head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Konanie o sťažnostiach aktuálne a v praxi so zmenami od 1.2.2019

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - Špecialista na oblasť sťažností, odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Dátum a miesto konania seminara: 03.12.2019 - Bratislava


Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie 

Komplexné poňatie problematiky

Postupy konania o  sťažnostiach - ako ich správne aplikovať v praxi vrátane ustanovení účinných od 1.2.2019  

Praktické príklady


Seminár je určený:

 • pre všetky orgány a  organizácie štátnej správy a samosprávy a iné orgány Slovenskej republiky:
 • ústredné orgány štátnej správy
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • mestá a obce
 • samosprávne kraje
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami

Cieľ seminára
 
Pripravili sme pre Vás seminár, na ktorom sa dozviete všetky relevantné a aktuálne informácie o:
 • praktickej aplikácii ustanovení účinných od 1.2.2019
 • problematike konania o sťažnostiach v praxi,
 • podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností,
 • aplikácii zákona do praxe, aplikačných problémoch a ich riešeniach, o judikatúre.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Charakteristika a pôsobnosť zákona o sťažnostiach (čo je a čo nie je sťažnosť podľa zákona; sťažnosti podľa osobitných predpisov)
 • Pojem a základné inštitúty konania o sťažnostiach (proces podávania sťažnosti,  jej predmet,  formálne a obsahové náležitosti; postúpenie a odloženie sťažnosti)
 • Subjekty konania o sťažnostiach (sťažovateľ, orgán verejnej správy na účely zákona o sťažnostiach, príslušnosť na vybavenie sťažnosti; objektivita a predpojatosť prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti)
 • Lehoty na vybavenie sťažnosti a ich počítanie, doručovanie
 • Oboznamovanie sa s obsahom sťažnosti
 • Sťažovateľ - (spolupráca sťažovateľa, zastupovanie sťažovateľa a splnomocnenie, utajenie totožnosti sťažovateľa, spoločná sťažnosť)
 • Súčinnosť orgánov verejnej správy
 • Podávanie, prijímanie, evidencia, prešetrovanie sťažnosti, zápisnica o prešetrení sťažnosti, odloženie sťažnosti, vybavenie sťažnosti – oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti
 • Opakovaná sťažnosť, ďalšia opakovaná sťažnosť a sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti
 • Poriadkové pokuty a základy postupu pri ukladaní poriadkových pokút podľa zákona o sťažnostiach a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), postup pred vydaním a vydanie správneho a zákonného rozhodnutia o poriadkovej pokute, opravné prostriedky proti rozhodnutiu o poriadkovej pokute, preskúmanie rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty správnym súdom (judikatúra a výklad k postupu správneho súdu podľa  Správneho súdneho poriadku pri preskúmaní rozhodnutia o uložení sankcie)
 • Kontrola na úseku vybavovania sťažností
 • Diskusia k prednášanej téme

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena  / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
72,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 2.12.19 3.12.19 031219 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 

Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.

V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

BRATISLAVA - KONGRESOVÉ CENTRUM DRUŽBA UK, Botanická 25
 
Doprava: Z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra.
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra.
 
V areáli Kongresového centra môžete parkovať bez poplatku.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika.
 
V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *