head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite s praktickými príkladmi, návodmi, riešeniami a odporúčaniami - priamo od metodičiek zákona o finančnej kontrole a audite

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Dátum a miesto konania seminara: 03.12.2019 - Bratislava

Výklad lektoriek je vysoko hodnotený účastníkmi našich seminárov


Seminár je určený:

 • pre všetky organizácie štátnej správy a samosprávy (všetky orgány verejnej správy)
  • ústredné orgány štátnej správy
  • štátne fondy
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • mestá, obce  
  • samosprávne kraje
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami
 • profesinálne pre
  • zamestnancov zodpovedných za finančnú kontrolu (manažérov, vedúcich a štatutárnych zamestnancov, . . . )
  • zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu
  • hlavných kontrolórov a zamestnancov útvarov hlavných kontrolórov VÚC, miest a obcí
  • zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit v organizáciách štátnej správy a samosprávy
  • všetkých záujemcov o problematiku základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu a vládneho auditu.

Obsah seminára
 • predstavenie zákona o finančnej kontrole a audite so zameraním na finančnú kontrolu
 • vysvetlenie významu a potreby vykonávania finančnej kontroly a poukázanie na rozdiely medzi jednotlivými finančnými kontrolami
 • predstavenie praktických príkladov kedy a akým spôsobom správne vykonávať finančnú kontrolu
 • poskytnutie návodov na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite so zohľadnením rôznorodosti jednotlivých orgánov verejnej správy
 • poukázanie na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú orgány verejnej správy pri výkone finančnej kontroly a poskytnutie riešení a odporúčaní, ako sa týmto chybám vyhnúť
 • vysvetlenie ako správne aplikovať metodické usmernenie k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite
 • poskytnutie individuálnych konzultácií k problémom vznikajúcim pri vykonávaní finančnej kontroly
Cieľ seminára
 
Účinnosťou zákona o finančnej kontrole a audite sa výrazne zmenil, a zároveň zjednodušil výkon finančnej kontroly v prostredí orgánov verejnej správy, pričom postup výkonu finančnej kontroly sa ešte viac zefektívnil po účinnosti novely zákona o finančnej kontrole a audite (od 1. 1. 2019). Aj napriek tomu však aplikačná prax stále ukazuje, že orgány verejnej správy majú problémy s aplikáciou zákona o finančnej kontrole a audite, a to najmä vo vzťahu k zabezpečeniu správneho vykonávania relevantných finančných kontrol v podmienkach daného orgánu verejnej správy.
 
Cieľom seminára je preto predstaviť a vysvetliť Vám
 • zákon o finančnej kontrole a audite so zameraním na finančnú kontrolu
 • metodické usmernenie k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite
 • najčastejšie sa vyskytujúce problémy/otázky vo vzťahu k finančnej kontrole
 
Na seminári Vám:
 • bude poskytnutý výklad vybraných ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite so zameraním na finančnú kontrolu
 • budú poskytnuté informácie z metodického usmernenia k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite
 • budú predstavené najnovšie poznatky týkajúce sa aplikácie vybraných ustanovení zákona vo vzťahu k finančnej kontrole
 • budú predstavené príklady z aplikačnej praxe a návody pre správne vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach rozličných orgánov verejnej správy
 • budú zodpovedané otázky týkajúce sa finančnej kontroly a auditu priamo metodičkami zákona
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Zákon o finančnej kontrole a audite so zameraním na finančnú kontrolu
 • Metodické usmernenie k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite
 • Finančná kontrola vykonávaná orgánmi štátnej správy a samosprávy (základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste) – riešenie praktických problémov
 • Diskusia a individuálne konzultácie
Program seminára bude vždy ku termínu seminára aktualizovaný :)

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkami
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke

 

Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
79,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.12.19 2.12.19 031219 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:30
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *