podať a s ktorým úradom komunikovať
 • Ako predísť možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie
 • Ako správne a bezchybne aplikovať legislatívne podmienky do praxe
 • Komplexne o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve
Zárukou kvality poskytovaných informácií je dlhoročný expert, praktik a lektor v oblasti odpadového hospodárstva - Ing. Peter GALLOVIČ.

Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a pripravované zmeny
 • Základné ustanovenia – zmeny
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov + zákazy
 • Povinnosti výkupní a zberní, prevádzkovateľov zariadení
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcovprehľad povinností + zmeny
 • Osobitné prúdy odpadovodpadové oleje a stavebné odpady
 • Komunálny odpadzmeny a úpravy definícií a povinností
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Správne delikty – prehľad
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
 • Diskusia s lektorom, riešenie konkrétnych problémov z praxe

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike si môžete pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorovi a budú zodpovedané v rámci prednášky. Môžete ich však klásť lektorovi priamo počas konania online seminára formou chatu.  

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
​Online seminár je určený len pre prihlásených účastníkov (prostredníctvom webovej stránky, mailom, telefonicky . . . ). Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť seminár iným, než prihláseným osobám.

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
84,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.5.21 4.5.21 040521 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:30 - 9:00 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
9:00 - 11:00 hod.:  1. časť online seminára 
11:00 - 11:45 hod.: Prestávka na obed
11:45 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - online prenos s moderátorom, pracovné materiály, videozáznam, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady. 

Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *