head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.edospem.sk je spoločnosť EDOS-PEM s.r.o., IČO: 36287229, IČ DPH SK2022161768, ktorá kladie dôraz na ochranu osobných údajov a s ňou súvisiacu ochranu súkromia našich klientov. Pri používaní ich osobných údajov sa riadime zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 15 zákona oznamujeme, že osobné údaje získavame za účelom evidencie klientov. Pri prihlasovaní sa na semináre je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:
  • Meno, priezvisko, adresa v znení ulica, PSČ, mesto
  • Obchodný názov firmy, adresa v znení ulica, PSČ, mesto, IČO, DIČ, číslo účtu
  •  E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
Všetky uvedené údaje sú spracúvané v chránenej internej databáze, pričom nie sú prístupné žiadnym tretím stranám, osobám, či subjektom, ani nie sú nikde zverejňované. Cezhraničný prenos sa nevykonáva. Databáza je chránená pred zničením, stratou, poškodením a zneužitím osobných údajov.
 
V súlade s § 28 zákona má dotknutá osoba právo prostredníctvom písomnej žiadosti požadovať informácie o spracúvaní jej osobných údajov a ich zoznam, má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ako aj ich likvidáciu, ak ďalej nespĺňajú účel, alebo ak došlo k porušeniu zákona. Po skončení účelu má prevádzkovateľ právo disponovať osobnými údajmi klientov výlučne za účelom štatistiky, prieskumu a účtovníctva.