head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Ako postupovať pri spracúvaní osobných údajov v personálnej a mzdovej práci v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov Praktické riešenie aplikačných problémov s mnohými príkladmi z praxe

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ - dlhoročná špecialistka a lektorka v oblasti ochrany osobných údajov
Dátum a miesto konania seminara: 10.12.2019 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie
 s dlhoročnou špecialistkou na ochranu osobných údajov 

 

 


Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je vysoká odbornosť pani lektorky:

 • dlhoročná špecialistka a lektorka v oblasti ochrany osobných údajov,
 • pracovala na Úrade na ochranu osobných údajov,
 • aktuálne pracuje v súkromnej sfére, zaoberá sa poradenstvom v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov,
 • je autorkou mnohých článkov,
 • za 16 rokov svojej lektorskej činnosti prednáša na mnohých seminároch.

​Z hodnotení účastníkov seminárov lektorovaných pani Miklošovou:

 • Som s prednáškou veľmi spokojná.
 • Prednáška adresná, zaujímavá, pútavá, precízne odborná. Naozaj perfektná. Ďakujem....
 • Prednáška prínosná, ochota diskutovať, poradiť...
 • Som na treťom školení GDPR a toto bolo najkonkrétnejšie, nielen prezentácia zákona, ktorú si môžem prečítať aj sám...atď.

Seminár je určený:

prevádzkovateľom, sprostredkovateľom, ako aj tým, ktorí vykonávajú úlohu zodpovednej osoby.

Seminár je zameraný na spracúvanie osobných údajov v agende personalistiky a miezd.
 
Vychádza z praktických skúseností a poznatkov pri aplikácii GDPR v personálnej a mzdovej práci.
Cieľ seminára
 • praktický dopad GDPR a platného zákona o ochrane osobných údajov na personálnu a mzdovú prácu
 • skúsenosti z praxe – ako správne aplikovať legislatívne podmienky do praxe, najčastejšie chyby a ako ich správne riešiť
Vysokou pridanou hodnotou seminára je odbornosť a lektorská zručnosť pani lektorkyjej poznanie a práca s osobnými údajmi ako z pohľadu inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov, tak z pohľadu praxe a praktickej aplikácie.
 
Na základe svojich bohatých skúseností Vám rada poskytne tie správne rady a návody pri aplikácii legislatívnych pravidiel a riešení a zlepšovaní ochrany a spracúvania osobných údajov vo Vašej práci.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Toky osobných údajov v praxi personálnych a mzdových útvarov. Ako bezpečne získavať osobné údaje. Uchádzači o zamestnanie. Výberové konanie.
 • Kto je to dotknutá osoba. Osobné údaje ktorých dotknutých osôb sa môžu nachádzať  v osobných spisoch a v dokumentoch vytváraných v mzdových a personálnych agendách. Chránené osoby.
 • Kedy sa údaj stáva osobným údajom. Typy osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v personálnej a mzdovej práci. Spracovateľské činnosti a ich právne základy.
 • Komunikácia s dotknutou osobou od prvého kontaktu: Práva dotknutých osôb. Zákonník práce a práva dotknutej osoby.  Ako zabezpečiť preukázateľnosť aplikácie povinností týkajúcich sa práv dotknutej osoby.  
 • Kopírovanie úradných dokladov, používanie fotografie. Dochádzkové systémy a personálna agenda. Monitorovanie zamestnancov. Využíva sa v personálnej agende súhlas?
 • Školenia zamestnancov – ako zabezpečiť korektné spracúvanie osobných údajov súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov pri školení zamestnancov externými subjektmi. Postavenie externých subjektov. 
 • Kedy a ako aktualizovať záznamy o spracovateľských činnostiach. Účel a obsah vedenia záznamov vzhľadom k personálnej a mzdovej práci.
 • Archivácia osobných údajov v mzdových a personálnych agendách vzhľadom k účelom spracúvania.
 • Oprávnené osoby. Na základe čoho sú fyzické osoby spracúvajúce osobné údaje oprávnené pre prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje.  Ako realizovať poučenie oprávnených osôb podľa novej legislatívy.
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov v personálnej a mzdovej agende. Ako zabezpečiť riešenie incidentov. Riadenie rizík. Oznamovanie incidentov.
 • Výkon dozoru podľa novej legislatívy. Ako sa pripraviť na kontrolu zo strany dozorného orgánu.
Privítame vaše otázky vopred a námety do diskusie :)

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
74,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.12.19 9.12.19 101219 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava

Doprava: Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn. 
Z hlavnej stanice ŽSR: Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peši presun (cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina), výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.) 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209.
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti) alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *