head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Nové trendy a povinnosti - Správa registratúry a registratúrny poriadok v druhom polroku 2019 - Aktuálne novinky a zmeny

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Dátum a miesto konania seminara: 05.12.2019 - Bratislava


Zaktualizovaný seminár

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávanou odborníčkou v oblasti e-Governmentu, správy registratúry a archívnictva - pani Mgr. Máriou Mrižovou, PhD.

Novela zákona o e-Governmente

Nové funkcionality IS na správu registratúry

Nové pravidlá manipulácie s utajovanými registratúrnymi záznamami

Nové štandardy IS na správu registratúry

Elektronické úradovanie aktuálne


Dozviete sa na našom seminári :)


Seminár je určený:

 • orgány verejnej moci všetkých stupňov
 • správcov registratúry
 • IT zamestnancov
 • asistentky
 • tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty, alebo práve uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov

Cieľ seminára 
 
Ak aktuálne stojíte pred otázkou či má Váš správca registratúry nastavovať aj procesy manipulácie s dokumentmi v rámci e-Governmentu tak odpoveď je jednoznačne „ÁNO“. e-Governemt je cely o elektronickom úradovaní, teda o vybavovaní veci prostredníctvom oficiálnych úradných dokumentov iba elektronickou cestou. Čo znamená, že sa mu iba mení forma toho, čo  už usmerňoval a riadil doteraz. Z vecného hľadiska by preto mal správca registratúry e-Governmentu porozumieť, vedieť odpovedať na pripadne otázky, definovať vecné zadania pre technické nastavenie konkrétneho manipulačného úkonu alebo pracovného proces a v neposlednom rade by to mal vedieť zadať/povedať IT zamestnancovi tak, aby ten zadaniu porozumel.
 
Cieľom seminára je preto:
 • poskytnúť Vám informácie, s ktorých využitím môžete zadefinovať a zaviesť procesy vedúce k modernej správe registratúry,
 • poskytnúť Vám aktuálne, relevantné a praktické informácie o zmenách tak, aby ste po absolvovaní seminára boli pripravení na ich praktickú aplikáciu v súlade so zákonom vo Vašej práci:
  • novela vyhlášky MV SR č. 49/2019 Z. z. o podrobnostiach správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu - zmeny v procese správy dokumentu a spisu v rámci výkonu verejnej moci elektronicky v praxi,
  • nové pravidlá manipulácie s elektronickými podaniami, ich spracúvaní, ukladaní kombinovaných spisov, využívaní plnej funkcionality IS na správu registratúry, ako aj modulu elektronického úradného doručovania a v neposlednom rade nové pravidlá administrácie pri manipulovaní s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti.  
Využite preto jedinečnú príležitosť na získanie informácií z prvej ruky :)
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Platná legislatíva v oblasti správy dokumentov – aktuálne novinky a zmeny
 • Efektívna správa registratúry - príjem, evidovanie, tvorba spisov, spracovanie, elektronické odosielanie a ukladanie neelektronických záznamov, stanovenie procesných úkonov pri správe dokumentov, nové pravidlá pre prístup k nim – podľa novely vyhlášky MV SR č. 49/2019 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
 • Správa špeciálnych druhov registratúrnych záznamov; agendové informačné systémy (osobitne evidencie) – manipulácia so špeciálnymi typmi dokumentov  (utajované, personálne, účtovné a pod.)
 • Správa elektronických dokumentov a nové štandardy pre vedenie elektronických informačných systémov na správu registratúry a, zhodnoverňujúce (bezpečnostné) prvky elektronických dokumentov, nové pravidlá ochrany využívania elektronických dokumentov Povinnosti pri správe elektronickej registratúry – manipulácia s e-dokumentmi v procese ich spracovania (obeh, spracovateľské procesy, schvaľovací proces, autorizácia, vyťažovanie informácií)
 • Agendové informačné systémy (osobitne evidencie) – novinky v manipulácii so špeciálnymi typmi dokumentov  (personálne, účtovné a pod.)
 • Vyraďovacie konanie – nový spôsob predkladania návrhov na vyradenie
 • Diskusia
 Program seminára bude vždy ku termínu seminára aktualizovaný :)

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke

Platbu prosím zrealizujte až v decembri roku 2019

Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.12.19 3.12.19 051219 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *