head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zákon o slobode informácií - Najčastejšie problémy v súčasnom období a ako ich správne riešiť

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Dátum a miesto konania seminara: 18.08.2020 - Online seminár

Seminár je určený pre:

 • všetky organizácie štátnej správy a samosprávy :
  • pre ústredné orgány štátnej správy
  • ostatné štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • mestá a obce  
  • samosprávne kraje
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami
 • ďalšie povinné osoby v zmysle infozákona

Cieľ seminára
 
Na seminári sa dozviete všetky potrebné informácie o Vašich povinnostiach, v oblasti povinného zverejňovania a poskytovania informácií v súčasnom období.

Zároveň Vás pán lektor upozorní na  najčastejšie pochybenia v praxi, dozviete sa ako ich riešiť a ako im predchádzať do budúcnosti. 
 
Na seminári bude problematika povinného zverejňovania informácií prezentovaná praktikom a zároveň spolutvorcom Infozákona, pánom JUDr. Vladimírom Pirošíkom, ktorý Vám pomôže pri riešení Vašich odborných problémov.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Prehľad častých pochybení orgánov verejného sektora pri sprístupňovaní informácií
 • Prehľad aktuálnej „korona legislatívy“ dotýkajúcej sa práva verejnosti na informácie
 • Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie
 • Ochrana obchodného tajomstva
 • Autorskoprávna ochrana
 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
 • Šikanózne žiadosti - možnosti právnej ochrany
 • Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií
 • Prokuratúra, priestupky
 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií - prokuratúra, priestupkové konanie
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr, uznesení OZ a ďalších dokumentov
 • Opakované použitie informácií (OPI)
 • Plány novej vlády v oblasti informovanosti
 • Otázky a odpovede

Organizačné pokyny

Otázky k prednášanej problematike si môžete pripraviť vopred a zaslať nám ich - my ich postúpime lektorovi a budú zodpovedané v rámci prednášky. Môžete ich však klásť lektorovi priamo počas konania online seminára formou chatu.  

Technické požiadavky:

 • Počítač alebo mobilný telefón (s operačným systémom Android, iOS alebo Windows) alebo tablet
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Prehrávanie zvuku - reproduktory prip. slúchadlá
 • Online semináre budú realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy Zoom (www.zoom.us). Pripojenie si môžete otestovať vopred na https://zoom.us/test
 • Bližšie technické informácie ku konkrétnemu online semináru (link, prihlasovacie údaje, . . . ) Vám budú poskytnuté 2 dni pred jeho realizáciou spolu s odborným materiálom
 • V prípade technických otázok neváhajte kontaktovať Ing. Petra Ondráška (peter.ondrasek@edospem.sk, 0908 951 026)
 • Spolu to zvládneme :)

Informácie a technická podpora:

Ing. Peter Ondrášek - mobil: 0908 /951 026  e-mail: peter.ondrasek@edospem.sk  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 1.7.20 18.8.20 180820 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

8:30 - 9:15 hod.: online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
9:15 - 11:00 hod.:  1. časť online seminára 
11:00 - 11:45 hod.: Prestávka na obed
11:45 - 14:00 hod.: 2. časť online seminára
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - online prenos s moderátorom, pracovné materiály, videozáznam a Certifikát o absolvovaní seminára.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Online seminár

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *