head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Stretnutie mzdárov a personalistov v IV. Q. 2019, príprava na rok 2020 - Aktuality a zmeny v práci mzdárov a personalistov a ako ich správne aplikovať v praxi

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Dátum a miesto konania seminara: 25.11.2019 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie s uznávaným odbornikom na mzdy a personalistiku  - pánom
Ing. Pavlom Kukučkom :)

Seminár je určený:

 • pre všetky sektory ekonomiky
  • subjekty štátnej správy – ústredné subjekty štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
  • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
  • podnikateľské subjekty
  • tretí sektor
 • ​​​profesionálne pre - mzdárov, personalistov,  ekonómov, kontrolórov, účtovníkov,  a ostatných záujemcov, ktorí pri svojej práci využívajú poznatky z mzdovej a personálnej oblasti
 • všetkým záujemcom o problematiku miezd a personalistiky.

Cieľ seminára
 
Pripravili sme pre Vás tradičný seminár - stretnutie s p. Ing. Pavlom Kukučkom, ktorý Vás príjemným a humorným spôsobom prevedie všetkými zmenami, aktualitami a kvalitnými riešeniami, aby ste boli pripravená (ý) na ich bezchybnú aplikáciu do praxe a zabezpečili tým riadne napĺňanie Vašich pracovných úloh.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára 

 • Suma životného minima platná od 1.7.2019 a jej vplyv na
  • výkon exekučných zrážok
  • daňový bonus
  • prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok
 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
  • Zákonník práce
   • doplatok do sumy minimálnej mzdy
   • zvýšenie hodnoty príplatkov od 1.1.2020 
 • Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných dovoleniek a  vianočných sviatkov
  • 14. mzda / odmena v roku 2019
  • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021​​​​
 • Školský/akademický rok 2019/2020
  • dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka
  •  opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
  • daňový bonus - preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia
  • dohody o brigádnickej práci študentov -  dokedy a s kým
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2020
 • Zdravotné a Sociálne poistenie
  • komplexný prehľad odvodov pri práci na
   • dohodu o vykonaní práce,
   • dohodu o pracovnej činnosti
   • dohodu o brigádnickej práci študentov
  • odvody pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru
  • vysporiadanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa
  • novela zákona o sociálnom poisteni č. 138/2018 Z.z. – časť účinná od 1.1.2020
  • zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2020
  • Vianočný príspevok – nový výpočet, nové výšky
 • Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  •  problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2019
  •  rekreácia zamestnancov v roku 2020
 • Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia
  •  nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke za rok 2018  
  • krátenie dovolenky
 • Zopár poznámok k Zákonu č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ... GDPR
  • ​zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu
  • metodika spracúvania osobných údajov v prostredí škôl...dokument Úradu na ochranu osobných údajov 
  • fotografie osôb a udalostí
   •  zamestnanie
   • škola
 • Pripravované zmeny v zákonoch: 
  • č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení 
  • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení 
  • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti 
  • č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce a iné
 • Parametre platné pre rok 2020
  • v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení
  • v dani z príjmov zo závislej činností 

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
64,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.11.19 22.11.19 251119 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *