head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Ochrana osobných údajov podľa nariadenia EU - GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov v praxi - Ako na nové pravidlá v roku 2018?

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Zuzana VALKOVÁ - pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov na riadiacej pozícii, je spoluautorkou súčasného zákona o ochrane osobných údajov a vyhlášok, podieľala sa a viedla pracovný tím za Slovenskú republiku na príprave GDPR
Dátum a miesto konania seminara: 23.04.2018 - Bratislava

 

Seminár je určený:

Pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi ktorých sa dotknú zmeny a nové povinnosti od 25.5.2018 (nariadenie EÚ - GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov).
 
Obsah seminára
 
Od 25.5.2018 dôjde k prelomovej zmene v oblasti ochrany osobných údajov. 
 
Zákon č. 122/2013 Z.z. a aktuálne vyhlášky budú nahradené novým zákonom o ochrane osobných údajov a novým nariadením EU - GDPR. Táto zmena sa dotkne všetkých organizácií, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. 
 
Všetky dotknuté organizácie sú povinné tieto rozsiahle zmeny a nové povinnosti aplikovať do praxe a od 25.5.2018 mať vypracovanú novú dokumentáciu podľa nových legislatívnych pravidielViete, čo všetko je potrebné vykonať a čím je potrebné sa zaoberať? Viete:
 • čo s doterajšou dokumentáciou ochrany osobných údajov (najmä evidenciami, oznámenými informačných systémov, bezpečnostným projektom a pod.)?
 • či musíte mať po novom zodpovednú osobu? Kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
 • či je potrebné nanovo poučiť oprávnené osoby?
 • či bude potrebné nové  sprostredkovateľské zmluvy? 
 • čo s doteraz získanými súhlasmi so spracúvaním osobných údajov? Bude potrebné ich meniť?
 • kedy vykonať posúdenie vplyvu ochrany údajov, ako sa zmení bezpečnostná dokumentácia a aké ďalšie povinnosti bezpečnosti spracúvania osobných údajov sa na Vás vzťahujú? 
 • že sa zmenia pravidlá monitorovania priestorov kamerovým systémom?
Na našom seminári budete informovaní o všetkých zmenách a nových povinnostiach tak, aby ste boli pripravení na ich praktickú aplikáciu vo Vašej práci. 
 
Zárukou kvality poskytnutých informácií je vysoká odbornosť lektorky seminára, ktorá v minulosti pôsobila na manažérskej pozícii na Úrade na ochranu osobných údajov, osobne sa podieľala na tvorbe GDPR a v súčasnosti pôsobí v praxi v oblasti ochrany osobných údajov, je lektorkou Nezávislého inštitútu ochrany súkromia.

Cieľom seminára je
 • informovať Vás o tom, aký bude mať na Vás dopad nové nariadenie EU -  GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov
 • informovať Vás o všetkých zmenách a nových povinnostiach, ktoré nastanú od 25.5.2018
 • poskytnúť Vám komplexné informácie o ochrane osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov - čo znamenajú pre Vašu prax?
 • poskytnúť Vám všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon Vašej práce v oblasti ochrany osobných údajov
 • pripraviť Vás na termín 25.5.2018 - aby ste k tomuto termínu boli riadne pripravení a bezproblémovo zvládli prechod na nové legislatívne podmienky (GDRP, nový zákon o ochrane osobných údajov). 
Absolvovaním nášho seminára tak získate komplexný prehľad o ochrane osobných údajov a podmienkach ich spracúvania podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, budete pripravení na ich aplikáciu vo Vašej práci a budete môcť tak bezproblémovo prejsť na tieto legislatívne podmienky.
 

Program seminára

Na našom seminári sa dozviete všetky relevantné informácie o nových pravidlách spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, a to aj formou komparácie so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý sa uplatňuje až do 24.mája 2018:
 • Úvod do ochrany osobných údajov (právo na ochranu osobných údajov, základné pojmy a zásady spracúvania osobných údajov)
 • GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov a jeho vzťah k nariadeniu GDPR (kedy postupovať podľa GDPR a kedy podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, čo nový zákon o ochrane osobných údajov upravuje nad rámec GDPR)
 • Zákonnosť spracúvania a súhlas so spracúvaním osobných údajov (zákonnosť spracúvania, kedy je potrebný súhlas a kedy nie, súhlas dieťaťa)
 • Prevádzkovateľ a vzťahy pri spracúvaní osobných údajov (sprostredkovateľ, subdodávateľ, oprávnená osoba, zodpovedná osoba)
 • Práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov (záznamy o spracovateľských činnostiach, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov, informačná povinnosť, mlčanlivosť a poučenia, kódexy správania, certifikácia, podmienky a postupy)
 • Bezpečnosť spracúvania, posúdenie vplyvu na ochranu údajov (postup a prijímanie bezpečnostných opatrení)
 • Práva dotknutých osôb (najmä právo na informácie a osobné údaje, právo byť zabudnutý, právo na prenosnosť, právo namietať)
 • Nové pravidlá pre rodné číslo, monitorovanie priestorov kamerovým systémom, knihu návštev, marketing (zmeny v pravidlách spracúvania rodného čísla, monitorovania, vedenia evidencie vstupu osôb a marketingu)
 • Zodpovednosť, náhrada škody a sankcie (náhrady škody zo strany prevádzkovateľa / sprostredkovateľa, povinnosť ukladania pokút)
 • Zhrnutie dôležitých informácií a dopadov, ktoré prináša GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov (informácie o pravidlách, ktoré sa dotknú aj Vás)
 • Celkový prehľad zmien a nových povinností podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov (čo čaká prevádzkovateľov a sprostredkovateľov?)
 •  Diskusia
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou 
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke

Platbu prosím zrealizujte až v mesiaci apríl 2018
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.4.18 22.4.18 230418 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
V areáli Kongresového centra môžete parkovať bez poplatku.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. 

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *