head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Správa registratúry - Legislatívne zmeny a efektívna registratúra - v roku 2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Dátum a miesto konania seminara: 28.05.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávanou odborníčkou v oblasti e-Governmentu, správy registratúry a archívnictva - pani Mgr. Máriou Mrižovou, PhD
.

Aké nové práva, povinnosti a zmeny prinesie pripravovaná novela vyhlášky o podrobnostiach správy registratúry orgánov verejnej moci do praxe?
 
Aké nové štandardy musí spĺňať informačný systém na správu registratúry?
 
Ako tieto novinky aplikovať do praxe?
 
Aká je aktuálna situácia v elektronickom úradovaní?

Dozviete sa na našom seminári :)

Seminár je určený:

 • orgány verejnej moci všetkých stupňov
  • organizácie štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • organizácie územnej samosprávy - mestá a obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami
  • školy a školské zariadenia
 • podnikateľské subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky (prostredníctvom elektronickej schránky)
 • správcov registratúry,
 • IT zamestnancov,
 • asistentky,
 • tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov.

Cieľ seminára
 
Dňom 1. novembra 2017 nadobudla účinnosť ostatná novela zákona o e-Governmente, ktorá priniesla viaceré nové povinnosti, a to najmä pre orgány verejnej moci v rámci ich výkonu verejnej moci elektronicky. Táto novela, ako aj doterajšie skúsenosti z praxe, vyvolali jednoznačnú potrebu úpravy podrobností správy registratúry orgánov verejnej moci.  Využite preto jedinečnú príležitosť prísť na tento seminár a priamo vstúpiť do procesu prípravy a tvorby tejto právnej normy prostredníctvom konzultácií a pripomienok so spolutvorkyňou legislatívnych zmien - p. Mgr. Máriou Mrižovou, PhD. -  a spoločne nastavme pravidlá manipulácie s dokumentmi tak, aby priniesli jej aktuálne najefektívnejšiu podobu.
 
Cieľom seminára je:
 • informovať Vás o aktuálnych legislatívnych zmenách, o ich zámeroch a aplikácii do Vašej praxe
 • poskytnúť Vám možnosť konzultácie priamo so spolutvorkyňou legislatívnych zmien - p. Mgr. Máriou Mrižovou, PhD., ktorej môžete predstaviť Vaše návrhy a idey z praxe, ktoré by mohli byť vhodnými riešeniami pre prax a prispieť tak k ich implementácii do pripravovaných legislatívnych zmien
 • poskytnúť Vám aktuálne a relevantné informácie z oblasti správy registratúr a elektronického vedenia spisov v roku 2018
 •  upozorniť Vás na najčastejšie chyby v praxi a poskytnúť Vám návody na ich riešenie.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Platná legislatíva v oblasti e-Governmentu a správy dokumentov vrátane informácií o pripravovaných zmenách
 • Efektívna správa registratúry          
  • príjem, evidovanie, tvorba spisov, spracovanie, elektronické odosielanie a ukladanie neelektronických záznamov, stanovenie procesných úkonov pri správe dokumentov, nové pravidlá pre prístup k nim
  • pripravovaná novela vyhlášky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci - diskusia    
 • Štandardy pre vedenie elektronických informačných systémov na správu registratúry a správu elektronických dokumentov
  • zhodnoverňujúce (bezpečnostné) prvky elektronických dokumentov, nové pravidlá ochrany využívania elektronických dokumentov
  • pripravovaná novela výnosu č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy na správu registratúry - diskusia
 • Povinnosti pri správe elektronickej registratúry
  • manipulácia s e-dokumentmi v procese ich spracovania (obeh, spracovateľské procesy, schvaľovací proces, autorizácia, vyťažovanie informácií)
 • Agendové informačné systémy (osobitne evidencie)
  •  ​novinky v manipulácii so špeciálnymi typmi dokumentov  (personálne, účtovné a pod.)
 • Vyraďovacie konanie - nový spôsob predkladania návrhov na vyradenie

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.5.18 25.5.18 280518 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *