head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite a jej dopad na kontroly vykonávané v rámci EŠIF

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Dátum a miesto konania seminara: 21.05.2018 - Bratislava

 

Seminár budú viesť lektorky, ktoré sa aktívne podieľajú na príprave zmien v zákone o finančnej kontrole
a podávajú kvalifikovaný metodický výklad k zákonu

prezentácia pripravovanej novely zákona

vysvetlenie ako správne aplikovať novelizované ustanovenia do Vašej praxe

prezentácia najčastejších problémov, ktoré vznikali pri aplikácii zákona, a ktoré by mali byť novelou odstránené/minimalizované

finančná kontrola vykonávaná v rámci EŠIF, vrátane finančnej kontroly verejného obstarávania

výkon vládneho auditu na subjektoch implementujúcich EŠIF


Seminár je určený:

 • pre všetky organizácie štátnej správy a samosprávy (všetky orgány verejnej správy)
  • ústredné orgány štátnej správy
  • štátne fondy
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • mestá, obce  
  • samosprávne kraje
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami
 • profesinálne pre
  • zamestnancov zodpovedných za finančnú kontrolu (manažérov, vedúcich a štatutárnych zamestnancov, . . . )
  • zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu
  • hlavných kontrolórov a zamestnancov útvarov hlavných kontrolórov VÚC, miest a obcí
  • zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit v organizáciách štátnej správy
  • všetkých záujemcov o problematiku základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste,  vnútorného auditu a vládneho auditu

Cieľ seminára
 
Účinnosťou nového zákona o finančnej kontrole a audite sa výrazne zmenil, a zároveň zjednodušil výkon finančnej kontroly v prostredí orgánov verejnej správy. Aj napriek tomu však aplikačná prax ukázala, že je potrebné niektoré inštitúty a postupy ešte viac precizovať a vylepšiť. Prijatím novely zákona má dôjsť k zefektívneniu postupu výkonu finančnej kontroly a auditu a naďalej podporovať hospodárne, efektívne, účelné a účinné využívanie verejných financií.
 
Cieľom seminára je preto:
 • predstaviť a vysvetliť Vám pripravované novelizované ustanovenia zákona,
 •  poukázať na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi,
 • vysvetliť Vám vplyv novely na odstránenie súčasných aplikačných problémov,
 • a to aj v kontexte výkonu finančnej kontroly a auditu v rámci implementácie EŠIF.
Zároveň Vám na seminári bude  poskytnutý návod na riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa orgány verejnej správy stretávajú pri výkone finančnej kontroly a auditu, (či už v pozícii oprávnenej osoby alebo povinnej osoby), za účelom zabezpečenia riadneho a bezchybného výkonu finančnej kontroly a auditu u Vás v organizácii.

Pripravili sme pre Vás seminár, na ktorom:
 • Vám bude poskytnutý výklad pripravovaných novelizovaných ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite, s cieľom ich bezproblémovej praktickej aplikácie,
 • Vám budú predstavené príklady z praxe a najnovšie poznatky týkajúce sa aplikácie vybraných ustanovení, a to najmä v kontexte pripravovanej novely,
 • Vám budú vysvetlené jednotlivé kontroly vykonávané subjektmi implementujúcimi EŠIF, vrátane kontroly verejného obstarávania,
 • Vám bude objasnený prístup orgánu auditu pri vykonávaní vládnych auditov na subjektoch implementujúcich EŠIF,
 • budete mať možnosť dostať odpovede na individuálne otázky týkajúce sa pripravovanej novely zákona o finančnej kontrole a audite a jej dopadu na výkon finančnej kontroly a auditu.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Predmet zákona o finančnej kontrole a audite (filozofia zákona)
 • Výklad novelizovaných ustanovení (vysvetlenie a ich správna aplikácia v praxi)
 • Finančná kontrola vykonávaná v rámci EŠIF (základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste)
 • Finančná kontrola verejného obstarávania pri implementácii EŠIF
 • Vládny audit vykonávaný na subjektoch implementujúcich EŠIF
 • Aplikácia novelizovaných ustanovení v praxi a riešenie praktických situácií, prezentácia na praktických príkladoch
 • Diskusia
​Program seminára budeme ku dňu realizácie školení aktualizovať podľa najnovšie prijatých legislatívnych zmien.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *