head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vodný zákon v praxi + aktuálne zmeny v legislatíve vo vodnom hospodárstve s dôrazom na Novelu vodného zákona s účinnosťou od 15.3.2018 a na súvisiace legislatívne predpisy - seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Anna GAÁLOVÁ - dlhoročná odborníčka a pracovníčka v oblasti výkonu štátnej vodnej správy
Dátum a miesto konania seminara: 19.06.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie 
 

Legislatíva vo vodnom hospodárstve,

povolenia na osobitné užívanie vôd, zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami,

povoľovanie vodných stavieb z pozície špeciálneho stavebného úradu, príklady najčastejších problémov v praxi a ich riešenie,
ochrana vôd,

správa vodných tokov.


Seminár je určený:

 • pre priemyselné podniky, vodohospodárov,
 • investorov, expertov z oblasti životného prostredia, projektantov a stavebných inžinierov, stavebné firmy,
 • prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby, ktoré svojou pracovnou činnosťou nakladajú s vodami),
 • pre subjekty územnej samosprávy - obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • ďalším záujemcom o danú problematiku, ktorí vo svojej práci využijú nové poznatky z uvedenej oblasti.

Cieľ seminára
 
 • získanie prehľadu v oblasti legislatívy vodného hospodárstva s cieľom praktickej aplikácie,
 • získanie prehľadu v oblasti vodného zákona a jeho posledných noviel od januára 2015 po súčasnosť s cieľom praktickej aplikácie,
 • oboznámenie sa s bežnými postupmi v jednotlivých konaniach, či už ide o vyjadrenia, súhlasy alebo povolenia - na praktických príkladoch.
​Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára 

 • Úvod do legislatívy vo vodnom hospodárstve
 • Rozdelenie vôd
 • Plánovanie vo vodnom hospodárstve
 • Nakladanie s vodami
 • Povoľovanie vodných stavieb z pozície špeciálneho stavebného úradu
 • Ochrana vôd
 • Vodné toky
V priebehu prednášky (seminára) bude kladený dôraz na novelu vodného zákona
(s účinnosťou od 15.3.2018)
a na súvisiace  legislatívne predpisy
 

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
90,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.18 18.6.18 1906182 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 15:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *