head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Správa registratúry - Legislatívne zmeny a efektívna registratúra - v roku 2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Dátum a miesto konania seminara: 10.05.2018 - Banská Bystrica

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávanou odborníčkou v oblasti e-Governmentu, správy registratúry a archívnictva - pani Mgr. Máriou Mrižovou, PhD
.

Aké nové práva, povinnosti a zmeny prinesie pripravovaná novela vyhlášky o podrobnostiach správy registratúry orgánov verejnej moci do praxe?
 
Aké nové štandardy musí spĺňať informačný systém na správu registratúry?
 
Ako tieto novinky aplikovať do praxe?
 
Aká je aktuálna situácia v elektronickom úradovaní?

Dozviete sa na našom seminári :)

Seminár je určený:

 • orgány verejnej moci všetkých stupňov
  • organizácie štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • organizácie územnej samosprávy - mestá a obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami
  • školy a školské zariadenia
 • podnikateľské subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky (prostredníctvom elektronickej schránky)
 • správcov registratúry,
 • IT zamestnancov,
 • asistentky,
 • tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov.

Cieľ seminára
 
Dňom 1. novembra 2017 nadobudla účinnosť ostatná novela zákona o e-Governmente, ktorá priniesla viaceré nové povinnosti, a to najmä pre orgány verejnej moci v rámci ich výkonu verejnej moci elektronicky. Táto novela, ako aj doterajšie skúsenosti z praxe, vyvolali jednoznačnú potrebu úpravy podrobností správy registratúry orgánov verejnej moci.  Využite preto jedinečnú príležitosť prísť na tento seminár a priamo vstúpiť do procesu prípravy a tvorby tejto právnej normy prostredníctvom konzultácií a pripomienok so spolutvorkyňou legislatívnych zmien - p. Mgr. Máriou Mrižovou, PhD. -  a spoločne nastavme pravidlá manipulácie s dokumentmi tak, aby priniesli jej aktuálne najefektívnejšiu podobu.
 
Cieľom seminára je:
 • informovať Vás o aktuálnych legislatívnych zmenách, o ich zámeroch a aplikácii do Vašej praxe
 • poskytnúť Vám možnosť konzultácie priamo so spolutvorkyňou legislatívnych zmien - p. Mgr. Máriou Mrižovou, PhD., ktorej môžete predstaviť Vaše návrhy a idey z praxe, ktoré by mohli byť vhodnými riešeniami pre prax a prispieť tak k ich implementácii do pripravovaných legislatívnych zmien
 • poskytnúť Vám aktuálne a relevantné informácie z oblasti správy registratúr a elektronického vedenia spisov v roku 2018
 •  upozorniť Vás na najčastejšie chyby v praxi a poskytnúť Vám návody na ich riešenie.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Platná legislatíva v oblasti e-Governmentu a správy dokumentov vrátane informácií o pripravovaných zmenách
 • Efektívna správa registratúry          
  • príjem, evidovanie, tvorba spisov, spracovanie, elektronické odosielanie a ukladanie neelektronických záznamov, stanovenie procesných úkonov pri správe dokumentov, nové pravidlá pre prístup k nim
  • pripravovaná novela vyhlášky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci - diskusia    
 • Štandardy pre vedenie elektronických informačných systémov na správu registratúry a správu elektronických dokumentov
  • zhodnoverňujúce (bezpečnostné) prvky elektronických dokumentov, nové pravidlá ochrany využívania elektronických dokumentov
  • pripravovaná novela výnosu č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy na správu registratúry - diskusia
 • Povinnosti pri správe elektronickej registratúry
  • manipulácia s e-dokumentmi v procese ich spracovania (obeh, spracovateľské procesy, schvaľovací proces, autorizácia, vyťažovanie informácií)
 • Agendové informačné systémy (osobitne evidencie)
  •  ​novinky v manipulácii so špeciálnymi typmi dokumentov  (personálne, účtovné a pod.)
 • Vyraďovacie konanie - nový spôsob predkladania návrhov na vyradenie

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.5.18 8.5.18 100518 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

Banská Bystrica - EKONOMICKÁ FAKULTA UMB, Tajovského 10, (nová budova Ekonomickej fakulty UMB, Cesta na amfiteáter 1 – kolmá ulica s Tajovského ulicou)vchod do budovy je z ulice Cesta na amfiteáter 1.

Doprava: Zo železničnej a autobusovej stanice autobus č. 34, výstup na zastávke „Tajovského park.“

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *