head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Verejné obstarávanie pre pokročilých - obstarávanie IKT zákaziek a zvyšovanie finančných limitov v roku 2018 v praxi

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Mária ŠIMKOVÁ - dlhoročná odborníčka s praktickými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania
Dátum a miesto konania seminara: 21.05.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávanou odborníčkou na verejné obstarávanie s dlhoročnou praxou - 

pani Ing. Máriou Šimkovou


 

Stav aktuálnej legislatívy v roku 2018
 
Podmienky účasti, prípravné trhové konzultácie, nadlimitné zákazky
 
Reverzná súťaž, plnenie zmluvy, referencie
 
Kvalitatívne kritériá na vyhodnotenie ponúk, e-aukcia  - áno či nie 
 
Revízne postupy - cieľ zabezpečiť
 
Prezentácia na príkladoch z praxe – zadávanie zákaziek na tovary, služby, uskutočnenie stavebných prác, . . .

 
Dozviete sa na našom seminári :)


Každý účastník si môže zakúpiť ABC slovník verejného obstarávania a cvičebnicu verejného obstarávania - hodnotné pomôcky pre pracovníkov verejného obstarávania vypracované lektorkou seminára.


Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je vysoká odbornosť pani lektorky:

 • dlhoročná odborníčka s praktickými skúsenosťami,  
 • odborníčka aj v oblasti kontroly dokumentácie verejného obstarávania,
 • pôsobenie v ústredných orgánoch štátnej správy – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  Úrad vlády Slovenskej republiky a Slovenská technická univerzita v Bratislave -  Rektorát,
 • odborné skúsenosti z referentských a  manažérskych pozícií odboru verejného obstarávania ako hlavný štátny radca, poverená riadením odboru, riaditeľka odboru, vedúca oddelenia verejného obstarávania.

Seminár je určený:

 • pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov:
  • všetky organizácie verejnej správy, t.j. pre ústredné orgány štátnej správy, ostatné štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcami a vyššími územnými celkami,
  • všetkých vedúcich zamestnancov orgánov verejnej správy, zodpovedných za  zamestnancov vykonávajúcich verejné obstarávanie
  • všetkých zamestnancov orgánov verejnej správy, zodpovedných za vykonávanie procesu verejného obstarávania.
  • pre všetkých záujemcov o aktuálnu problematiku z pohľadu verejných obstarávateľov a obstarávateľov

Cieľ seminára
 
Seminár má za cieľ osobám pokročilým vo verejnom obstarávaní
 • poskytnúť relevantné informácie o legislatívnych podmienkach a ich zmenách + zvyšovanie finančný limitov od 1.3.2018, cieľ verejného obstarávania, analýzu IKT prostredia,
 • vysvetliť význam  prípravných trhových konzultácií v nadväznosti na systémové budovanie IKT a možnosti postupov verejného obstarávania,
 • poskytnúť informácie ako použiť princípy verejného obstarávania pri tvorbe dokumentov zákazky verejného obstarávateľa tak, aby zúžili priestor pre revízne postupy,
 • opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov, 
 • poskytnúť rady a tipy skúseného odborníka – ako správne postupovať pri stanovení podmienok účasti a nastavení kritérií na vyhodnotenie ponúk  pri jednotlivých IKT  zákazkách vo verejnom obstarávaní,
 • pomôcť pri rozhodovaní sa o použití reverznej súťaže vo verejnom obstarávaní, výhodách a nevýhodách tohto procesu obstarávania,
 • poskytnúť informácie o kvalitatívnej  kontrole plnenia predmetu zmluvy,
 • poskytnúť cenné informácie a odbornú pomoc pri zabezpečení procesu verejného obstarávania vybraných zákaziek – služby IKT, licencie IKT a ostatné tovary IKT (predpokladaná hodnota zákazky, prípravné trhové konzultácie,  určenie podmienok účasti, návrhy na plnenie kritérií, vyhodnocovanie ponúk, proces vysvetľovania, jednotný európsky dokument, aplikácia princípov verejného obstarávania.).
 
A to všetko praktickou formou vedenia seminára - prezentácia na príkladoch z praxe.
 
Súčasťou praktickej časti pre pochopenie problematiky a získanie určitých zručností Vám bude poskytnutý ABC slovník verejného obstarávania 
a cvičebnica, a to na základe vopred definovaných procesov, 
ktoré sa najčastejšie vyskytujú v praxi orgánov 
štátnej správy a samosprávy. 
(Každý účastník bude mať k dispozícií slovník a cvičebnicu verejného obstarávania).

Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

19. apríl 2018 - prvý deň
 
Prvý deň  seminára Vám na praktických príkladoch bude 
zrozumiteľným spôsobom vysvetlený význam prípravných trhových konzultácií, užitočné použitie princípov verejného obstarávania, vodný výber podmienok účasti a efektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk pri verejnom obstarávaní  najmä nadlimitných zákaziek.

 Podelíme sa o skúsenosti s aplikáciou zákona v praxi
 • Ktoré účinné  opatrenia prijať s cieľom predchádzania konfliktu záujmov a  revíznych opatrení
 • Kedy a ako efektívne  uskutočniť prípravné trhové konzultácie
 • Ako určiť podmienky účasti tak, aby sme zabezpečili dodržanie princípov verejného obstarávania s ohľadom na zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa
 • Zamyslíme sa nad stanovením  kvalitatívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk pri jednotlivých IKT zákazkách,
 • Poradíme ako transparentne postupovať pri vyhodnocovaní ponúk a zostavovaní oznámení o prijatí alebo neprijatí ponuky pri IKT  zákazkách
 • Pomenujme výhody a nevýhody  reverznej súťaže v rámci verejného obstarávania IKT zákaziek
 • Zadávanie nadlimitných IKT zákaziek Vám predstavíme na praktických príkladoch zadávania zákaziek na tovary, služby
 • Precvičenie  určenia predpokladanej hodnoty zákazky, podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk  na konkrétnych IKT príkladoch ( tovary, služby)
 
Pomôžeme Vám: 
Zabezpečiť proces zadávania IKT najmä nadlimitnej zákazky
 • Ako vybrať  vhodnú metódu pre zadávanie zákazky a  pre určenie predpokladanej hodnoty v závislosti od predmetu obstarania
 • Naplánovať reálny harmonogram zadávania zákazky, reverznej súťaže a predchádzať konfliktu záujmov
 • Ako transparentne vyhotovovať dokumentáciu nadlimitnej IKT zákazky  počas jej realizácie
 • Zostaviť  súťažné podklady  a  vybrať vhodné  kritériá na vyhodnotenie ponúk v závislosti od typu zákazky, určiť lehotu viazanosti ponúk
 • Zvážiť výhody a nevýhody využitia  elektronickej aukcie podľa konkrétnej IKT zákazky
 • Správne vyplniť Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v ISZU Úradu pre verejné obstarávanie, plniť povinnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa voči Úradu pre Úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie 
 • Vysvetliť informácie uvedené v  súťažných podkladoch a iných dokumentoch zákazky
 • Splniť oznamovanie povinnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie
 • Čo robiť, ak dostaneme žiadosť o nápravu
 • Ako postupovať pri zostavovaní komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk a predísť konfliktu záujmov
 • Ako postupovať pri zdokumentovaní predkladania ponúk
 • Zabezpečiť transparentné otváranie ponúk v IS
 • Zabezpečiť transparentné vyhodnotenie ponúk a zostaviť zápisnicu z vyhodnotenia ponúk časť „Ostatné“ (z vyhodnotenia  splnenia podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa/obstarávateľa) – kontrolné hárky ako nástroj transparentnosti vyhodnocovania ponúk
 • Zabezpečiť transparentné vyhodnotenie ponúk a zostaviť zápisnicu z vyhodnotenia ponúk časť „Kritériá“ (vyhodnotenie  návrhov na plnenie kritérií) – kontrolné hárky ako nástroj transparentnosti vyhodnocovania ponúk
 • Ukážeme výhody reverznej súťaže a vyhodnocovanie ponúk a zostavenie zápisníc pri reverznej súťaži
 • Ako predchádzať revíznym postupom a ako pri nich postupovať ?
 • Oboznámime Vás o tom, ako možno pokračovať v obstarávaní po doručení Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie vo veci námietky
 • Naučíte sa zostaviť Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk ako predpoklad uzavretia zmluvného vzťahu
 • Zostaviť správu o zákazke, zverejniť dokumenty v profile verejného obstarávateľa/obstarávateľa
 • Vyplniť Oznámenie o výsledku verejného obstarávania v ISZU- formulár  a plniť  povinnosti voči  Úradu pre verejné obstarávanie 
 • Spracovanie kompletnej dokumentácie verejného obstarávania pri nadlimitných zákazkách
 • Vyhotovenie referencií  z plnenia zmluvy/objednávky podľa platnej legislatívy
 • Cvičenia zamerané na prípravu a vyhotovenie súťažných podkladov pri IKT nadlimitných zákazkách
 • Cvičenia zamerané na prípravu a vyplnenie kontrolných hárkov pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti pri IKT nadlimitných zákazkách
 • Cvičenia zamerané na prípravu a vyplnenie kontrolných hárkov pre vyhodnotenie ponúk a na vyhodnotenie kritérií pri IKT nadlimitných zákazkách
 • Cvičenia zamerané na prípravu zápisníc pri IKT nadlimitných zákazkách
 
Praktické príklady zadávania  zákaziek na tovary, služby, uskutočnenie stavebných prác - každý účastník  môže používať Cvičebnicu verejného obstarávania
 
Každý účastník môže používať ABC slovník verejného obstarávania a cvičebnicu verejného obstarávania

Spolu systémovo a efektívne

ušetríme viac!
:)
 

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou 
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
74,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.5.18 18.5.18 210518 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
Odborný program: 9:00 - 12:00
Obedová prestávka: 12:00 - 12:45
Odborný program + Diskusia: 12:45 - 17:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *