head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Konanie o sťažnostiach v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: doc. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky Správneho poriadku
Dátum a miesto konania seminara: 11.10.2018 - Bratislava


Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie 

s uznávanou odborníčkou na Správny poriadok 
-
doc. JUDr. Máriou Srebalovou, PhD.Komplexné poňatie problematiky
 
Základné pojmy a postupy konania o sťažnostiach
 
Vzory písomností používaných v konaní o sťažnostiach
 
Praktické príklady

 


Seminár je určený:

 • pre všetky orgány a  organizácie štátnej správy a samosprávy a iné orgány Slovenskej republiky:
 • ústredné orgány štátnej správy,
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • mestá a obce,  
 • samosprávne kraje,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami.

Cieľ seminára
 
Pripravili sme pre Vás seminár, na ktorom sa dozviete všetky relevantné a aktuálne informácie o:
 • problematike konania o sťažnostiach v praxi
 • podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
 • aplikačných problémoch a judikatúre.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Charakteristika a pôsobnosť zákona o sťažnostiach (pozitívne a negatívne vymedzenie sťažnosti)
 • Pojem a základné inštitúty konania o sťažnostiach (podávanie sťažnosti, obsah, predmet,  forma a náležitosti sťažnosti)
 • Subjekty konania o sťažnostiach (sťažovateľ, orgán verejnej správy- príslušnosť na vybavenie sťažnosti a vylúčenie z prešetrenia a vybavenia sťažnosti)
 • Lehoty na vybavenie sťažnosti a ich počítanie, doručovanie
 • Oboznamovanie s obsahom sťažnosti
 • Sťažovateľ  (spolupráca sťažovateľa, zastupovanie sťažovateľa a splnomocnenie, utajenie totožnosti sťažovateľa, spoločná sťažnosť)
 • Súčinnosť orgánov verejnej správy
 • Podávanie, prijímanie, evidencia, prešetrovanie sťažnosti, zápisnica o prešetrení sťažnosti, odloženie sťažnosti, vybavenie sťažnosti – oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti
 • Poriadkové pokuty a základy postupu pri ukladaní poriadkových pokút podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), postup pred vydaním a vydanie správneho a zákonného rozhodnutia o poriadkovej pokute, opravné prostriedky proti rozhodnutiu o poriadkovej pokute, preskúmanie rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty správnym súdom (judikatúra a výklad k postupu správneho súdu podľa  Správneho súdneho poriadku pri preskúmaní rozhodnutia o uložení sankcie)
 • Kontrola na úseku vybavovania sťažností
 • Vzory písomností používaných v konaní o sťažnostiach

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
72,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.10.18 9.10.18 111018 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 15:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *