head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Realizácia systému riadenia rizík vo verejnej správe

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - dlhoročný odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Dátum a miesto konania seminara: 18.06.2019 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávaným prednášateľom problematiky riadenia rizík - pánom Ing. Ľubomírom Šidelským, PhD.

 • Ako si splniť zákonnú povinnosť zabezpečenia systému  riadenia rizík v rámci finančného riadenia v organizácii 
 • Vysvetlenie postupu organizácie pri procese riadenia rizík  
  • Organizačná príprava a vydanie internej smernice
  • Postup pri vyhľadávaní rizík a použité metódy  
  •  Analýza identifikovaných rizík – popis rizík a  následok
  •  Proces hodnotenia – pravdepodobnosť a dopad
  •  Prijímanie opatrení a zodpovednosť
  •  Zber a katalóg rizík
  •  Monitorovanie a kontrola 
 •  Prezentácia praktického príkladu uplatnenia procesu riadenia rizík v orgánoch štátnej správy a samosprávy 
 • Vysvetlenie postupu pri vypracovaní sprievodnej dokumentácie v zmysle  právnej povinnosti podľa § 5 ods. 2,  písm. A) zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a  metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/007242/2018-1411 k hodnoteniu finančného riadenia v orgánoch verejnej správy, ktorého súčasťou je aj metodika riadenia rizík 
 • Obsah vnútornej smernice k aplikácii systému riadenia rizík

Dozviete sa na našom seminári :)

Určenie seminára:

Podľa zákona o finančnej kontrole a audite č. 357/2015  je každá organizácia štátnej správy a samosprávy povinná v zmysle § 5 zabezpečiť riadenie rizík a finančnú kontrolu, aby sa pri plnení jeho zámerov a cieľov predchádzalo porušovaniu zákona o finančnej kontrole a audite, všeobecných právnych predpisov vydaných na jeho vykonávanie, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike  poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia. V nadväznosti na uvedený zákon Ministerstvo financií SR vydalo aj Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/007242/2018-1411 k hodnoteniu finančného riadenia v orgánoch verejnej správy, ktorého súčasťou je aj metodika riadenia rizík.
 
Z citácie zákona teda vyplýva pre všetky organizácie štátnej správy a samosprávy zabezpečiť systém riadenia rizík, t.j. prijatie komplexu činností a opatrení, ktoré eliminujú alebo obmedzia pravdepodobnosť vzniku rizík alebo znížia ich vplyv, ktoré sa vyskytujú vo všetkých činnostiach alebo procesoch pri každodennej práci všetkých odborných útvarov Ide teda o predchádzanie udalosti alebo iných nežiaducich  skutočností, ktoré môžu mať  nepriaznivý vplyv alebo negatívny dopad pri plnení zámerov a cieľov organizácie a  porušovaniu predpisov a možných finančných dôsledkov, ktoré môžu spôsobiť vážne ekonomické problémy.
 
Riziko nie je nejaký imaginárny prvok, ktorý iba zbytočne byrokratizuje riadenie,  ale ide o v praxi potvrdený reálny,  všade  prítomný a charakteristický sprievodný jav fungovania všetkých organizácií vo verejnej správe, ktorý ak sa nerieši, znižuje schopnosť organizácie dosahovať ciele a priaznivé ekonomické výsledky a zvyšuje možnosť vzniku finančných a iných škôd.
 
Zavedeniu procesu riadenia rizík do organizácií verejnej správy sa  v súčasnosti venuje významná pozornosť zo strany vlády SR aj orgánov Európskej únie. Povinnosť jeho uplatnenia sa stáva bežným predmetom kontroly zo strany kontrolných a audítorských orgánov a jeho neuplatnenie môže byť kvalifikované ako vážne porušenie zákona o finančnej kontrole a audite spojené s možnými  finančnými sankciami.
 
Na proces riadenia rizík sa už nehľadí ako na aktivitu, ktorej vykonávanie závisí iba od dobrovoľného  rozhodnutia  manažmentu organizácie, ale ako povinnosť.  Analýzy odborníkov, skúsenosti z aplikačnej praxe a  identifikované nedostatky pri kontrolách a auditoch ukazujú, že akékoľvek zlyhanie, či už neplnenie stanovených cieľov, identifikované nedostatky finančného charakteru kontrolnými alebo audítorskými orgánmi, alebo vznik podvodov a korupcie je dôsledkom skutočnosti, že riziká v systéme riadenia reálne existovali, ale sa neriešili vôbec, alebo sa riešili iba formálne.
 
Preto štatutárny orgán a vedúci manažéri každého orgánu verejnej správy musia permanentne na tieto riziká reagovať a zvoliť aktívny prístup k ich eliminácii alebo obmedzeniu pravdepodobnosti ich vzniku. To sa dá dosiahnuť iba plánovitým a angažovaným prístupom vedenia organizácie. V  zmysle zákona sú povinní zabezpečiť systém riadenia rizík, t.j. systematické identifikovanie, vyhodnocovanie a sledovanie svojich rizík, ich administráciu a prijatie účinných opatrení na zníženie ich nepriaznivého vplyvu  na dosahovanie cieľov. Účinný proces riadenia rizík si vyžaduje aj angažovanosť vedúcich zamestnancov a určenie ich zodpovednosti v rámci organizácie.

Z uvedeného dôvodu je seminár určený pre:

 • všetky organizácie verejnej správy, t.j. pre ústredné orgány štátnej správy , ostatné štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce,  samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcami a vyššími územnými celkami
 • všetkých vedúcich zamestnancov orgánov verejnej správy, zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, zamestnancov ekonomických úsekov (rozpočtárov a účtovníkov) hospodárskych správ, zamestnancov zaoberajúcich sa verejným obstarávaním, zamestnancov personálnych útvarov, zamestnancov vykonávajúcich následnú finančnú kontrolu, vládnych a vnútorných audítorov a ostatných záujemcov

Cieľ seminára
 
Seminár má za cieľ účastníkom seminára vysvetliť nielen v teoretickej rovine kompetencie orgánov verejnej správy v oblasti aplikácie systému riadenia rizík v zmysle zákona č. 357/2014 o finančnej kontrole a audite a ďalších metodických postupov vydaných pre tento účel, ale aj prakticky na príkladoch objasniť proces identifikácie a prácu s rizikami, príčinami ich vzniku a dôsledkami. Na základe skúseností z praxe bude lektor v priebehu prednášky poukazovať na kľúčové problémy a chyby, ktoré sa pri aplikácii systému riadenia rizík zo strany organizácií  najviac vyskytujú, resp. sú identifikované ako nedostatky zo strany audítorských a kontrolných orgánov.

V prvej teoretickej časti Vám 
 • bude vysvetlený význam a ciele procesu riadenia rizika v zmysle aktuálne platného zákona o finančnej kontrole a audite
 • budú Vám ozrejmené súvislosti medzi prebiehajúcimi  procesmi v organizáciách a rizikami v týchto procesoch
 • poskytnuté informácie o celkovej architektúre práce s rizikami a ich administráciou
V druhej praktickej časti Vám na praktickom príklade bude zrozumiteľným spôsobom vysvetlené, ako
 • sa riziká identifikujú
 • sa analyzujú dôsledky
 • prebieha proces ich hodnotenia a prijatia primeraných opatrení na zníženie pravdepodobnosti ich vzniku
V predloženom vzore tabuľky, ktorá sa môže všeobecne použiť pri praktickej aplikácii riadenia rizík sa vysvetlia
 • všeobecne najčastejšie sa vyskytujúce  procesy, resp. činnosti v rámci finančného riadenia, ktoré by mali byť predmetom analýzy rizika
 • návrhy prijatých opatrení
Súčasťou tejto praktickej časti pre pochopenie problematiky a získanie určitých zručností, bude aj spoločné vyplnenie tabuľky rizík účastníkmi seminára, na základe vopred definovaných procesov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v praxi orgánov štátnej  správy a samosprávy (každý účastník dostane tabuľku, ktorá sa bude vypĺňať).
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Definícia rizika a jeho postavenie vo vnútornom kontrolnom systéme orgánov verejnej správy
 • Čo môže byť indikátorom vzniku rizík a dopadov na činnosť, hospodárenie a plnenie  cieľov organizácie alebo správcu kapitoly– prečo je potrebné skúmať faktory, ktoré môžu riziko vyvolať a generovať škody
 • Význam a ciele procesu riadenia rizík pre riadenie orgánu verejnej správy - Prečo je potrebné riziká riadiť
 • Úloha, miesto a zodpovednosť vedúcich zamestnancov a participácia ostatných zamestnancov v procese riadenia rizík – prečo je potrebná  účasť vrcholového manažmentu a spoluúčasť zamestnancov
 • Vzťah medzi úrovňou kontroly a vznikom nepriaznivých rizikových situácií  - prečo kvalitná kontrola eliminuje potvrdenie rizikových situácií
 • Procesy a procesné mapy a ich vzťah k identifikovaným rizikám – prečo sú procesy najdôležitejšie a najzraniteľnejšie
 • Charakteristika najčastejšie sa vyskytujúcich rizík v činnosti orgánov verejnej správy - prečo musíme riziká triediť
  1. Riadiace riziká
  2. Legislatívne riziká
  3. Rozpočtové riziká
  4. Finančné riziká
  5. Účtovné riziká
  6. Riziká finančnej kontroly
  7. Majetkové riziká
  8. Riziká informačného systému
  9. Riziká podvodov a nezrovnalostí
 • riziko spojené s riadením, s poškodzovaním povesti ministerstva napr. porušovaním právnych a vnútorných predpisov, možné riziká v oblasti pracovnoprávnych vzťahov (napr. neplatné skončenie pracovného pomeru a z toho vzniknutých škôd), vecným a časovým neplnením úloh, nesprávnymi rozhodnutiami alebo nečinnosťou a pod. – prečo je poškodenie povesti významným následkom neriešenia rizík
 • Postup  pri identifikácii, analýze, hodnotení rizík a prijatí opatrení na ich elimináciu alebo zníženie ich vplyvu – prečo je potrebné cieľavedomé stanovenie postupov pri riadení rizík
 • Definovanie špecifík procesu riadenia rizík pri implementácii  prostriedkov Európskej únie.

Prezentácia praktického príkladu  procesu riadenia a analýzy rizík:

 • Popis vzoru tabuľky, obsahu a účelu jednotlivých stĺpcov
 • Praktický výklad postupu pri identifikovaní, hodnotení a praktickom riešení (prijatých opatrení) rizík a ich zachytávanie v tabuľke rizík
  • Definovanie rizikových oblastí a popis procesov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v činnosti organizácií a ktoré budú predmetom skúmania a analýzy praktického príkladu
  • Identifikovanie možných rizík vyplývajúcich z bežnej činnosti organizácií podľa jednotlivých procesov, ich hodnotenie  prijímanie riešení na ich elimináciu alebo zníženie vplyvu, ktoré budú predmetom skúmania v praktickom príklade
  • Spoločné vypĺňanie jednotlivých častí tabuľky rizík  na základe vopred definovaných najčastejších procesov v činnosti orgánov verejnej správy (každý účastník obdrží vzor tabuľky s vyplnenými procesmi)
  • Spoločné vyplnenie  prijatých opatrení na elimináciu alebo zníženie vplyvu rizika v činnosti organizácie,
  • Spracovanie Zoznamu rizík podľa veľkosti a harmonogram riešenia rizík podľa prijatých opatrení
  • Pravidelné prehodnocovanie vyhodnocovanie plnenia opatrení na odstránenie rizík v zmysle právnych predpisov
 • Popis nedostatkov a problémov pri riadení rizík v praxi na základe praktických skúseností a poznatkov z doterajšieho uplatňovania procesu riadenia rizík vo verejnej správe  - počas prednášky budú prezentované aj príklady nesprávnej praxe, zistených chýb a postupov v nadväznosti na absenciu identifikovaných rizík
 • Diskusia
 • Záver

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
79,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 3.6.19 17.6.19 180619 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 15:00
 
Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 21, výstup na zastávke Račianske mýto, pešo na električku č. 5, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *