head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Ochrana osobných údajov v zdravotníckych zariadeniach podľa legislatívy platnej od 25.5.2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ - dlhoročná špecialistka a lektorka v oblasti ochrany osobných údajov
Dátum a miesto konania seminara: 23.10.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie
 s dlhoročnou špecialistkou na ochranu osobných údajov

 

Zdravotnícke zariadenie a jeho špecifiká

Legislatíva a prvé praktické skúsenosti

Ako správne spracúvať osobné údaje v zdravotníckom zariadení

 
Dozviete sa na našom seminári :)


Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je vysoká odbornosť pani lektorky:

 • dlhoročná špecialistka a lektorka v oblasti ochrany osobných údajov,
 • pracovala na Úrade na ochranu osobných údajov,
 • aktuálne pracuje v súkromnej sfére, zaoberá sa poradenstvom v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov,
 • je autorkou mnohých článkov,
 • za 16 rokov svojej lektorskej činnosti prednášala na mnohých seminároch.

Seminár je určený:

 • všetkým pracovníkom, ktorí  pracujú s osobnými údajmi v zdravotníckych zariadeniach.

Cieľ seminára
 
Dňom 25.5.2018 sa stali účinnými nové legislatívne pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov - GDPR a nový Zákon o ochrane osobných údajov. Pri aplikácii týchto nových legislatívnych pravidiel do praxe dochádza často k mylným interpretáciám a chybám. Keďže oblasť ochrany osobných údajov sa týka mnohých organizácií s rôznymi zameraniami, je potrebné pri aplikácii týchto nových pravidiel do praxe zohľadňovať aj segment, v ktorom organizácia pôsobí. Identifikovať špecifiká segmentu, organizácie, a ďalších atribútov, ktoré majú vplyv na správne, a v zmysle platných legislatívnych pravidiel, nastavenie systému ochrany a spracúvania osobných údajov v organizácii. Poznaním relevantných informácií a následným správnym nastavením systému predídete riziku vysokých finančných pokút.
 
Na základe nových legislatívnych pravidiel a prvých skúseností z praxe sme pre Vás pripravili nový seminár zameraný na segment zdravotníctva. Na seminári sa dozviete:
 • Všetky relevantné, aktuálne a aj na základe prvých praktických skúseností ucelené informácie o ochrane osobných údajov v zdravotníckom zariadení
 • O špecifikách zdravotníckych zariadení z pohľadu ochrany osobných údajov
 • Ako správne chrániť a nastaviť pravidlá ochrany osobných údajov v zdravotníckom zariadení, a tým predísť riziku vysokých pokút.
Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je renomovaná lektorkaPhDr. Anna Miklošová, ktorá pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov ako inšpektorka a ktorá aktuálne pôsobí v komerčnej sfére v oblasti ochrany osobných údajov. Vysokou pridanou hodnotou pani lektorky je poznanie a práca s osobnými údajmi ako z pohľadu inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov, tak z pohľadu praxe a praktickej aplikácie. Na základe svojich bohatých skúseností Vám rada poskytne tie správne rady a návody pri aplikácii legislatívnych pravidiel a riešení a zlepšovaní ochrany a spracúvania osobných údajov vo Vašej práci.

Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Praktický dopad Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: Ako sa tieto dokumenty uplatňujú v praxi spracúvaní osobných údajov?
 • Zdravotnícke zariadenie ako prevádzkovateľ podľa platnej legislatívy. Hlavné úlohy prevádzkovateľa. Kto je sprostredkovateľ a kto je tretia strana? Vzťah prevádzkovateľ - sprostredkovateľ. Zmluva a jej náležitosti.
 • Ktoré zdravotnícke zariadenie má povinnosť určiť zodpovednú osobu? Zodpovedná osoba/kontaktná osoba. Postavenie a úlohy zodpovednej osoby. Ako pripraviť a riadiť dokumentáciu pre prácu zodpovednej osoby v súlade s GDPR.
 • Kde všade sa u prevádzkovateľa môžu vyskytnúť osobné údaje? Právne základy spracúvania osobných údajov a ich aplikácia v agendách zdravotníckych zariadení od získavania osobných údajov až po ich likvidáciu. Súhlas podľa GDPR a informovaný súhlas.
 • Spracovateľské činnosti. Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach. Kto má povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach? Účel a obsah vedenia záznamov.
 • Komunikácia s dotknutou osobou: Práva dotknutých osôb. Zákon o zdravotnej starostlivosti a práva dotknutých osôb.  Ako zabezpečiť preukázateľnosť aplikácie povinností týkajúcich sa práv dotknutej osoby? 
 • Oprávnené osoby. Na základe čoho sú fyzické osoby spracúvajúce osobné údaje pre prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje.  Ako realizovať poučenie oprávnených osôb podľa novej legislatívy?
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Ako zabezpečiť riešenie incidentov. Riadenie rizík. Oznamovanie incidentov. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Konzultácie s dozorným orgánom.
 • Výkon dozoru podľa novej legislatívy. Ako sa pripraviť na kontrolu?
 • Diskusia.

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
74,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.10.18 22.10.18 231018 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *