head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce od 1.5.2018 v praxi + 15 problémových ustanovení Zákonníka práce - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Marián POLAKOVIČ - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Dátum a miesto konania seminara: 23.04.2018 - Bratislava

 

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávaným odborníkom na pracovné právo - pánom JUDr. Mariánom Polakovičom


Podrobný a odborný výklad zmien a problémových ustanovení 
 
Novela zákonníka práce od 1.5.2018 - čo prináša pre Vašu prax a ako novelizované ustanovenia riadne a bezchybne aplikovať u Vás v práci?

15 problémových ustanovení Zákonníka práce - ako ich máte správne riešiť?
 
Dozviete sa na našom seminári :)


Seminár je určený:

 • pre vedúcich zamestnancov v štátnej správe a samospráve,
 • pre vedúcich zamestnancov v súkromnom podnikateľskom sektore,
 • manažérom firiem,
 • zamestnancom oddelení ľudských zdrojov,
 • odborovým funkcionárom,
 • členom zamestnaneckých rád a zamestnaneckých dôverníkov,
 • pre všetkých, ktorí realizujú personálnu prácu v praxi v rámci existujúcich pracovne právnych vzťahoch,
 • záujemcom o problematiku pracovno-právnych vzťahov.
​Dlho očakávaná novelizácia Zákonníka práce prinesie od 1.5.2018 veľa podstatných zmien, ktoré výrazne ovplyvnia prácu personálnych a mzdových oddelení u zamestnávateľov. Bez pochopenia podstaty ich právneho zakotvenia v Zákonníku práce a bez odborného výkladu k týmto zmenám, nebude možné tieto zmeny správne aplikovať v personálnej praxi. Na školení Vám poskytneme dôležité informácie a pripravíme Vás tak, aby ste mohli personálnu prácu vykonávať aj po účinnosti zmien bez akýchkoľvek problémov.
 
V druhej časti školenia vás formou odborného výkladu upozorníme na 15 problémových ustanovení Zákonníka práce, pri ktorých aplikácii sa vyskytuje najviac odchýlok od právneho stavu, ktoré zamestnávateľov v konečnom dôsledku poškodzujú nielen finančne, ale aj morálne. Východisko a spôsob, ako zamedziť vzniku podobných nedostatkov nájdete na našom školení, ktoré je určené práve zamestnávateľom, ktorí majú záujem, aby ich personálne oddelenia bez problémov zvládli právne úkony súvisiace nielen s prípravou a založením, ale aj so zmenami a skončením pracovného pomeru s tým, že budú odborne aplikovať aktuálne účinný Zákonník práce.

Obsah a program seminára

1. odborný a názorný výklad k novelizovaným ustanoveniam Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 ;
 
2. odborný a názorný výklad k 15 problémovým ustanoveniam Zákonníka práce, pri ktorých aplikácii sa vyskytuje najviac odchýlok od právneho stavu :
 • Pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - význam obsahu tohto pojmu pre personalistov spočíva v poznaní piatich charakteristických čŕt závislej práce s podmienkou ich kumulatívneho naplnenia k tomu, aby sme dokázali odlíšiť pracovnoprávny vzťah od zmluvného občianskoprávneho resp. obchodne  právneho vzťahu ;
 • Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v personálnej praxi - znalosť niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. je povinnosťou personalistu vyplývajúcou z § 1, odsek 4 Zákonníka práce. Absencia základných znalostí (právny úkon, doba, lehota, počítanie času, zánik práva a pod.) je častým dôvodom neodbornej práce personalistov s následkom prehratých súdnych sporov ;
 • Zamestnávatelia bez zástupcov zamestnancov - v personálnej praxi nestačí poznať, kto je zákonným zástupcom zamestnancov, ale tiež to, ktoré právne úkony a na akom právnom základe môže realizovať ten zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia žiadni zástupcovia zamestnancov ;
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu - dôležitosť poznania situácie spočívajúcej v zmene zamestnávateľa pre pokračovanie pracovnoprávneho vzťahu je praxou potvrdená s tým, že často je táto situácia zneužívaná na vyhotovovania novej pracovnej zmluvy s cieľom poškodiť zamestnanca ;
 • Zánik práva (preklúzia) - tento dôležitý a pre personalistov často nebezpečný právny inštitút pôsobiaci aj v pracovnom práve je častým dôvodom chybovosti pri dodržiavaní zákonom stanovených lehôt, z dôvodu neznalosti zákonných zásad počítania času ;
 • Doručovanie - nesprávne doručovanie hlavne jednostranných právnych úkonov smerujúcich k zániku pracovnoprávneho vzťahu, je dôvodom na zbytočne prehraté súdne spory ;
 • Význam a obsah výkladu pojmov - bez toho, aby sme poznali hlbší obsah jednotlivých pojmov, ktoré Zákonník práce vo svojom obsahu používa, nie je možné správne aplikovať jednotlivé právne úkony v personálnej praxi ;
 • Pracovná zmluva a význam súdnej praxe pre jej obsah - znalosť judikatúry a súdnej praxe umožní zamestnávateľom dojednať pracovnú zmluvu so zamestnancom tak, aby bola aktom obojstrannej spokojnosti, garanciou práv zúčastnených strán, ale aj flexibilným nástrojom zamestnávateľa na efektívne využitie zamestnanca ;
 • Skúšobná doba - významný inštitút pracovného práva zaručujúci ochranu záujmov zamestnávateľa aj zamestnanca pred skrytými skutočnosťami ovplyvňujúcimi počiatočnú fázu pracovnoprávneho vzťahu ;
 • Vznik pracovného pomeru - personalista musí dokázať odlíšiť pojmy platnosť a účinnosť už pri uzatváraní zmlúv a dohôd v pracovnoprávnom vzťahu s dodržiavaním povinnosti deklarovať vznik pracovného pomeru od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, pokiaľ sa so zamestnancom nedohodnú inak ;
 • Preradenie na inú prácu - znalosť pojmu „lekársky posudok na pracovnoprávne účely“ je dôležitá nielen pri preradení na inú prácu, ale aj pri skončení pracovného pomeru vo vzťahu k zákonu NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného  zdravia účinného od 1.12.2017 ;
 • Výpoveď - je síce právom obidvoch účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, ale zamestnávateľ a zamestnanec majú pri tejto forme skončenia pracovného pomeru rozdielne povinnosti, ktorých nedodržanie vedie k neplatnosti výpovede ;
 • Význam pojmov výzva a upozornenie pri výpovediach - pochopenie rozdielu v obsahu týchto pojmov je cestou k bezchybnému spracovaniu výpovedí smerujúcich k skončeniu pracovného pomeru ;
 • Subjektívna a objektívna lehota - pri skončení pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pre porušenie pracovnej disciplíny je nesmierne dôležitá znalosť počítania času v súlade s platným Občianskym zákonníkom, pretože zmeškanie lehôt je u zamestnávateľov najčastejším a zbytočným dôvodom prehratých súdnych sporov ;
 • Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase - zamestnávatelia často poskytujú zamestnancom viac dovolenky, ako im podľa zákona patrí a to len preto, že nesprávne aplikujú § 104 Zákonníka práce ; 
Záverečná diskusia a poskytnutie kontaktu na lektora je už bežnou súčasťou našich školení.
 
Obsahom študijného materiálu, ktorý je pripravený pre každého účastníka školenia budú okrem špecifických pohľadov na problematiku školenia aj niektoré významné dokumenty zo súdnej praxe.

 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
64,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.4.18 20.4.18 230418 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *