head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po zmenách od 1.1.2019 a od 1.9.2019 - Zmeny, ktoré priniesli nedostatky v odmeňovaní zamestnancov pri ich aplikácií v praxi

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Dátum a miesto konania seminara: 17.12.2019 - Bratislava

Zaktualizovaný seminár

Rady a príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie


Seminár je určený:

 • pre subjekty štátnej správy a samosprávy
  • ústredné orgány štátnej správy
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • obce, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
  • štátne fondy
 • personálne pre: vedúcich zamestnancov, personalistov, mzdové účtovníčky, manažérov ľudských zdrojov, audítorov, kontrolórov a záujemcov o problematiku odmeňovania vo verejnej správe podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Cieľom seminára je
 • predstaviť a vysvetliť
  • ako sa upravil systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • ako ho správne aplikovať do praxe
  •  elimináciu hlavných nedostatkov v odmeňovaní, odstránenie finančného podhodnotenia a redukciu počtu platových tried
  •  špecifiká odmeňovania
  • najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi a ich správne riešenia
 • Na seminári Vám budú prezentované praktické rady, návody, riešenia odborníčkou z praxe.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Predmet, rozsah a dôvody zmien odmeňovania zamestnancov
  • subjekty, na ktoré sa zákon vzťahuje
  • finančné podhodnotenie, roztrieštenosť a obmedzenia
 • Najvýznamnejšie zmeny s dopadom na aplikačnú prax
  • zmeny účinné od 1. januára 2019
  • zmeny účinné od 1. septembra 2019
 • Kvalifikačné predpoklady
  • vzdelanie a prax
  • osobitný kvalifikačný predpoklad
  • posudzovanie kvalifikačných predpokladov
 • Plat zamestnanca
  • tarifný plat, zvýšenie tarifného platu
  • zákonné príplatky
  • príplatok za profesijný rozvoj
  • nárokové zložky platu
  • nenárokové zložky platu
  • povinnosti zamestnávateľa
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových tried
  • zaraďovanie podľa najnáročnejšej činnosti
  • zaraďovanie vedúceho zamestnanca
  • katalóg pracovných činností
  • zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
  • započítavanie odbornej praxe a započítanej praxe
 • Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona
 • Diskusia a riešenie konkrétnych otázok

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 2.12.19 16.12.19 171219 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH. 
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *