head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Novinky a zmeny v zákone o štátnej službe - konkrétne rady, príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie - Zaktualizovaný seminár

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Dátum a miesto konania seminara: 06.12.2019 - Bratislava

Zaktuallizovaný seminár

​Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

konkrétne rady, príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie


Seminár je určený:

 • pre subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti
 • vedúcim zamestnancom
 • personalistom
 • mzdárom
 • ekonómom
 • kontrolórom
 • audítorom
 • štátnym zamestnancom a ostatným záujemcom o danú problematiku

Cieľom seminára je
 • oboznámiť účastníkov seminára so zmenami od 1.1.2020 a s aktuálnou úpravou zákona o štátnej službe s cieľom jej praktickej aplikácie
 • ozrejmiť najčastejšie problémy, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe a poskytnúť návod na ich správne riešenie
 • prezentácia na konkrétnych príkladoch z praxe
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Dôvody prijatia zákona o štátnej službe č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
 • Zmeny v zákone o štátnej službe súvisiace so zjednodušením aplikačnej praxe (navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020)
 • Najčastejšie otázky k správnej aplikácii jednotlivých ustanovení v praxi:
  • vzniku, zmeny a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru
  • výberových konaní
  • služobného hodnotenia štátneho zamestnanca
  • povinností a obmedzení štátneho zamestnanca
  • odmeňovania štátneho zamestnanca
 • Konkrétne príklady z praxe:
  • podmienky prijatia do štátnej služby
  • preukazovanie bezúhonnosti
  • plynutie skúšobnej doby
  • dočasné a trvalé preloženie
  • zmena druhu štátnej služby
  • zmena dôvodu zastupovania
  • realizácia organizačnej zmeny
  • ponuková povinnosť služobného úradu
  • vhodné štátnozamestnanecké miesto
  • neúspešné výberové konanie
  • výberové konanie a organizačná zmena
  • obmedzenia v štátnozamestnaneckom pomere
  • služobné hodnotenie v praxi
  • odmeňovanie (osobný príplatok, príplatok za výkon činnosti mentora, odmena)
 • Diskusia a individuálne konzultácie

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
79,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.12.19 4.12.19 061219 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *