head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Správa registratúry - aktuálne a v praxi - aktuálne legislatívne zmeny - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Dátum a miesto konania seminara: 20.11.2018 - Bratislava


Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávanou odborníčkou v oblasti e-Governmentu, správy registratúry a archívnictva - pani Mgr. Máriou Mrižovou, PhD.

Nové povinnosti, zmeny, aktuality a ich aplikácia do praxe
 

Právne predpisy v aktuálnom znení
 

Spravovanie elektronických záznamov

Dozviete sa na našom seminári :)


Seminár je určený:

 • orgány verejnej moci všetkých stupňov:
  • organizácie štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • organizácie územnej samosprávy - mestá a obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami,
  • školy a školské zariadenia,
 • podnikateľské subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky (prostredníctvom elektronickej schránky),
 • správcov registratúry,
 • IT zamestnancov,
 • asistentky, sekretárky, zamestnancov na úseku ľudských zdrojov,
 • archivárov, zamestnancov hospodárskych správ, IT zamestnancov,
 • tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty, alebo práve uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov.

Cieľom seminára je
 
poskytnúť Vám relevantné informácie o aktualitách, zmenách a nových povinnostiach
 • ako ich bezchybne aplikovať do praxe a aké sú ďalšie zámery
 • upozorniť Vás na najčastejšie chyby v praxi a poskytnúť Vám návody na ich riešenie.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

I. Legislatíva

 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  •  výklad jednotlivých ustanovení aktuálneho znenia zákona a aplikácia tejto právnej normy v praxi
 • Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • výklad jednotlivých ustanovení vyhlášky,  podrobný výklad a praktické príklady aplikovania kritérií hodnotenia registratúrnych záznamov,
  • podrobný výklad podmienok ochrany registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov
 • Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
  • výklad jednotlivých ustanovení a požiadaviek kladených na softvéry zabezpečujúce administratívne procesy v rámci správy registratúry
 • Všeobecne záväzné právne predpisy o spôsobe tvorby, evidencii, úschove a vyraďovaní špeciálnych druhov záznamov:
  • výklad ustanovení  príslušných zákonných noriem, ktoré stanovujú alebo ovplyvňujú manipuláciu s registratúrnymi záznamami (zákon o účtovníctve, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o ochrane utajovaných skutočností, zákon o sťažnostiach, zákon o ochrane osobných údajov a pod.)
  • popis a prax v osobitnom zaobchádzaní, uložení a vyraďovaní tzv.   špeciálnych druhov registratúrnych záznamov​​

II. Správa registratúry

 • Registratúrny poriadok
  • postup pri analýze správy registratúry daného subjektu
  • postup pri príprave a tvorbe tejto organizačnej smernice
  • popis a podrobný rozbor jednotlivých manipulačných krokov v rámci správy registratúry -  prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh,  vybavovanie, príručné uloženie registratúrnych záznamov
 • Štruktúra a členenie registratúry
  • analýza jednotlivých druhov a typov registratúrnych záznamov
  • spôsob použitia a tvorby štruktúry registratúrneho plánu a registratúrnych značiek
  • stanovovanie lehôt uloženia
  • tvorba a používanie registratúrneho plánu
 • Činnosť registratúrneho strediska so zameraním na jeho materiálno-technické a priestorové vybavenie
  • materiálno-technické vybavenie registratúrneho strediska
  • priestorové vybavenie registratúrneho strediska
  • zabezpečovanie využívania registratúrnych záznamov s dôrazom na výpožičkový servis
 • Vyraďovanie registratúrnych záznamov
  • procedurálny postup pri príprave a realizácii vyraďovacieho     konania
  • príprava vyraďovacieho konania
  • príprava návrhu na vyradenie
  • tvorba zoznamov registratúrnych záznamov určených na vyradenie
  • proces odovzdávania registratúrnych záznamov posúdených ako  archívne dokumenty do archívu

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.11.18 19.11.18 201118 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *