head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zákon o slobode informácií - Najčastejšie problémy v súčasnom období a ako ich správne riešiť

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Dátum a miesto konania seminara: 18.08.2020 - Bratislava

Seminár je určený pre:

 • všetky organizácie štátnej správy a samosprávy :
  • pre ústredné orgány štátnej správy
  • ostatné štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • mestá a obce  
  • samosprávne kraje
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami
 • ďalšie povinné osoby v zmysle infozákona

Cieľ seminára
 
Na seminári sa dozviete všetky potrebné informácie o Vašich povinnostiach, v oblasti povinného zverejňovania a poskytovania informácií v súčasnom období.

Zároveň Vás pán lektor upozorní na  najčastejšie pochybenia v praxi, dozviete sa ako ich riešiť a ako im predchádzať do budúcnosti. 
 
Na seminári bude problematika povinného zverejňovania informácií prezentovaná praktikom a zároveň spolutvorcom Infozákona, pánom JUDr. Vladimírom Pirošíkom, ktorý Vám pomôže pri riešení Vašich odborných problémov.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Prehľad častých pochybení orgánov verejného sektora pri sprístupňovaní informácií
 • Prehľad aktuálnej „korona legislatívy“ dotýkajúcej sa práva verejnosti na informácie
 • Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie
 • Ochrana obchodného tajomstva
 • Autorskoprávna ochrana
 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
 • Šikanózne žiadosti - možnosti právnej ochrany
 • Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií
 • Prokuratúra, priestupky
 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií - prokuratúra, priestupkové konanie
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr, uznesení OZ a ďalších dokumentov
 • Opakované použitie informácií (OPI)
 • Plány novej vlády v oblasti informovanosti
 • Otázky a odpovede

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom v elektronickej podobe
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia
 • teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta)  

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
74,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 1.7.20 18.8.20 180820 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:15
1. Časť odborného programu: 9:15 - 11:00
Prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, videozáznam a Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava (mapa)

Doprava: Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn. 
Z hlavnej stanice ŽSR: Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peši presun (cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina), výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.) 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209.
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti) alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *