head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vydávanie rozhodnutí elektronicky - elektronizácia štátnej správy a samosprávy v roku 2022 - Zaktualizovaný seminár

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Dátum a forma seminára: 15.06.2022 - Online seminár

Zaktualizovaný program

Zo seminára Vám bude sprístupnený videozáznam


Vydávanie rozhodnutí elektronicky, procesy vedúce k vydaniu rozhodnutia, zverejňovanie  

PRAKTICKÉ UKÁŽKY

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie 

s uznávanou odborníčkou na aplikáciu eGovernmentu do praxe s pani Ing. Erikou Kusyovou


Seminár je určený:

 • všetkým záujemcom o problematiku elektronizácie verejnej správy a elektronických schránok
 • pre štátne školy - materiské, základné, stredné, vysoké, ktoré majú najnovšie povinnosť vydávať rozhodnutia elektronicky

Cieľom seminára je
 
 za účelom Vašej aplikácie do praxe  informovať Vás:
 • o skúsenostiach z praxe po rokoch platnosti zákona
 • o vydávaní rozhodnutí elektronicky
 • o aktualitách a novinkách v elektronickej komunikácii úradu
 • o častých chybách vyskytujúcich sa v praxi a ako ich správne a v zmysle legislatívy riešiť
 • aké sú aktuálne prognózy
Na seminári budú prezentované skúsenosti z praxe po rokoch platnosti zákona, vydávania rozhodnutí elektronicky, aktuálne informácie a novinky v elektronickej komunikácii úradu, štandardy pre informačné systémy a zároveň používanie elektronickej schránky a základné povinnosti súvisiace s e-Governmentom.
 
Absolvovaním nášho seminára sa dozviete ďalšie aktuálne novinky v elektronizácii štátnej správy a samosprávy v roku 2022 a tak získate celkový prehľad o aktuálnej situácii v tejto oblasti. 
 
Táto problematika je stále živá a neustále sa mení a dopĺňa.
 
Pani lektorka Vám predstaví novinky, poukáže na problémy v oblasti elektronizácie štátnej správy a samosprávy a navrhne Vám riešenia.

 
So seminárom súvisia nasledovné právne predpisy 
a zákonné normy:
 1. Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente_
 2. Zákon č. 95/2019 Z. zo informačných technológiách vo verejnej správy
 3. Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
 4. Zákon č. 177/2018 proti byrokracii
 5. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 7. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o dôveryhodných službách)
 8. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
 9. Vyhláška č. 85/2018 o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
 10. Vyhláška č. 70/2021 o zaručenej konverzii

Program seminára

 • Vydávanie rozhodnutí elektronicky
  • konanie v elektronickej podobe: podanie   proces spracovania   vydanie rozhodnutia
  • súvisiace zverejňovanie, overovanie dát a dokumentov
  • problémy v praxi, ako dodržať, čo platí
  • najčastejšie porušenia a ako im predísť
 • Elektronický podpis
  • spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať
  • formát elektronického podpisu, preukázateľný podpisový záznam
  • praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení
  • skúsenosti z praxe – podpis na zmluve, podpis na rozhodnutí
 • Elektronická registratúra
  • dôležitosť IS na správu registratúry,
  • prijímanie podaní, ich spracovanie,
  • vytváranie podaní, posielanie rozhodnutí, odpovedanie na podania
  • podávanie projektov, ako majú vyzerať ich náležitosti
 • Dlhodobé dôveryhodné ukladanie
 • Doručovanie elektronicky a listinný rovnopis
  • ​Centrálne úradné doručovanie
 • Zaručená konverzia
  • súvislosť s prechodom účtovníctva  na elektronickú podobu
 • Registre
  • integrácia, alebo oversi.gov.sk – jedenkrát a dosť
 • Informačný systém pre zaručené spracovanie
  • dodávatelia
  • aplikačné rozhrania, integrácie
 • Zverejňovanie na CUET
 • OpenData
 • Kontroly
  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – MIRRI SR
   • egovernment
   • prístupnosť webového sídla
  • Najvyšší kontrolný úrad SR – NKÚ SR
  • Transparency international Slovensko – TIS
 • Diskusia
Program seminára je vždy ku termínu seminára aktualizovaný :)
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike môžete klásť lektorke ústne alebo formou chatu počas prenosu online seminára. Takisto si môžete otázky pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorke a budú zodpovedané v rámci prednášky.

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Videokonferenčný program Zoom môžete používať:
  • bez potreby jeho inštalácie vo Vašom počítači - prostredníctvom webového prehliadača
  • vo verzii nainštalovaného programu resp. aplikácie
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
​Online seminár je určený len pre prihlásených účastníkov (prostredníctvom webovej stránky, mailom, telefonicky . . . ). Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť seminár iným, než prihláseným osobám.

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena  / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
79,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 1.6.22 15.6.22 150622 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:30 - 9:00 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
9:00 - 11:30 hod.:  1. časť online seminára 
11:30 - 12:15 hod.: Prestávka na obed
12:15 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
 
Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH. V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - opracovné materiály, videozáznam, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *