head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Štátna pomoc a minimálna pomoc vo verejnej správe - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.
Dátum a miesto konania seminara: 07.12.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Štátna pomoc podlieha prísnemu monitorovaniu a kontrole
 
Postupy a podmienky poskytovania štátnej pomoci musia byť dodržiavané striktne v súlade so zákonom o štátnej pomoci č. 358/2015 Z. z. a legislatívou Európskeho spoločenstva vzťahujúcou sa na štátnu pomoc, nakoľko ich porušenie môže byť sankcionovateľné

 
Dozviete sa na našom seminári :)


Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je vysoká odbornosť pána lektora:

 • V aplikačnej praxi pôsobí ako advokát.
 • V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
 • Je lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Akadémie vzdelávania samosprávy i samostatných regionálnych vzdelávacích centier.

Seminár je určený:

 • Zamestnancom štátnej správy a samosprávy, voleným predstaviteľom samosprávy.

 
Cieľom seminára je
 • vysvetliť základné princípy a postupy aplikácie štátnej pomoci v podmienkach organizácií štátnej správy a samosprávy.
Úvod
 
Štátna pomoc je pomoc poskytovaná členským štátom  akoukoľvek formou (peňažnou alebo nepeňažnou) zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž,  alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov,  alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Štátnu pomoc možno poskytnúť predovšetkým na účely rozvoja regiónov, podpory výskumu a vývoja, ochranu životného prostredia, ale aj na podporu zamestnanosti či v prospech malých a stredných podnikov.
 
Štátna pomoc sa poskytuje predovšetkým zo strany organizácií štátnej správy a samosprávy podnikateľským subjektom a to z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo fondov Európskej únie. Keďže každá takáto pomoc istým spôsobom narušuje hospodársku súťaž (zvýhodňuje tie subjekty, ktoré štátnu pomoc prijali – t.j. príjemcov) podlieha prísnemu monitorovaniu a kontrole. Preto musia byť postupy a podmienky poskytovania štátnej pomoci zo strany týchto orgánov striktne dodržiavané v súlade so zákonom o štátnej pomoci č. 358/2015 Z. z. a legislatívou Európskeho spoločenstva vzťahujúcou sa na štátnu pomoc, nakoľko ich porušenie môže byť sankcionovateľné.
 
Prednáška lektora  bude zameraná na aktívnu komunikáciu s publikom.

Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Oblasti, v ktorých  samospráva a štátna správa poskytujú  najčastejšie pomoc - nakladanie s majetkom (predaj, nájom, vecné bremená), dotácie.
 • Vysvetlenie pojmu podnik a hospodárska činnosť.
 • Test štátnej pomoci.
 • Povinnosti voči Protimonopolnému úradu SR pri pomoci de minimis.
 • Sankcie.
 • Zodpovednosť za škodu za porušenie pravidiel štátnej pomoci.

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
79,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 3.12.18 5.12.18 071218 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 21, výstup na zastávke Račianske mýto, pešo na električku č. 5, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *